Dignis werkte aan verbetering en keerde tij

Geplaatst op: 2 april 2019
Laatst gewijzigd op: 8 augustus 2019

Met maar liefst 32 deelterreinen waarop verbetering gewenst was, is Stichting Dignis gestart met een verbetertraject op vele fronten. Door systematisch te werken aan verbetering, te meten, terug te koppelen en steeds de plannen bij te stellen, is de organisatie erin geslaagd om het tij te keren. Centrale aandachtspunten in de verbeterslag: leiderschap, basis op orde, gedragsverandering. Met veel aandacht en inzet is door alle betrokkenen gewerkt aan de verbeterpunten, met een coachende rol voor kwaliteitsverpleegkundigen. De resultaten van de verbeteracties worden nu zichtbaar, onder andere in een hogere cliënttevredenheid. Borging en vervolgstappen zijn vastgelegd in ‘De Nieuwe Koers Dignis’.

De organisatie Dignis

Stichting Dignis is een organisatie voor ouderenzorg, verpleging en verzorging en maakt onderdeel uit van het concern Lentis . Het motto van Dignis is ‘zorg met respect’. De autonomie en vrijheid van ieder mens om zijn/haar eigenheid tot uitdrukking te brengen staat bij ons centraal. Ook wanneer deze mens in toenemende mate afhankelijk wordt van een zorgsysteem. De kernwaarden zijn: Vakkundig, Volhardend, Compassie, Waardig en Wederkerig
De activiteiten betreffen verblijfszorg, thuiszorg en revalidatie zorg voor mensen met psychiatrische, somatische en/of psychogeriatrische problemen, die ontstaan als gevolg van het ouder worden. Ook is er een Kennis Centrum ernstig Probleemgedrag (KEP). Dit centrum is voor mensen met niet aangeboren hersenletsel of dementie die ernstige gedragsproblemen vertonen. Dignis werkt nauw samen met de afdelingen Ouderenpsychiatrie, en team 290 (gericht op diagnostiek, behandeling en casemanagement in de thuissituatie van mensen met dementie of een vermoeden daarvan) .
Bij Dignis werken bijna 1.300 mensen (bijna 800 FTE) in loondienst, naast de 750 vrijwillige medewerkers.

De organisatie had te maken met een aantal knelpunten die al langer speelden en die ondanks eerdere interventies niet goed oplosbaar leken. De hardnekkige problemen werden vooral zichtbaar in:

 • Knelpunten in de kwaliteit van (veilige) zorg.
 • Knelpunten in de kwaliteit van medewerkers en de samenwerking in de teams.
 • Knelpunten in de kwaliteit van de besturing en leiderschap.
 • Knelpunten in de kwaliteit van de Organisatie, bedrijfsvoering en financiële continuïteit.

Met ondersteuning van de coaches vanuit Waardigheid en trots is een verbetertraject in gang gezet, waarbij vooral is ingezet op het tonen van leiderschap in alle lagen van de organisatie en de basis van de zorg op orde.

Aanpak Dignis aan hand van kwaliteitskader

In het plan van aanpak is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg als uitgangspunt genomen. De vraag wat de gewenste situatie zou zijn afgezet tegen de daadwerkelijke situatie, is in kaart gebracht. Dit is gedaan door waarnemingen, desk research, participerend onderzoek en andere technieken van dataverzameling. Vervolgens is per pijler een analyse gemaakt en zijn sleutelelementen benoemd. Op de vijf pijlers zijn in totaal 32 deel-doelstellingen benoemd, voortvloeiend uit de 32 Waardigheid en trots-indicatoren. In essentie kwam de opgave neer op drie focuspunten:

Aan de slag

Op praktische wijze is de organisatie aan de slag gegaan met de 32 deel-doelstellingen. Daarbij is ervoor gekozen om een belangrijke sturende rol te geven aan de EVV’er en de kwaliteitsverpleegkundigen die vanuit een coachend rol teams helpen te verbeteren. Met audits is in kaart gebracht of de acties ook tot de gewenste verbeteringen hebben geleid. De verbeterpunten liepen uiteen van het verbeteren van de zinvolle daginvulling tot het verlagen van het aantal MIC-meldingen; van meer vaste medewerkers op een bewonersgroep tot het beter zicht krijgen op de benodigde competenties binnen een team; van verduidelijking van verantwoordelijkheden tot een hogere cliënt- en medewerkerstevredenheid.

Opbrengsten en vervolg

De audits laten zien dat op alle terreinen winst is geboekt en verbetering in gang is gezet. De cliënttevredenheid is gestegen, net als gedeeltelijk de tevredenheid onder de medewerkers. De verbeteringen zijn nog pril en broos; het vraagt om focus en voortdurende aandacht om dat vast te houden en verder uit te bouwen.

Borging en vervolgstappen zijn geïmplementeerd in de Nieuwe Koers Dignis. Naast de structuur van de organisatie en overleg en communicatie binnen de organisatie richt dit implementatieplan zich op:

 • De ontwikkeling van zelforganiserende teams.
 • Sterke focus op het welzijn van de cliënten.
 • Toevoegen van medewerkers aan de functiemix met aanvullende expertise (in 2019: agogische medewerkers).
 • Normroosters waarmee de aanwezigheid en aandacht voor cliënten in de gemeenschappelijke ruimten is geborgd.
 • Intensivering van de samenwerking tussen de zorg en de behandelaren.
 • Professionalisering van de leidinggevenden.
 • Verdere ontwikkeling en uitvoering van kwaliteitsbeleid in de keten van team, aandachtsvelders, kwaliteitsverpleegkundigen, arts en behandelaren en management en staf.

Meer weten