Naar hoofdinhoud Naar footer

Programma

Programma

09.00 - 10.00 uur 

Ontvangst en registratie

10.00 - 11.15 uur 

Plenaire opening

11.15 - 11.45 uur

Pauze

11.45 - 12.45 uur 

Sessies ronde 1

Mag een mantelzorger insuline spuiten bij een vader of moeder in een verpleeginstelling? Mag een dochter inzage in het zorgplan van haar moeder? En wat mogen vrijwilligers wel of niet doen als het om zorghandelingen gaat? Er is meer mogelijk dan je denkt. 

Van papier naar praktijk. In deze workshop vertalen we de wettelijke kaders naar de praktijk. Met goede voorbeelden, tips en een concreet stappenplan om direct aan de slag te gaan.

Sessie is ook beschikbaar in ronde 2 (2.3)

Kies je sessies hier

Samen optrekken met het sociale netwerk van bewoners in het verpleeghuis; de noodzaak wordt steeds groter, maar in de praktijk is het best lastig. Hoe doe je dat, zonder dat jouw vak wordt uitgehold? Je hebt niet voor niets gestudeerd en jouw bewoners hebben (jouw) specialistische zorg en begeleiding nodig.

De afgelopen drie jaar hebben Hogeschool Rotterdam en twee zorgorganisaties op zes locaties praktijkonderzoek gedaan naar dit ‘samen optrekken’.

In deze workshop geven we je twee belangrijke handvatten die helpen om dit vorm te geven. Een voor jou: hoe maak je echt kennis met naasten? Het goede relatiegesprek blijkt een belangrijke voorwaarde voor verdere samenwerking. We zetten zes tips voor je op een rij.

De ander voor jou en je team: waar zitten jullie in de beweging van Weten naar Doen? Wat belemmert en wat helpt? Na deze workshop kan je met je team verder op het pad van Samen Optrekken.

Je sessies kies je hier

Een blijvende verandering in structuur en cultuur. Dat is nodig voor een gelijkwaardige samenwerking tussen beroepskrachten en informele zorgverleners. De stappen uit de wegwijzer ‘Samenwerken met informele zorg’kunnen hierbij helpen. Hoe vergroot je bewustwording? Hoe kom je tot een gedragen visie en hoe werk je gelijkwaardig samen met informele zorgverleners in alle fasen van de bewonersreis? Zorggroep Elde Maasduinen neemt je mee in hun ervaringen en aanpak.

Je sessies kies je hier

De Wlz-zorg thuis kan op verschillende manieren worden geboden: met een volledig pakket thuis, een modulair pakket thuis en zelfs in een combinatie met een persoonsgebonden budget. Het volledig pakket thuis kent zelfs vier verschillende vormen.

In deze sessie maak je kennis met de verschillende varianten binnen de Wlz-zorg thuis en vertellen medewerkers van Mijzo, Hof en Hiem en Cordaan hoe dit in de praktijk binnen hun organisatie wordt vormgegeven. Laat je inspireren door deze praktijkervaringen!

Sessie is ook beschikbaar in ronde 3 (3.4)

Je sessies kies je hier

Zo maar wat hardnekkige overtuigingen in de zorg: "Langer thuis wonen is voor de meeste ouderen niet mogelijk". "Voor wlz-zorg thuis heb je hoogopgeleid personeel nodig". "Langdurige zorg thuis is complexer dan intramurale zorg".

In deze workshop gaan we aan de slag met overtuigingen die er leven over langer thuis wonen. Je leert hoe je overtuigingen kunt ombuigen naar kansen. Doe mee met deze sessie en ontdek hoe je ruimte kunt scheppen voor andere manieren van kijken en denken. Zodat we samen beter voorbereid zijn op het langer thuis wonen van ouderen.

Je sessies kies je hier

Net als in veel regio’s is er ook in Zuid West Friesland een stijgende zorgvraag en toenemende zorgzwaarte. De zorgaanbieders in de regio zijn daarom het project Duurzame Ouderenzorg Zuidwest Friesland gestart, met de focus op het beschikbaar blijven van de regionale behandelfunctie voor intramuraal en consultatie eerstelijn.

Hoe hebben de zorgaanbieders dit aangepakt? Vooral door het regionaal inzetten van het ambulant verpleegkundig team en door taakherschikking. Door eenduidige triage 24/7 en beschikbaarheid en inzetbaarheid in de ANW voor de hele regio, wordt onder andere de SO minder belast en de kwetsbaarheid in de regio verminderd.

In een unieke samenwerking tussen Hof en Hiem, Zorggroep Sint Maarten en Patyna worden 4 extra verpleegkundig specialisten opgeleid. Door taakherschikking neemt de ruimte voor de SO toe, waardoor duurzame inzetbaarheid mogelijk is.

Tijdens de sessie delen betrokkenen vanuit de organisaties hun ervaringen. Waar zijn zij tegenaan gelopen? En hoe zorgen ze ervoor dat ze met elkaar in verbinding blijven om constant het maatschappelijk belang voor ogen te houden?

Je sessies kies je hier

In deze sessie praat VWS jullie graag bij over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de langdurige zorg. Hoe staat het bijvoorbeeld met WOZO, het programma over Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen? Het doel van WOZO is te komen tot het anders organiseren van zorg en ondersteuning, passend bij de veranderende voorkeuren van ouderen. Dit vraagt om een omslag in denken en doen van (zorg)organisaties en medewerkers. Wat zijn goede voorbeelden die in dit kader zijn ontwikkeld? Welke andere ontwikkelingen zijn hierbij nog meer van belang?

