Maatwerk voor wooninitiatieven in financiële nood door corona

Wooninitiatieven voor verpleeghuiszorg die in financiële nood komen door leegstand denken soms ten onrechte dat ze via de NOW-steun en leningen de problemen te boven komen. Ook is bij een aantal wooninitiatieven nog steeds niet bekend dat zorgkantoren een speciale regeling hebben die bij financiële problemen maatwerk kan leveren: de regeling ‘Tegemoetkoming voor wooninitiatieven in financiële nood’. Ook bekend als ‘Continuïteitsbijdrage kleinschalige wooninitiatieven pgb’.

Financiële problemen door leegstand

Wooninitiatieven met kleinschalige verpleeghuiszorg die vanuit pgb’s worden gefinancierd, kunnen door het coronavirus financieel in de problemen raken. Dat kan het geval zijn als zij kampen met leegstand. Die leegstand kan het gevolg zijn van het overlijden van bewoners door het coronavirus. Ook kan meespelen dat mensen uit angst voor het virus tijdelijk geen gebruik maken van een wooninitiatief.

Bankrekening

Jan Kamp, strategisch coach van Waardigheid en trots op locatie: ‘Niet altijd hebben wooninitiatieven tijdig in de gaten dat het vinden van een financiële oplossing urgent is. Wooninitiatieven hebben bijvoorbeeld wel geld op de bankrekening staan, maar realiseren zich niet altijd dat die buffer onvoldoende kan zijn om in 2021 aan de verplichtingen te voldoen. In dit soort situaties kunnen zich financiële tekorten voordoen die de continuïteit van de woonvoorziening onder druk zetten.’

Oplossingen met risico’s

Financiële hulpmiddelen voor wooninitiatieven in problemen zijn niet altijd zonder risico’s. Soms maken organisaties gebruik van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Dat is het steunpakket van de overheid dat een groot deel van de loonkosten vergoedt als de omzet met 20% of meer terugvalt. Die coronasteun moet wel worden terugbetaald als de daling van de omzet minder dan 20% is geweest. Ook zijn er wooninitiatieven die de betaling van de belasting of huur hebben uitgesteld. Deze bedragen moeten wel betaald gaan worden en is er dan voldoende geld? Andere wooninitiatieven sluiten een lening af om uit de problemen te komen. Maar ook bij een lening moet het geld – met rente – worden terugbetaald.

Kom ik in aanmerking voor de regeling? Handige checklist

Ga met deze checklist na of jouw organisatie in aanmerking komt voor de tegemoetkoming voor wooninitiatieven in financiële nood.

  1. Is mijn organisatie een kleinschalig wooninitiatief dat gefinancierd wordt vanuit de pgb?
  2. Heeft mijn organisatie leegstand door het overlijden van bewoners door het coronavirus?
  3. Zijn betalingen uitgesteld, zoals huur, belasting, pensioen?
  4. Kan mijn organisatie in 2021 voldoen aan alle financiële verplichtingen?

Jan Kamp, coach van Waardigheid en trots op locatie: ‘Als uit deze checklist blijkt dat je past in de doelgroep van de regeling en je bovendien niet kunt voldoen aan komende financiële verplichtingen, zoek dan contact met het zorgkantoor.’

Maatwerk voor wooninitiatieven in geldnood

Niet alle wooninitiatieven weten dat er wel degelijk financieel maatwerk mogelijk is bij geldnood door leegstand. De regeling heet ‘Tegemoetkoming voor wooninitiatieven in financiële nood’. Maar is ook bekend onder de naam ‘Continuïteitsbijdrage kleinschalige wooninitiatieven pgb’. De noodondersteuning van het zorgkantoor is in het leven geroepen voor wooninitiatieven die kampen met financiële problemen door leegstand vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Beter zicht op de financiële situatie

Voorwaarde voor een succesvolle aanvraag van geld uit deze regeling is dus dat het wooninitiatief financieel zo in problemen zit dat de voortzetting van de bedrijfsvoering in gevaar komt. Die situatie kan op verschillende manieren in kaart worden gebracht. Het belangrijkste is om goed zicht te hebben op inkomsten en uitgaven in 2021 (de liquiditeitsprognose). Essentieel is dat daar eventuele uitgestelde betalingen in zijn meegenomen, zoals voor belastingen, pensioen en huur en terugbetalingen voor de NOW. Alleen al die wetenschap maakt duidelijker hoe het wooninitiatief er financieel voor staat.

Bezuinigen is niet altijd handig

Soms proberen wooninitiatieven de slechte financiële situatie het hoofd te bieden door te bezuinigen op de inzet van het personeel. Het is de vraag hoe wijs dat is. Want door minder betaald personeel in te zetten, kan het zijn dat een organisatie niet meer voldoet aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Dat levert dus een spagaat op tussen financiële verplichtingen en het kwaliteitskader. Zit een wooninitiatief in zo’n spagaat, dan is het verstandig contact op te nemen met Waardigheid en trots op locatie.

Hoe aan te vragen?

De aanvraag voor de regeling ‘Tegemoetkoming voor wooninitiatieven in financiële nood’ loopt via het zorgkantoor. Die beoordeelt of er sprake is van financiële nood. Na deze beoordeling kan het zorgkantoor – in overleg met het wooninitiatief en de budgethouders – besluiten om de weggevallen zorginkomsten geheel of gedeeltelijk voor haar rekening te nemen. De regeling is tot 31 december 2021 van kracht.

Wooninitiatieven die coronagerelateerde vraagstukken hebben, kunnen een beroep doen op corona-ondersteuning van Waardigheid en trots op locatie.

Bekijk de complete regeling.

Door: Rob van Es

Meer weten

Geplaatst op: 30 april 2021
Laatst gewijzigd op: 28 september 2021