Meer informatie over Kwaliteit Verbetercyclus

In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is continu leren de basis voor kwaliteitsverbetering bij een zorgorganisatie. De Kwaliteit Verbetercyclus helpt medewerkers in een zorgorganisatie om met continu leren in het dagelijkse werk zelfstandig aan de slag te gaan. De cyclus voldoet aan de eisen van de stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Wil jij meedoen of meer informatie? Stuur dan een e-mail naar KVC@vilans.nl

Bekijk hieronder de video over de Kwaliteit Verbetercyclus:

Meer informatie?

Kwaliteit Verbetercyclus

Verbetermeting 360

De Verbetermeting 360 is een digitale vragenlijst met stellingen over de ervaren kwaliteit op teamniveau, gekoppeld aan de thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Alle betrokkenen bij het betreffende team (bewoners, familie, vrijwilligers, zorgmedewerkers, teamleiders, behandelaren, MT leden, ondersteunende diensten) vullen de vragenlijst in aan de hand van smileys . De uitkomsten zijn input voor de dialoog in de zorgteams maar ook voor de dialoog in de andere teams, zoals in het managementteam, het ondersteuningsteam en de behandelteams. De uitkomsten worden visueel weergegeven in een real-time dashboard waar de teams zelf beschikking over hebben. De Verbetermeting 360 wordt ingezet als nul- en tussenmeting en wordt 1 à 2 keer per jaar ingevuld. Ook kan de informatie uit de Verbetermeting 360 ingezien worden op locatie- en organisatieniveau waardoor een overall beeld ontstaat en onderlinge vergelijking mogelijk wordt.

Verbeterdialoog

De Verbeterdialoog is de kern van de Kwaliteit Verbetercyclus en vindt kortcyclisch plaats, elke vier tot zes weken. De Verbeterdialoog begint bij het samen met betrokkenen reflecteren op de uitkomsten van de Verbetermeting 360 aan de hand van het dashboard. Op basis van deze dialoog kiest het team zelf een beperkt aantal thema’s waar ze binnen een aantal weken verbeteringen op willen en kunnen realiseren. In de dialoog vindt ook het gesprek plaats over de vragen: wat betekent dit voor ons? Wanneer zijn we tevreden? En wat zijn onze normen of wat zijn de professionele normen? De Verbeterdialoog vindt niet alleen plaats in de zorgteams, maar ook met andere betrokkenen in de organisatie, zoals bewoners, familie, behandelaren, MT en bestuur.

Verbetertool

In deze fase spreekt het team verbeteracties af en experimenteert het team met nieuw gedrag in het dagelijkse werk. Met een digitale tool onderzoekt het team de gekozen thema’s die zij gekozen hebben tijdens de Verbeterdialoog. Dat kan bijvoorbeeld door een mini-enquête met verdiepende vragen op een tablet af te nemen aan betrokkenen. Zo krijgt het team bijvoorbeeld meer begrip over gewenst gedrag of voor wensen en behoeften van bewoners. Ook kan het team de tool gebruiken om na te gaan hoe vaak of wanneer iets voorkomt (monitoren). Met de Verbetertool is het mogelijk verbetervoorstellen te verzamelen. Is de ervaren kwaliteit op de gekozen thema’s verbeterd? Daarna herhaalt de cyclus zich. Het team pakt de inzichten van de Verbetermeting 360 er opnieuw bij, kiest nieuwe thema’s uit en gaat hier weer mee aan de slag volgens de Kwaliteit Verbetercyclus.

Inspiratiebox methodisch werken

Dit Kwaliteit Verbetercyclus is onderdeel van de inspiratiebox methodisch werken. In deze inspiratiebox vind je voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA).

Meer weten

  • Meedoen of meer informatie ontvangen? Stuur dan een e-mail naar KVC@vilans.nl