Tijdens deze interactieve sessie geeft Anno Pomp, Coördinator Strategie langdurige zorg (Ministerie VWS) een toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen. Ook gaat hij graag in gesprek over de zaken waar jullie in de praktijk tegenaan lopen en haalt hij graag goede voorbeelden op die bijdragen aan toekomstbestendige ouderenzorg.

Je sessies kies je hier

Fijn samenwerken in een gezellig team is een belangrijke bron van werkplezier. Dat wil iedereen, toch? Maar het gaat niet altijd vanzelf. Wat kun je doen als de samenwerking in het team niet zo goed verloopt? Dat bespreken we in deze sessie, speciaal voor zorgprofessionals, teamcoaches en teamleiders. Teamcoaches van IJsselheem vertellen vanuit hun ervaringen.

Sessie is ook beschikbaar in ronde 2 (2.9)

Je sessies kies je hier

Goed werkgeverschap betekent begrijpen wat je medewerkers nodig hebben en samen zorgen voor een prettige werkomgeving. Maar waarom besteden we dan zo weinig aandacht aan een belangrijk onderwerp als de overgang? Is het omdat we niet weten hoe we ermee om moeten gaan, of is het zelfs nog een taboe? Van de vrouwelijke zorgmedewerkers tussen de 44 en 60 jaar heeft 80% last van overgangsklachten.

Dit leidt tot 34% van het ziekteverzuim en deze groep verandert vaker van baan. Vaak worden de problemen onterecht toegeschreven aan burn-out, long-covid of depressie, wat de aanpak van ziekteverzuim ineffectief maakt. In deze sessie deelt Menokracht kennis, inzichten en tools om uitval te voorkomen en het werkplezier te vergroten.

Je sessies kies je hier

In deze sessie laten we zien hoe rapporteren minder tijdrovend kan zijn, zonder afbreuk te doen aan zorgkwaliteit. Ontdek wat wettelijk vereist is en wat niet meer nodig is. We tonen een voorbeeld van een zorgorganisatie die dit succesvol heeft aangepakt en bieden praktische tools om dit met jouw team of leidinggevende te implementeren. Zo kun jij efficiënter rapporteren, meer plezier beleven en meer tijd besteden aan jouw cliënten.

Je sessies kies je hier

Zorgtechnologie als vanzelfsprekend onderdeel inzetten in de zorg gaat niet vanzelf, en vraagt om aandacht voor verschillende aspecten in de organisatie. Maar hoe pak je dat aan? De Innovatie-Route is een manier waarop je duurzaam zorgtechnologie kunt implementeren in jouw zorgorganisatie. Met praktische stappen, tools en voorbeelden.

De doelstelling van de Innovatie-impuls is zorgtechnologie in te zetten om mensen met een beperking meer eigen regie en zelfredzaamheid te laten ervaren. De Innovatie-Route is ontwikkeld gebaseerd op geleerde lessen en onderzoek in Innovatie-Impuls 1. Hoe pak je dit het best stapsgewijs aan? Daar maken nu circa 30 nieuwe organisaties gebruik van bij Innovatie-Impuls 2. We nemen je tijdens deze sessie mee langs deze geleerde lessen en mogelijkheden. Je gaat naar huis met praktische kennis voor de stap die jij morgen zet.

Je sessies kies je hier

Wat zegt de regelgeving over financiering van digitale zorg zoals leefpatroonmonitoring, beeldschermzorg, het slimme incontinentie materiaal? Deze zorgtechnologieën vallen onder de Wet langdurende zorg Wlz), inclusief het Volledig Pakket Thuis en het Modulair Pakket Thuis en onder de Zorgverzekeringswet. Hoe verloopt de financiering in de praktijk en wat zijn recente ontwikkelingen?

Je sessies kies je hier

Zorgspectrum deelt de resultaten van hun pilot met spraakgestuurd rapporteren. In 11 weken hebben 150 medewerkers in de wijkverpleging spraakgestuurd gerapporteerd, de eerste resultaten zijn veelbelovend. In regio Utrecht werken 14 VVT organisaties samen om de resultaten uit deze en andere pilots toe te passen in hun eigen organisatie. Leer in deze workshop van Anders Werken in de Zorg regio Utrecht wat samen regionaal innoveren oplevert.

Je sessies kies je hier

Vroegtijdig in gesprek met de cliënt gaan over wensen en doelen wordt steeds belangrijker in de zorg. Omdat het veel oplevert voor de cliënt én zorgverlener. Dat doen we in de wijkverpleging en in het verpleeghuis. Met proactieve zorgplanning ondersteunen wij het gesprek hierover tussen zorgverlener, bewoners en hun naasten. Ons doel? Om altijd en zeker ook in de laatste levensfase het leven van de bewoner centraal te stellen. Door te praten over de eigen waarden, verwachtingen en ideeën van de bewoner en zijn of haar naasten. Door deze afspraken vast te leggen en hiernaar te handelen. Wat dat oplevert? Een concrete invulling van persoonsgerichte en passende zorg en welzijn. En een betere kwaliteit van leven en sterven.

We nemen jullie graag mee in de ervaringen vanuit Icare V&V en de wegwijzer proactieve zorgplanning die wij voor de zorgmedewerkers hebben opgesteld.

Je sessies kies je hier

Dilemma’s: als je werkt in de zorg, krijg je er hoe dan ook mee te maken. Toch blijven ze vaak nog onbesproken waardoor medewerkers erin verstrikt kunnen raken. Om hier iets aan te doen, ging Surplus aan de slag met dilemma-gesprekken. In deze sessie word je meegenomen in hoe je als team met dilemma’s om kunt gaan en wat de rol van de gespreksbegeleider hierin betekent. Daarnaast maak je kennis met de handige Routeplanner die Vilans heeft ontwikkeld, samen met Surplus en andere zorgorganisaties. Laat je inspireren!

