Naar hoofdinhoud Naar footer

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg per 1 juli 2021 geactualiseerd

Gepubliceerd op: 12-07-2021

Op 1 juli 2021 is de geactualiseerde versie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gepubliceerd en samen met de handboeken met de indicatorensets voor meetjaar 2021 opgenomen in het Register van het Zorginstituut. ‘Samen leren en ontwikkelen’ is nog steeds de centrale doelstelling van het kwaliteitskader dat in 2017 werd vastgesteld. In de versie van 2017 stonden echter nog verschillende ontwikkelopdrachten beschreven voor de sector, om daadwerkelijk invulling te geven aan kwaliteit. Nu zijn deze ontwikkelopdrachten afgerond en verwerkt in de geactualiseerde versie van het kader.

Kwaliteitskader en indicatorensets 2021

De tekst van het kwaliteitskader is opgefrist en her en der opnieuw geordend, maar er zijn geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht; wel zijn de aanpassingen doorgevoerd die voortvloeien uit de afgeronde ontwikkelopdrachten of andere besluiten die de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg genomen heeft in de afgelopen jaren. 

Ook de indicatorensets zijn niet gewijzigd ten opzichte van het afgelopen meetjaar; wel zijn op sommige plekken meetinstructies verhelderd of aangevuld.

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat we gezamenlijk onder goede zorg verstaan en hoe daaraan gewerkt wordt in verpleeghuizen. Het kwaliteitskader heeft meerdere doelen. Het laat op de eerste plaats zien wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg en het helpt hen om een weloverwogen keuze te maken voor een zorgorganisatie. Ten tweede stimuleert dit kader zorgorganisaties en hun zorgprofessionals om samen de kwaliteit van de zorg en ondersteuning continu te optimaliseren en het lerend vermogen te versterken. Ten derde is dit kader de basis voor extern toezicht en voor inkoop en contracteren van zorg.

Deel deze pagina via:

Soort

Richtlijn