Geen nieuw overgangsjaar voor implementatie Wet zorg en dwang

Geplaatst op: 13 januari 2021
Laatst gewijzigd op: 13 januari 2021

Er komt geen nieuw overgangsjaar voor de implementatie van de Wet zorg en dwang (Wzd). Dat schrijft minister Tamara van Ark van Medische Zorg in een brief aan de Tweede Kamer, waarmee de minister de Kamer op de hoogte brengt over het vervolg van de Wzd. Daarbij gaat de minister in op de crisiszorg, het toezicht van de IGJ en de registratie en rapportage van onvrijwillige zorg.

Vervolg-implementatieagenda

2020 gold als een overgangsjaar voor de Wzd, maar mede door de coronacrisis liep de implementatie vertraging op. Toch verlengt Van Ark deze overgangsperiode niet omdat dit ‘mogelijk onduidelijkheid brengt over de rechtspositie van de cliënt en voor het handelen van de professional’. Volgens de minister is de implementatie van de Wzd een langer lopend proces waarbij leren en ontwikkelen ook na 2020 zal doorgaan. Daarom hebben VWS en relevante veldpartijen gezamenlijk een vervolg-implementatieagenda opgesteld voor 2021 en 2022. Hiertoe zijn diverse vraagstukken geformuleerd die de betrokken partijen, zo nodig domein-overstijgend, samen op verschillende onderdelen zullen uitwerken.

Toezicht van Inspectie

Begin december publiceerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een rapportage over de stand van zaken rond de Wet zorg en dwang. Het IGJ concludeerde dat de coronacrisis voor vertraging zorgde maar ook dat de Wzd leidt tot meer bewustwording bij zorgverleners over onvrijwillige zorg. Ook doen zorgverleners hun uiterste best om onvrijwillige zorg, ook in tijden van corona, terug te dringen. Daarom wil de IGJ zorgaanbieders dan ook ruimte bieden bij de uitvoering van de wet. De IGJ zal in 2021 signalerend, stimulerend en agenderend toezicht blijven houden en handhavend optreden als de kwaliteit en veiligheid in het geding zijn. De IGJ focust haar toezicht in 2021 op de rechtspositie van de bewoners.

Wat moet je regelen voor de rechtspositie van bewoners?

De volgende belangrijke waarborgen voor een goede rechtspositie van bewoners moeten volgens de Inspectie per 1 januari 2021 aantoonbaar zijn geregeld:

  • Het Wzd-zorgplan
  • Het aanstellen van de vereiste Wzd-functionarissen
  • Het aansluiten bij een onafhankelijke klachtencommissie en de toegang tot een cliëntenvertrouwenspersoon.

 

Crisiszorg

Om de crisiszorg voor kwetsbare bewoners te borgen, zijn er landelijke afspraken gemaakt. Het uitgangspunt hierbij is ‘de juiste zorg op de juiste plek.’ In een model is opgenomen dat de artsen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voelen om passende zorg te verlenen. Het doel is dat men gebruik maakt van elkaars expertise en organisatiestructuur voor het borgen van de opvang, juiste plaatsing, behandeling en verzorging van bewoners in crisis. In alle regio’s monitoren de zorgkantoren totstandkoming van samenwerkingsafspraken. Zo nodig nemen zij de regie en maken (aanvullende) inkoopafspraken. De NZa werkt gelijktijdig samen met partijen aan de bekostiging van zorg onder de Wzd.

Registratie en rapportage

Zorgaanbieders die op grond van het geldende kwaliteitskader een kwaliteitsrapportage moeten opstellen, leveren vóór 1 juli 2021 de analyse van het voorgaande jaar aan als onderdeel van de kwaliteitsrapportage. Voor zorgaanbieders die geen kwaliteitsrapportage hoeven op te stellen, geldt dat zij een analyse over het voorgaande jaar opstellen conform de vereisten van de Regeling zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten.

Ten aanzien van de gegevensaanlevering over 2021 geldt, dat zorgaanbieders de aanlevering van de digitale overzichten (artikel 17 Wzd) over het eerste halfjaar van 2021 vóór half augustus 2021 bij de IGJ moeten aanleveren. Zorgaanbieders moeten de gegevens op individueel niveau registreren en voor de IGJ digitaal beschikbaar hebben. Als het technisch nog niet mogelijk is om alle gegevens aan te leveren, kan de zorgaanbieder bij het overzicht van het eerste halfjaar van 2021 volstaan met het aanleveren van de beschikbare, nog niet gestandaardiseerde gegevens. Bij de tweede halfjaarlijkse rapportage over 2021 dient de totale gestandaardiseerde gegevensset over 2021 in orde te zijn gemaakt.

Ondersteuning Wet zorg en dwang

Meer weten