Sessie is ook beschikbaar in ronde 2 (2.16)

Je sessies kies je hier

Diversiteitssensitief werken houdt in dat zowel zorgprofessionals als zorgorganisaties zich bewust zijn van de diverse achtergronden van hun cliënten (zoals cultuur, geslacht, religie, sociale klasse) én deze verschillen in overweging nemen om zorg op maat te bieden. Met het oog op de uitdagingen in de langdurige zorg zal diversiteitssensitief werken steeds belangrijker worden. Niet alleen voor cliënten, maar ook voor zorgprofessionals. Welke impact heeft diversiteitsensitief werken op de gezondheid en het werkplezier van zorgprofessionals?

Deze vraag staat centraal in een onderzoek van Amsterdam UMC en Movisie. Tijdens deze interactieve sessie worden resultaten van het onderzoek gedeeld. Daarnaast reflecteren jullie als deelnemers aan deze sessie op jullie eigen ervaringen/perspectieven en gaan we met elkaar in gesprek over hoe deze inzichten bij kunnen dragen aan het werkplezier in jullie eigen organisatie.

Je sessies kies je hier

Zorgaanbieder Thebe en kennisorganisatie Vilans nemen je mee in het werken met open deuren. Thebe presenteert 6 elementen (bouwstenen) die hiervoor belangrijk zijn in de praktijk. In deze sessie hoor je vooral veel over de bouwsteen technologie. Hoe ga je om met een waarde als veiligheid terwijl waarden als vrijheid, vriendschap en eigen regie eveneens van belang zijn? En wat gebeurt er vanuit deze waarden als een bewoner ongewenst het appartement van een ander binnenloopt? Of aan de wandel gaat en te lang wegblijft? Kom ook en ontdek het allemaal in deze sessie!

Je sessies kies je hier

Wil je een boeiende en leerzame ervaring beleven? Schrijf je dan nu in voor de theatervoorstelling ‘Samenwerken met Familie’! In de ouderenzorg is de relatie tussen cliënt, familie en zorg essentieel. Tijdens deze voorstelling laten we zien hoe je op een open én creatieve manier kunt samenwerken, met respect voor ieders rol. We presenteren Het FamilieTheater, waarin acteurs scènes uit de zorgpraktijk spelen. Jij kunt ingrijpen en bijsturen! We behandelen onderwerpen zoals vrijheid versus de Wet Zorg & Dwang, samenwerken met familie en normen & waarden. Na afloop leidt onze gespreksleider een discussie, zodat iedereen zich gehoord voelt. Mis deze kans niet voor een ontspannen en inhoudelijke bijeenkomst! De voorstelling duurt ruim een halfuur, daarna is er nog voldoende tijd om ons Kennisfestival te bezoeken!

Bezoek het Kennisfestival

Dit jaar hebben we iets nieuws aan het congres toegevoegd: het Kennisfestival is nu een integraal onderdeel van onze sessies! Dat betekent dat je je niet alleen kan inschrijven voor sessies maar ook voor het Kennisfestival. Er valt zoveel te ontdekken en te beleven! Speel een leuk spel vol vragen over technologie en ontdek wat er allemaal mogelijk is. Bewegingsagoog Azmi Alubeid, van het bekende ‘Bewegen is leven’ programma, zal je meenemen in hoe we ouderen actief kunnen houden. Ook zijn er stands waar je informatie kunt vinden over het toekomstbestendig maken van de ouderenzorg binnen de thema’s waar Waardigheid en trots voor de toekomst voor staat. Je zult zelfs complimenten ontvangen en extra energie opdoen! Dit alles maakt het absoluut de moeite waard. Blijf onze website in de gaten houden, want er komen nog meer spannende activiteiten, belevingen, tools en kennis bij.

Je sessies kies je hier

Dit jaar hebben we iets nieuws aan het congres toegevoegd: het Kennisfestival is nu een integraal onderdeel van onze sessies! Dat betekent dat je je niet alleen kan inschrijven voor sessies, maar ook voor het Kennisfestival.Er valt zoveel te ontdekken en te beleven! Speel een leuk spel vol vragen over technologie en ontdek wat er allemaal mogelijk is. Bewegingsagoog Azmi Alubeid, van het bekende ‘Bewegen is leven’ programma, zal je meenemen in hoe we ouderen actief kunnen houden. Ook zijn er stands waar je informatie kunt vinden over het toekomstbestendig maken van de ouderenzorg binnen de thema’s waar Waardigheid en trots voor de toekomst voor staat. Je zult zelfs complimenten ontvangen en extra energie opdoen! Dit alles maakt het absoluut de moeite waard. Blijf onze website in de gaten houden, want er komen nog meer spannende activiteiten, belevingen, tools en kennis bij!

Je sessies kies je hier

12.45 - 13.45 uur 

Lunchpauze

13.45 - 14.45 uur 

Sessies ronde 2

Hoe ziet de zorg eruit als je door een bril van de gemeenschap kijkt? In deze sessie gaan we samen met jou anders kijken naar de zorg. Aan de hand van de casus van De Wulverhorst. Een voormalig ouderenzorgaanbieder, die transformeert naar een coöperatie.

Met een denktank van burgers, het Touwteam als schakel tussen ondersteuningsvragen en zorg, en zorgmedewerkers die taken doen die normaal gesproken buiten hun functieomschrijving vallen.

Lees je hier alvast in.

