Naar hoofdinhoud Naar footer

Technologie en Digitale zorgFinanciering technologie

Hoe verloopt de financiering van zorgtechnologie of innovatie in de verschillende zorgdomeinen? En is zorgtechnologie iets voor jouw organisatie? Een handig hulpmiddel is een business case. Daarbij denk je misschien eerder aan een commercieel bedrijf dan aan de zorg. Maar ook in zorg is dit ontzettend nuttig.

Het instrument bij uitstek om na te gaan of je als organisatie baat hebt bij de aanschaf van zorgtechnologie is de business case of kosten-batenanalyse. Een business case is een haalbaarheidsonderzoek met afwegingen over kosten, opbrengsten en risico’s van een project. Let hierbij zowel op harde kosten en baten, zoals tijd en geld, als zachte kosten en baten, bijvoorbeeld kwaliteit van zorg of duurzaamheid.

Wel of niet invoeren van zorgtechnologie

Bij het invoeren van bijvoorbeeld nieuwe zorgtechnologie is een business case een middel waarmee de raad van bestuur knopen door kan hakken. En ook de cliëntenraad en het personeel kunnen de business case gebruiken bij het meebesluiten over nieuwe projecten. Los hiervan is het ook een handig kompas waarmee je bepaalt of je de zorgtechnologie in jouw organisatie blijvend invoert of dat het maar beter is om het na een tijdje bij een eenmalige proef te laten.

Financiering zorgtechnologie onder verschillende wetten

Lees in het kort hoe technologische innovaties in de verschillende zorgdomeinen worden gefinancierd. Uitgebreidere informatie vind je in de Factsheet financiering zorgtechnologie.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wmo regelt hulp en ondersteuning, zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij. Gemeenten regelen in een beschikking welke hulpmiddelen onder de maatwerkvoorziening vallen. Wat een algemene voorziening is en wat een individuele voorziening hangt af van het gemeentebeleid. Er is dus geen landelijke richtlijn voor de vergoeding van zorgtechnologie uit de Wmo: dit verschilt per gemeente.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

De Zvw regelt de verplichte basisverzekering voor iedereen die in Nederland woont of werkt. Binnen de Zvw is het voor cliënten van de thuiszorg (wijkverpleging, persoonlijke verzorging) mogelijk om thuiszorgtechnologie te financieren. Onder deze prestatie thuiszorgtechnologie kan een organisatie extra uren declareren voor de financiering van digitale zorg. Hoeveel dit precies is verschilt vooralsnog per zorgverzekeraar en per technologie. 

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wlz is bedoeld om zorg en ondersteuning te bieden aan mensen die:

  • een aandoening, stoornis of beperking hebben;
  • 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig hebben;
  • en deze zorg de rest van hun leven nodig hebben. 

De Wlz heeft verschillende verzilveringsvormen. Zorg zwaarte pakket (ZZP) (intramuraal) en Volledig Pakket Thuis (VPT) is een integraal budget. Dit betekent dat alle kosten voor de cliënt betaald worden van dat bedrag. Dus ook zorgtechnologie. Bij het opstellen van een begroting voor VPT-cliënten moet je daarom rekening houden met een budget voor zorgtechnologie.

Bij het Modulair Pakket Thuis (MPT) zijn prestaties thuiszorgtechnologie van toepassing waarbij een zorgorganisatie uren kan declareren bij het zorgkantoor voor de inzet van technologie. Naast de integrale tarieven hebben de zorgkantoren nog twee vormen voor vergoeding voor zorgtechnologie of innovatie. 

Subsidie voor zorgtechnologie STOZ

De Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg (STOZ) wil een extra impuls geven aan de inzet van digitale of hybride processen. Daardoor kunnen zorgbehoevenden langer thuis blijven wonen en worden zorg- en welzijnsmedewerkers ontlast. Deze regeling is de opvolger van de Stimuleringsregeling e-health Thuis. Lees meer over de stimuleringsregeling.

Agenda van Financiering technologie

Er zijn geen agenda-items gevonden

Nieuws over Financiering technologie

Er is geen nieuws.