Versoepelen bij Marga Klompé: daadkrachtige besluiten met eigen OMT

In januari 2021 is gestart met het vaccineren van bewoners en medewerkers in verpleeghuizen. Sindsdien is het aantal coronabesmettingen en ook de sterfte in de verpleeghuizen gedaald. Om die reden heeft het OMT geadviseerd dat verpleeghuizen op een aantal punten kunnen versoepelen. Maar hoe gaat dit in de praktijk? Waar de ene zorgorganisatie toch wat terughoudend is met versoepelen, is de andere organisatie juist aan het pionieren. We maken een ronde langs verschillende zorginstellingen, klein en groot, om te kijken hoe zij omgaan met de versoepelingen en de adviezen. Dit keer zijn we bij Marga Klompé, een zorgorganisatie met 14 locaties in de Achterhoek. We spreken bestuurder Marcel Duvigneau.

Versoepelen

Wat is wenselijk en kan risico-technisch?

‘Er is behoorlijk wat druk vanuit de maatschappij om behoorlijk te versoepelen en zaken los te laten. En hoe goed wij ook luisteren en kijken naar wat de wensen zijn van onze bewoners en hun naasten, houden wij de risico’s wel goed voor ogen. We hebben één beleid dat in principe geldt voor alle locaties, maar we bekijken wel per locatie waar maatwerk nodig is. We hebben namelijk huizen waar mensen verpleegd worden, maar ook woonzorglocaties waar bewoners gewoon huren en werkzaam zijn.’

Recente versoepelingen bij Marga Klompé zijn:

 • Thuisbezoek van bewoners weer mogelijk
 • Naar de eigen kapper gaan, ook als dat wat verder weg is
 • Activiteiten weer opgestart, ook met mensen van verschillende afdelingen, maar wel in kleine groepen en georganiseerd door eigen mensen
 • Mondjesmaat weer vrijwilligers in huis

Visie en missie

Regie over eigen leven

‘Bij Marga Klompé vinden wij het erg belangrijk dat bewoners waar mogelijk de regie over eigen leven houden. We willen dus zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de wensen van onze bewoners en medewerkers. Maar als wij het risico te groot achten, kunnen we terughoudend zijn. En soms heb je dan een familie die toch voor elkaar weet te krijgen wat zij wenst, ondanks ons advies. Dan gaan wij geen sancties uitdelen.’

Samenspraak

Eigen OMT en Cliëntenraad

‘Toen de crisis begon hebben wij vrij snel een eigen OMT in het leven geroepen. Daarin zitten een deskundige infectiepreventie, twee regiomanagers en een specialist Ouderengeneeskunde. Indien nodig nemen ook ondersteuners vanuit facilitair (logistiek, beschermende middelen etc) deel. De bestuurssecretaris draagt zorg voor juiste verslaglegging zodat er ook een vervolg aan de beslissingen gegeven kan worden. Tevens is er continu afstemming met de twee communicatieadviseurs, zodat alles goed gecommuniceerd wordt naar bewoners en 1e contactpersonen. Medewerkers houden we op de hoogte via ons sociaal intranet.

Tot deze week hebben wij als Raad van Bestuur elke week overleg gehad met ons eigen OMT. Daarin bespreken we de richtlijnen van het RIVM, de wensen vanuit onze eigen locaties en wat er mogelijk is of moet gebeuren.

Daaropvolgend hebben we dan standaard overleg met onze Covid-commissie, met daarin afgevaardigden van de Centrale Cliëntenraad. Alle richtlijnen die zijn uitgezet tijdens het overleg met het OMT, gaan dan via de Covid-commissie en pas dan worden er besluiten genomen. Ook is er gedurende deze crisis veelvuldig overleg met de voltallige Centrale Cliëntenraad. Het is belangrijk die goed betrokken te houden bij alles dat je besluit.’

Gefaseerd versoepelen

Mondkapjesplicht voorlopig gehandhaafd

‘We bekijken echt per wens of per advies van het RIVM of dat bij onze organisatie past. Zo zijn er, aldus te lezen in jullie voorgaande artikelen over de versoepelingen, organisaties die de mondneusmaskers al helemaal achterwege laten. Wij kiezen ervoor dat nog niet te doen om meerdere redenen. Eén daarvan is dat wij niet weten wie van het personeel al dan niet gevaccineerd is. Daar willen en kunnen we ook geen onderscheid in maken. Daarnaast zijn er behoorlijk wat cliëntenvertegenwoordigers die graag zien dat we dit beleid nog handhaven. Daar luisteren we dan ook naar. Maar het staat uiteraard wel op de agenda om zodra het kan ook daarin te versoepelen.’

Daadkrachtige besluiten

Geen ruimte voor bureaucratie

‘Als bestuurder moet ik zeggen dat het managen in crisistijd ook z’n voordelen heeft. Er is nu geen ruimte voor ellenlange discussies, veel bureaucratie. Er moeten daadkrachtige besluiten genomen worden. De OMT-groep heeft het mandaat en vertrouwen van de overige collega’s. Van belang is om goed, transparant en actueel te communiceren met alle betrokken via ons sociaal intranet en alle vragen serieus te nemen en aandacht te geven waar nodig. Wij hebben twee belangrijke teams in het leven geroepen en hebben op deze manier vruchtbare overleggen in klein groepjes en met korte lijnen. Dit blijkt voor onze organisatie erg goed te werken. Gelukkig kan ik op de hele crisis terugkijken dat er eigenlijk geen enkel besluit, hoe pijnlijk sommige besluiten ook waren, is geweest waar ik spijt van heb en daar zijn we best trots op.’

Tips in het kort

 • Roep een eigen OMT in het leven en bekijk wat past binnen jouw organisatie en inventariseer wat de risico’s zijn per locatie
 • Zorg voor goed overleg met de centrale cliëntenraad en weet wat er speelt op de werkvloer
 • Maak daadkrachtige besluiten inhoudelijk onderbouwd met de kennis van dat moment zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is

Versoepelen: het OMT-advies

Het uitgangspunt voor het OMT om te versoepelen, is het vinden van een optimale balans tussen veiligheid voor bewoners en medewerkers enerzijds en de negatieve impact van de preventieve maatregelen op het welzijn van de bewoners anderzijds. De versoepelingen kunnen plaatsvinden op de volgende terreinen:

 • Het toelaten van bezoek
 • Het organiseren van activiteiten
 • De inzet van vrijwilligers
 • Het toelaten van niet-medische contactberoepen

Oproep

Hoe gaan jullie om met versoepelingen binnen jullie verpleeghuis? Wij zijn op zoek naar andere mooie voorbeelden van versoepelingen op het gebied van bezoek, activiteiten, vrijwilligers of niet-medische contactberoepen. Stuur een korte mail over wat jullie wel/niet doen naar redactie@waardigheidentrots.nl. Je hoort dan snel van ons!

Door: Nienke Oort

Meer weten

Geplaatst op: 18 mei 2021
Laatst gewijzigd op: 3 maart 2022