Je sessies kies je hier

Welke taken en verantwoordelijkheden heb je als zorgverlener als het gaat om de vertegenwoordiging van de cliënt? Loes den Dulk van Raad op Maat neemt je daarin mee met de nieuwe Handreiking Goede cliëntvertegenwoordiging waar ze auteur van is. Je kunt je eigen casuïstiek aandragen waarbij je informatie uit de handreiking krijgt aangereikt. Daarnaast leer je met praktijkvoorbeelden hoe je als organisatie tijdig het gesprek met de eerste contactpersoon en de vertegenwoordiger aangaat en welke informatie belangrijk voor hen is om te weten.

Sessie is ook beschikbaar in ronde 3 (3.2)

Je sessies kies je hier

Mag een mantelzorger insuline spuiten bij een vader of moeder in een verpleeginstelling? Mag een dochter inzage in het zorgplan van haar moeder? En wat mogen vrijwilligers wel of niet doen als het om zorghandelingen gaat? Er is meer mogelijk dan je denkt. 

Van papier naar praktijk. In deze workshop vertalen we de wettelijke kaders naar de praktijk. Met goede voorbeelden, tips en een concreet stappenplan om direct aan de slag te gaan.

Sessie ook beschikbaar in ronde 1 (1.1)

Kies je sessies hier

Bij langdurige zorg thuis staat het welzijn van ouderen voorop. Maar hoe regel je de medische inzet als die nodig is? In deze sessie ga je in gesprek met huisartsen en een specialist ouderengeneeskunde (SO) over hoe je goed samenwerkt. We gaan het in deze sessie zowel hebben over de inzet van de medische behandeling bij kleinschalige woonvormen als in de thuissituatie. Doe je mee?

Je sessies kies je hier

Het is algemeen bekend dat ouderen steeds langer thuis moeten blijven wonen. Gelukkig zijn ze hier ook toe bereid, zelfs als ze extra zorg nodig hebben. Echter, de toekomstige generatie ouderen heeft andere verwachtingen dan voorheen. Wie behoort tot deze toekomstige generatie ouderen? Welke vormen van ondersteuning en zorg hebben zij nodig? Durven ze om hulp te vragen binnen hun eigen sociale kring? Of verwachten ze dat alle zorg geregeld wordt door externe instanties? Immers, hebben ze daar niet jarenlang voor betaald?

Inzichten uit het "Thuis Oud Worden" onderzoek laten zien wat vijftigplussers graag zouden willen en hoe zij hun toekomst zien op het gebied van wonen, welzijn, sociaal netwerk, zorg, technologie en gezondheid. Dit onderzoek biedt waardevolle inzichten die bijdragen aan het verbeteren van de ouderenzorg in de toekomst. We nodigen je graag uit om deel te nemen aan deze sessie, waarin we deze inzichten met je delen.

Sessie is ook beschikbaar in ronde 3 (3.5)

Je sessies kies je hier

Ouderen willen langer thuis blijven wonen en zo lang mogelijk met eigen regie. Dit betekent een andere organisatie van zorg en ondersteuning. Dit kan alleen als we het samen doen: met naasten, zorgprofessionals, betrokken partijen én over de domeinen heen. Het wetsvoorstel Domeinoverstijgende samenwerking moet het mogelijk maken voor zorgkantoren om te investeren in het voorliggende domein, zodat duurdere zorg wordt voorkomen.

Tijdens deze interactieve sessie gaan we aan de slag met domeinoverstijgende samenwerking. Wat houdt dit in en hoe werkt dit in de praktijk? Daarbij belichten we o.a. een aansprekend experiment waarin diverse partijen betrokken zijn, om zo te laten zien wat de kansen zijn en wat het oplevert voor cliënten, naasten en zorgprofessionals. Ook vertellen we welke financiële mogelijkheden er zijn en hoe we dit vanuit VWS kunnen ondersteunen.

Je sessies kies je hier

Reablement is een beweging om mensen te helpen dat zij zichzelf kunnen helpen. Omdat zij meester zijn van hun eigen leven.

Ook wanneer zij afhankelijk zijn van anderen. Dat vraagt een andere insteek van de gebruikelijke hulpverlening. Niet overnemen wat mensen zelf kunnen, maar leren wat hen geleerd kan worden en samen zoeken naar een oplossing voor dat wat overblijft.

Het vraagt om een gedragsverandering van de zorgprofessional. We gaan met elkaar in gesprek met wat jij morgen meer, minder en niet meer gaat doen.

Je sessies kies je hier

Steeds meer zorgprofessionals willen flexibeler werken en starten daarom als ZZP'er. Het als organisatie deelnemen aan het organiseren van een regionale zzp-poule kan daarin een goede stap zijn. Maar waar begin je en welk probleem wil je precies oplossen? In deze sessie leer je hier meer over en delen we de ervaring van een zorgorganisatie.

Je sessies kies je hier

Fijn samenwerken in een gezellig team is een belangrijke bron van werkplezier. Dat wil iedereen, toch? Maar het gaat niet altijd vanzelf. Wat kun je doen als de samenwerking in het team niet zo goed verloopt? Dat bespreken we in deze sessie, speciaal voor zorgprofessionals, teamcoaches en teamleiders. Teamcoaches van IJsselheem vertellen vanuit hun ervaringen.

Sessie is ook beschikbaar in ronde 1 (1.8)

Je sessies kies je hier

Silverein is koploper in het flexibel opleiden van zij-instromers. Dit doet Silverein met een opleidingssysteem via leereenheden, geïntegreerd in het functiehuis en speciaal ontworpen voor nieuwkomers. Ons systeem, gebaseerd op leereenheden, biedt medewerkers van alle niveaus de kans om te groeien en uit te blinken in de zorg. Vooral als je nieuw bent in de sector, voorzien de landelijk erkende leereenheden je van de nodige kennis en vaardigheden. Sluit je aan bij ons en ontdek de ervaringen van collega's die leereenheden hebben afgerond en leer hun verhaal kennen. Ontdek de toekomst van ouderenzorg tijdens deze sessie!

