Naar hoofdinhoud Naar footer

Zorgcentrum Anker: Kwaliteit Verbetercyclus maakt werken aan kwaliteit concreet

Tijdens een ondersteuningstraject van Waardigheid en trots, gericht op professionalisering van de organisatie en voldoen aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, kwam Zorgcentrum Anker in 2017 in aanraking met de Kwaliteit Verbetercyclus (KVC). Continu leren en verbeteren was een belangrijk aandachtspunt binnen het verbetertraject en de inzet van de KVC sloot daar goed op aan. Er was veel enthousiasme binnen de organisatie, van de bestuurder, manager zorg, beleidsmedewerker tot de medewerkers, om met het instrument aan de slag de gaan en zo verbeteren zo concreet mogelijk te maken.

Implementatie van leren en verbeteren bij verpleeghuislocaties

Dit praktijkverhaal is onderdeel van de publicatie ‘Implementatie van de Kwaliteit Verbetercyclus – Ervaringen van zes verpleeghuizen met continu leren en werken aan goede kwaliteit van zorg’ (zie downloads). In deze publicatie zijn de elementen verzameld die bijdragen aan een succesvolle implementatie van leren en verbeteren in het verpleeghuis. De ervaringen van de zes verpleeghuizen zijn weergegeven in factsheets aan de hand van de acht stappen van het veranderkundige model van Kotter.

In een tweede publicatie zijn de geleerde lessen vertaald naar een algemeen stappenplan voor het implementeren van leren en verbeteren in het verpleeghuis. Lees hierover meer op de kennispagina over Implementatie van leren en verbeteren bij verpleeghuislocaties.

Voorbereiden en communiceren

De KVC was een onderdeel van het Waardigheid en trots-traject. Om het traject in goede banen te leiden is er een stuurgroep opgezet die uit de bestuurder, manager zorg en welzijn, beleidsmedewerker (tevens projectleider), interne coach en externe coach bestond. Met deze stuurgroep werd het traject uitgedacht, werden lijnen uitgezet en processen geborgd.

Zowel voor de start als tijdens het Waardigheid en trots-traject zijn verschillende groepen en betrokkenen uitgebreid geïnformeerd over de KVC. Een belangrijk onderdeel was de 0-meting en de terugkoppeling van de meting in de dialooggesprekken in het team. Met een kick-off en via intranet zijn de medewerkers en de vrijwilligers geïnformeerd over het Waardigheid en trots-traject. De introductie van de KVC heeft plaatsgevonden onder medewerkers van de afdeling die als taakgebied de kwaliteitsverbetering hadden. Tijdens de maandelijks teambijeenkomsten werd steeds stilgestaan bij de opbrengsten van het Waardigheid en trots-traject met de KVC als onderdeel. Familie en naasten kregen de informatie onder andere via nieuwsbrieven.

De KVC zorgt voor een nieuwe manier van werken, laat zien wat nodig is voor goede zorg en stimuleert medewerkers om ermee aan de slag te gaan.

Meer reflectie

Bij de organisatie is de KVC-verbetermeting inmiddels drie keer uitgezet. Tijdens de 0-meting leek er sprake van een overschatting van de kwaliteit van zorg: ‘we doen het toch goed’, terwijl het traject gestart was om de kwaliteit te verbeteren. De externe KVC-coach heeft een belangrijke rol gehad om het bewustzijn rondom kwaliteit van zorg te vergroten en om medewerkers kritischer naar zichzelf en het eigen handelen te laten kijken. Het was een intensief proces om het zelfreflecterend vermogen te versterken. Daarom heeft de organisatie naast de externe KVC-coach ook een interne coach hierop ingezet. Uitkomsten van de 0-meting zijn besproken in de teams, deels in aanwezigheid van de manager zorg en welzijn en later ook de opleidingscoördinator.

Concreet maken

Tijdens familieavonden zijn de uitkomsten van de KVC met het team en familie van bewoners besproken. Dat resulteerde in concrete verbeterpunten. Zo kwam familieparticipatie aan bod tijdens zo’n bijeenkomst. Een zorgteam en de families van bewoners vonden dat dit beter kon en moest. In het gesprek werd van gedachten gewisseld, meningen gedeeld en aanknopingspunten gevonden om verbeteracties te formuleren.

Voor de borging van de uitkomsten in de teams werd vaak een eenvoudig format gebruikt met drie vragen: wat is het probleem, wat is er gedaan en wat is het resultaat? Deze concrete aanpak is voor medewerkers heel toegankelijk.

Tip: laat de teams zelf vorm en invulling geven aan de familiebijeenkomsten. Dit versterkt de inspraak en het eigenaarschap. Biedt hierbij wel ondersteuning vanuit het projectteam als de teams hierom vragen.

Verankeren

Tijdens het Waardigheid en trots-traject is de KVC organisatiebreed ingezet. Toen het traject was afgerond is de stuurgroep opgeheven, zijn de coaches weggevallen en is door omstandigheden de samenstelling van het managementteam veranderd. Mede daardoor werd de KVC alleen nog binnen de zorgteams gebruikt. De begeleiding van het kwaliteitsbeleid met behulp van het leren en verbeteren met de KVC kreeg daardoor minder prioriteit. De organisatie is nu bezig om kwaliteitszorg op een goede manier met nieuwe medewerkers te organiseren. Daarbij is de wens dat de KVC weer volledig in de organisatie wordt ingezet om samen de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Meer weten

  • Download de factsheet Implementatie van de KVC bij Zorgcentrum Anker (onderaan de pagina)

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem contact op met:

Meer weten

Downloads

Deel deze pagina via: