Toetsingskader Wet zorg en dwang

Geplaatst op: 13 januari 2020
Laatst gewijzigd op: 26 juli 2021

Per 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. De inspectie wil met haar toezicht bijdragen aan een goede uitvoering van de wet. Om transparant te zijn over wat de inspectie toetst, is in december 2019 het toetsingskader Wet zorg en dwang opgesteld. De inspectie gebruikt dit toetsingskader met ingang van 1 januari 2020. In de eerste fase na de inwerkingtreding wil de IGJ vooral bijdragen aan kennis over en inzicht in de knelpunten bij het leveren van gedwongen zorg.

De inspectie vindt het belangrijk om de onder de Wet Bopz behaalde resultaten met het terugdringen van dwang en het zorgvuldig handelen vast te houden onder de Wzd. En om dit verder te verbeteren.

Uitgangspunten toezicht gedwongen zorg

De inspectie heeft in haar toezicht op de Wzd aandacht voor de belangrijkste uitgangspunten en randvoorwaarden van verantwoorde gedwongen zorg. De drie thema’s van het toetsingskader zijn:

  • Sturen op kwaliteit en veiligheid: gericht op hoe bestuurder en leidinggevenden ervoor zorgen dat zorgverleners goede en veilige zorg kunnen leveren.
  • Deskundige zorgverleners: gericht op de professionaliteit van de zorgverlener.
  • Persoonsgerichte zorg: gericht op ondersteuning, kwaliteit van leven en bescherming van de rechtspositie van de cliënt.

Inspectiebezoek

Inspecteurs beoordelen de thema’s en normen van dit toetsingskader bij het incidententoezicht, thematisch toezicht of tijdens een (risicogestuurd) inspectiebezoek. De inspecteurs doen dit via verschillende informatiebronnen. Bijvoorbeeld door gesprekken met cliënten, vertegenwoordigers, naasten, de zorgverantwoordelijke, zorgverleners en de Wzd-functionaris. Of door het zorgdossier en het zorgplan in te zien.

Ondersteuning Wet zorg en dwang

Lees meer over ondersteuning vanuit Waardigheid en trots op locatie bij de implementatie van de Wet zorg en dwang.

Meer weten