Je sessies kies je hier

Van zorgmedewerker naar veranderaar

Innoveren begint bij enthousiaste zorgmedewerkers, die aan de slag gaan met veranderingen in hun organisatie. Jij ziet wat er anders kan, hoe jij en je collega’s blijer en beter kunnen werken. Mensen zoals jij, dat zijn de veranderaars die de zorg nodig heeft. Je hebt veranderkracht in je.

In wie herken jij je?

  • Jij hebt vaak ideeën en ziet knelpunten die anders kunnen in het werk. Je bent enthousiast maar vraagt je af hoe je zo'n verandering nou echt goed aanpakt.
  • Jij bent aan de slag met veranderingen. Je collega's benaderen je met vragen en ideeën. De veranderingen die je oppakt worden steeds groter. Jij vraagt je af hoe je dit allemaal op de goede manier kunt aanpakken.
  • Jij ziet veel gebeuren in je organisatie, jij kent veel enthousiaste zorgmedewerkers die aan de slag zijn. Er wordt/is nagedacht over strategie en beleid rond innovatie. Maar jij niet de effecten nog niet altijd terug in de praktijk. Je vraagt je af hoe je een verandercultuur kunt creëren zodat zorgmedewerkers zelf aan de slag kunnen met veranderingen.

In deze interactieve workshop van het Verbeterlab ga jij aan de slag. Jij ontdekt jouw uitdaging als het gaat om veranderen en innoveren in jouw organisatie. En leert die te vertalen naar de praktijk. Je krijgt praktische tips waar je morgen mee aan de slag kunt in je eigen organisatie. Samen gaan we ervoor zorgen dat jouw veranderkracht echt ingezet kan worden.

Sessie is ook beschikbaar in ronde 3 (3.9)

Je sessies kies je hier

Om jou als zorgprofessional te ondersteunen in je werk en het leven van de client te verbeteren zijn er allerlei digitale hulpmiddelen voor zorg en ondersteuning. Hoe weet je wat in de praktijk wél werkt en wat niet? Met welke digitale hulpmiddelen kun je nu aan de slag en welke ontwikkelingen komen nog op ons af? Tijdens deze sessie delen we recent onderzoek en praktijkervaringen.

Sessie is ook beschikbaar in ronde 3 (3.11)

Je sessies kies je hier

In deze sessie laten we zien waar je mee te maken krijgt als je aan de slag gaat met data uit zorgalarmering-systemen en wat dit kan opleveren in termen van meer kwaliteit van zorg en minder werkdruk!

De inzet van data staat nog in de kinderschoenen in de langdurige zorg. Vaak wordt aan techniek en cijfers en grafieken gedacht, maar het gaat over de verbeterpunten die je uit de data kunt halen. En dus gaat het ook om een veranderkundige opgave. Het werken met data vraagt namelijk ook om een cultuur van leren en verbeteren, leiderschap, goede werkprocessen en kennis en vaardigheden van medewerkers. We gaan kijken hoe dit proces in elkaar steekt als je de data uit zorgalarmering-systemen beter wilt benutten.

Je sessies kies je hier

Wil jij gebruik maken van verhalend leren en verbeteren in jouw organisatie en zoek je een goede methode? Kom dan samen met 1 of 2 collega's naar deze workshop. Jullie krijgen aan de hand van praktijkvoorbeelden inzicht in wat verhalen voor jullie organisatie kunnen betekenen. Vervolgens gaan jullie stapsgewijs aan de slag met het ontdekken van de methoden die het beste passen bij de visie, cliënten, medewerkers, werkwijze en context van jullie organisatie. Tot slot krijgen jullie tips om dit proces in jullie eigen organisaties met een brede groep van betrokken te herhalen en daadwerkelijke een keuze te maken. Leer van de ervaringen van Amsta en het onderzoek van Leyden Academie.

Je sessies kies je hier

Herbergier locatie Doetinchem merkte als kleine zorgondernemer dat methodisch werken rondom bewoners best ingewikkeld kan zijn. Zij gingen daarom aan de slag om een plan van aanpak te maken. Tijdens deze sessie leer je meer over hun aanpak en inzichten. Zo hoor je welke tools er voor methodisch werken zijn en profiteer je van hun ervaringen uit de praktijk. Kom je ook?

Je sessies kies je hier

Dilemma’s: als je werkt in de zorg, krijg je er hoe dan ook mee te maken. Toch blijven ze vaak nog onbesproken waardoor medewerkers erin verstrikt kunnen raken. Om hier iets aan te doen, ging Surplus aan de slag met dilemma-gesprekken. In deze sessie word je meegenomen in hoe je als team met dilemma’s om kunt gaan en wat de rol van de gespreksbegeleider hierin betekent. Daarnaast maak je kennis met de handige Routeplanner die Vilans heeft ontwikkeld, samen met Surplus en andere zorgorganisaties. Laat je inspireren!

Sessie is ook beschikbaar in ronde 1 (1.15)

Je sessies kies je hier

Heb jij recent nog in de spiegel gekeken als het gaat om palliatieve zorg binnen jouw organisatie? De Zelfevaluatie palliatieve zorg is een instrument voor zorgorganisaties om bewustwording rond palliatieve zorg op gang te brengen. Het maakt inzichtelijk wat er goed gaat en welke mogelijkheden er zijn om de palliatieve zorg in de eigen organisatie te verbeteren en/of verder te ontwikkelen, in lijn met het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Tijdens deze interactieve sessie gaan we praktisch aan de slag met de Zelfevaluatie. Hoe kun je het instrument inzetten? En wat heeft de cliënt eraan? Een ervaringsdeskundige vertelt haar ervaring met de Zelfevaluatie in de praktijk, waarna je zelf gaat ervaren hoe het is om de palliatieve zorg te evalueren.

Je sessies kies je hier

Theatervoorstelling: Samenwerken met familie & Kennisfestival

Wil je een boeiende en leerzame ervaring beleven? Schrijf je dan nu in voor de theatervoorstelling ‘Samenwerken met Familie’! In de ouderenzorg is de relatie tussen cliënt, familie en zorg essentieel. Tijdens deze voorstelling laten we zien hoe je op een open én creatieve manier kunt samenwerken, met respect voor ieders rol. We presenteren Het FamilieTheater, waarin acteurs scènes uit de zorgpraktijk spelen. Jij kunt ingrijpen en bijsturen! We behandelen onderwerpen zoals vrijheid versus de Wet Zorg & Dwang, samenwerken met familie en normen & waarden. Na afloop leidt onze gespreksleider een discussie, zodat iedereen zich gehoord voelt. Mis deze kans niet voor een ontspannen en inhoudelijke bijeenkomst! De voorstelling duurt ruim een halfuur, daarna is er nog voldoende tijd om ons Kennisfestival te bezoeken!

Bezoek het Kennisfestival

Dit jaar hebben we iets nieuws aan het congres toegevoegd: het Kennisfestival is nu een integraal onderdeel van onze sessies! Dat betekent dat je je niet alleen kan inschrijven voor sessies maar ook voor het Kennisfestival. Er valt zoveel te ontdekken en te beleven! Speel een leuk spel vol vragen over technologie en ontdek wat er allemaal mogelijk is. Bewegingsagoog Azmi Alubeid, van het bekende ‘Bewegen is leven’ programma, zal je meenemen in hoe we ouderen actief kunnen houden. Ook zijn er stands waar je informatie kunt vinden over het toekomstbestendig maken van de ouderenzorg binnen de thema’s waar Waardigheid en trots voor de toekomst voor staat. Je zult zelfs complimenten ontvangen en extra energie opdoen! Dit alles maakt het absoluut de moeite waard. Blijf onze website in de gaten houden, want er komen nog meer spannende activiteiten, belevingen, tools en kennis bij.

Je sessies kies je hier

Bezoek het Kennisfestival

Dit jaar hebben we iets nieuws aan het congres toegevoegd: het Kennisfestival is nu een integraal onderdeel van onze sessies! Dat betekent dat je je niet alleen kan inschrijven voor sessies, maar ook voor het Kennisfestival.Er valt zoveel te ontdekken en te beleven! Speel een leuk spel vol vragen over technologie en ontdek wat er allemaal mogelijk is. Bewegingsagoog Azmi Alubeid, van het bekende ‘Bewegen is leven’ programma, zal je meenemen in hoe we ouderen actief kunnen houden. Ook zijn er stands waar je informatie kunt vinden over het toekomstbestendig maken van de ouderenzorg binnen de thema’s waar Waardigheid en trots voor de toekomst voor staat. Je zult zelfs complimenten ontvangen en extra energie opdoen! Dit alles maakt het absoluut de moeite waard. Blijf onze website in de gaten houden, want er komen nog meer spannende activiteiten, belevingen, tools en kennis bij!

Je sessies kies je hier

14.45 - 15.00 uur 

Wissel

15.00 - 16.00 uur 

Sessie ronde 3

Welkom bij iZi. Tijdens deze sessie laten we jou graag de kracht en energie van onze beweging ervaren. Heb je soms ook het gevoel dat de ene verandering nog niet is afgerond en de nieuwe aanpak alweer wordt ingezet?

Samen met zeven toonaangevende ouderenzorgorganisaties zijn we begonnen aan een reis die draait om het toekomstbestendig maken van zorg, waarbij iedereen een rol speelt en beseft dat er iets anders nodig is.

We streven naar een wereld waar professionele en informele zorgverleners op gelijke voet samenwerken, met een focus op persoonlijke regie en veranderkracht, zowel van medewerker en informele zorgverlener als organisatie.

Deze beweging groeit van onderaf, met ondersteuning van bovenaf, waarbij medewerkers zelf aan de knoppen van verandering draaien, elkaar stimuleren en van elkaar leren in een veilig en vertrouwd netwerk.

We dagen jou uit om ook om te draaien en met ons mee te doen.

Je sessies kies je hier

Welke taken en verantwoordelijkheden heb je als zorgverlener als het gaat om de vertegenwoordiging van de cliënt? Loes den Dulk van Raad op Maat neemt je daarin mee met de nieuwe Handreiking Goede cliëntvertegenwoordiging waar ze auteur van is. Je kunt je eigen casuïstiek aandragen waarbij je informatie uit de handreiking krijgt aangereikt. Daarnaast leer je met praktijkvoorbeelden hoe je als organisatie tijdig het gesprek met de eerste contactpersoon en de vertegenwoordiger aangaat en welke informatie belangrijk voor hen is om te weten.

Sessie is ook beschikbaar in ronde 2 (2.2)

Je sessies kies je hier

In deze sessie neemt Philine van Overbeeke jullie mee in haar onderzoek naar de toegevoegde waarde van vrijwilligers voor organisaties, specifiek naar waarden die betaalde krachten niet (of minder) hebben. Vanuit dit waarde-perspectief gaat ze met jullie aan de slag om te ontdekken hoe vrijwilligers en betaalde krachten in de zorg het beste kunnen worden ingezet.

Je sessies kies je hier

De Wlz-zorg thuis kan op verschillende manieren worden geboden: met een volledig pakket thuis, een modulair pakket thuis en zelfs in een combinatie met een persoonsgebonden budget. Het volledig pakket thuis kent zelfs vier verschillende vormen.

In deze sessie maak je kennis met de verschillende varianten binnen de Wlz-zorg thuis en vertellen medewerkers van Mijzo, Hof en Hiem en Cordaan hoe dit in de praktijk binnen hun organisatie wordt vormgegeven. Laat je inspireren door deze praktijkervaringen!

Sessie is ook beschikbaar in ronde 1 (1.4)

Je sessies kies je hier

Het is algemeen bekend dat ouderen steeds langer thuis moeten blijven wonen. Gelukkig zijn ze hier ook toe bereid, zelfs als ze extra zorg nodig hebben. Echter, de toekomstige generatie ouderen heeft andere verwachtingen dan voorheen. Wie behoort tot deze toekomstige generatie ouderen? Welke vormen van ondersteuning en zorg hebben zij nodig? Durven ze om hulp te vragen binnen hun eigen sociale kring? Of verwachten ze dat alle zorg geregeld wordt door externe instanties? Immers, hebben ze daar niet jarenlang voor betaald?

Inzichten uit het "Thuis Oud Worden" onderzoek laten zien wat vijftigplussers graag zouden willen en hoe zij hun toekomst zien op het gebied van wonen, welzijn, sociaal netwerk, zorg, technologie en gezondheid. Dit onderzoek biedt waardevolle inzichten die bijdragen aan het verbeteren van de ouderenzorg in de toekomst. We nodigen je graag uit om deel te nemen aan deze sessie, waarin we deze inzichten met je delen.

Sessie is ook beschikbaar in ronde 2 (2.5)

Je sessies kies je hier

Ondersteuning bieden met de ‘handen op je rug’. Dat kan voor een zorgverlener best uitdagend zijn. En soms lijkt het zelfs onmogelijk om zelfredzaamheid bij je cliënten te stimuleren. Het goede nieuws is dat er meer mogelijk is dan je denkt. In deze sessie leer je meer over de aanpak en geleerde lessen van een zorgverleners van ZuidOostZorg. Je wordt uitgedaagd om na te denken over je eigen handelen. En je wisselt samen met andere deelnemers ervaringen uit. Kom je ook?

Je sessies kies je hier

Ontdek hoe je het financiële welzijn van medewerkers kunt verbeteren en personeelstekorten kunt verminderen! Veel zorgmedewerkers ervaren financiële kwetsbaarheid door kleine contracten en relatief lage lonen. Dit kan leiden tot meer uitval en vertrek, wat de personeelstekorten verergert. Maar wist je dat velen van hen twijfelen over het uitbreiden van hun contracten?

Het goede nieuws is dat 40% van de zorgmedewerkers openstaat voor meer uren werken onder bepaalde voorwaarden. Deze sessie biedt een kans om niet alleen contractuitbreiding te stimuleren, maar ook het financiële bewustzijn en welzijn van jouw team te verbeteren. Ontdek praktische tips en kansen tijdens een boeiende sessie van 60 minuten, speciaal ontworpen voor jou en jouw organisatie!

Je sessies kies je hier

Tijdens deze sessie delen we voorbeelden uit de praktijk om bewustzijn te vergroten en gesprekken te voeren over langdurige inzetbaarheid en vitaliteit. We bespreken ook hoe je een geschikte aanpak kunt kiezen voor jouw vragen over langdurige inzetbaarheid.

Je sessies kies je hier

Van zorgmedewerker naar veranderaar

Innoveren begint bij enthousiaste zorgmedewerkers, die aan de slag gaan met veranderingen in hun organisatie. Jij ziet wat er anders kan, hoe jij en je collega’s blijer en beter kunnen werken. Mensen zoals jij, dat zijn de veranderaars die de zorg nodig heeft. Je hebt veranderkracht in je.

In wie herken jij je?

  • Jij hebt vaak ideeën en ziet knelpunten die anders kunnen in het werk. Je bent enthousiast maar vraagt je af hoe je zo'n verandering nou echt goed aanpakt.
  • Jij bent aan de slag met veranderingen. Je collega's benaderen je met vragen en ideeën. De veranderingen die je oppakt worden steeds groter. Jij vraagt je af hoe je dit allemaal op de goede manier kunt aanpakken.
  • Jij ziet veel gebeuren in je organisatie, jij kent veel enthousiaste zorgmedewerkers die aan de slag zijn. Er wordt/is nagedacht over strategie en beleid rond innovatie. Maar jij niet de effecten nog niet altijd terug in de praktijk. Je vraagt je af hoe je een verandercultuur kunt creëren zodat zorgmedewerkers zelf aan de slag kunnen met veranderingen.

In deze interactieve workshop van het Verbeterlab ga jij aan de slag. Jij ontdekt jouw uitdaging als het gaat om veranderen en innoveren in jouw organisatie. En leert die te vertalen naar de praktijk. Je krijgt praktische tips waar je morgen mee aan de slag kunt in je eigen organisatie. Samen gaan we ervoor zorgen dat jouw veranderkracht echt ingezet kan worden.

Sessie is ook beschikbaar in ronde 2 (2.11)

Je sessies kies je hier

Leefpatroonmonitoring draagt bij aan langer zelfstandig en veilig thuis wonen, en zorgt ervoor dat zorgprofessionals én eventueel mantelzorgers samen de kwetsbare zorgbehoevende kunnen monitoren. Wil je daar ook mee aan de slag? Bij het implementeren komt meer kijken dan je op het eerste gezicht denkt. Daarom is het handig om gebruik te maken van de ervaring van organisaties die je voorgingen. We vertellen hoe je met de onlangs ontwikkelde implementatietoolkit stap voor stap leefpatroonmonitoring kunt opstarten en inbedden in je organisatie. Op basis van geleerde lessen!

Je sessies kies je hier

Om jou als zorgprofessional te ondersteunen in je werk en het leven van de client te verbeteren zijn er allerlei digitale hulpmiddelen voor zorg en ondersteuning. Hoe weet je wat in de praktijk wél werkt en wat niet? Met welke digitale hulpmiddelen kun je nu aan de slag en welke ontwikkelingen komen nog op ons af? Tijdens deze sessie delen we recent onderzoek en praktijkervaringen.

Sessie is ook beschikbaar in ronde 2 (2.12)

Je sessies kies je hier

In deze sessie gaan we deelnemers bewust(er) maken van het belang om als zorgmedewerker na te denken over de ethische en sociale implicaties van technologie in de zorg. Welke invloed heeft technologie bijvoorbeeld op privacy en autonomie en jouw rol als professional? We laten zien en 'ervaren' hoe praten over toekomstscenario's jou als zorgmedewerker kan inspireren over hoe je in het hier en nu bij kan dragen aan verantwoorde innovatie.

In de zorg maken we immers gebruik van steeds ‘slimmere’ technologieën, gedreven door data en algoritmen. Bijvoorbeeld over cliëntbehoeften of welke handelingen nodig zijn om een bepaald doel te bereiken. Soms beweegt de rol van technologie zelfs van ‘ondersteunen en met ons meedenken’ naar ‘voor ons denken, beslissen en doen’. Daarom is het goed stil te staan bij de sociale en ethische implicaties en wat jouw rol hierin kan zijn.

Je sessies kies je hier

Mantelzorgers, naasten en vrijwilligers worden steeds belangrijker in de zorg en ondersteuning aan cliënten, ook in het verpleeghuis. Wat betekent dit voor infectiepreventie en wat kunnen zij hieraan bijdragen? In deze sessie hoor je inzichten uit onderzoek en krijg je praktische tips. Samen met andere deelnemers ga je in gesprek over de mogelijkheden. Wat is ervoor nodig om aandacht te hebben voor hygiënische werken bij informele zorg? Uiteraard is de inbreng van jouw ervaringen meer dan welkom.

Je sessies kies je hier

Hoe ziet de dag van een inspecteur eruit? Twee inspecteurs nemen je mee, vanaf het moment van voorbereiding tot en met het inspectiebezoek in het verpleeghuis, bij een kleine zorgorganisatie/zorgondernemer, een woon-zorgboerderij of in de wlz-zorg thuis. Samen werken aan veilige en persoonsgerichte zorg. Waar kijken zij dan naar? Hoe beoordelen ze wat zij zien? En hoe krijgen de inspecteurs zicht op een cultuur van leren en verbeteren?

En wat doet de inspecteur nadat een zorgorganisatie of een burger een melding doet bij de inspectie? Waar let de inspecteur op en hoe wordt er onderzoek gedaan naar een melding?

Grijp deze kans, ga mee op pad met de inspectie en stel je vragen!

Je sessies kies je hier

Palliatieve zorg voor mensen met dementie en hun naasten verbeteren. Zowel thuis als in het verpleeghuis. Dat is het doel van DEDICATED. De afkorting staat voor Desired Dementia Care Towards End of Life. In deze sessie maak je kennis met de verschillende thema’s van de DEDICATED-werkwijze en de praktische materialen. Daarnaast leer je meer over de werkvormen om zorgprofessionals en studenten te enthousiasmeren en te trainen om de materialen te gebruiken. Zo werken we samen aan betere palliatieve zorg voor mensen met dementie!

Je sessies kies je hier

Een ziekte, aandoening of beperking: hoe integreer je dat in je leven? Daar gaat zelfmanagement over. Door aandacht voor het om kunnen gaan met de symptomen, zorg, behandeling, de gevolgen op diverse levensgebieden en een mogelijke leefstijlverandering. Uit onderzoek weten we dat zelfmanagement onder andere de kwaliteit van leven verhoogt en de samenwerking tussen professionals verbetert.

SKILZ ontwikkelde daarom een multidisciplinaire richtlijn Zelfmanagementondersteuning. In deze workshop leer je over de onderdelen van zelfmanagement, welke hulpmiddelen je in kunt zetten en hoe je zelfmanagement bij cliënten bevordert. Ook is er aandacht voor cliënten die wel meer zelf willen regelen en doen, maar dit niet goed kunnen benoemen. Tot slot gaan we met elkaar in gesprek over de dagelijkse praktijk. Kom je ook?

Je sessies kies je hier

Zorgzame gemeenschappen zijn bezig met een belangrijke basis van ‘het zorgsysteem’ van de toekomst: actieve burgers die in hun sociale omgeving een zorgzame maatschappij vormgeven. Zij gebruiken gemeenschapskracht om zoveel mogelijk resultaten te bereiken op tal van samenhangende terreinen, van energie tot wonen en zorg. Professionele organisaties zijn sterk in precies het omgekeerde: alle middelen inzetten voor een resultaat. Als zij met elkaar weten te dansen, dan kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien! In deze sessie komen twee initiatieven aan bod waar deze dans volop gaande is. Laat je inspireren om de stoute (dans)schoenen aan te trekken en kennis te gaan maken met de buurt waarin of waarvoor je werkt!

Je sessies kies je hier

16.00 - 16.30 uur 

Afsluitende borrel