Naar hoofdinhoud Naar footer

Congres 1 juli 2024 - Presentaties van de sessies in ronde 1

Gepubliceerd op: 01-07-2024

Op 1 juli 2024 vond het congres Waardigheid en trots voor de toekomst plaats in het World Forum in Den Haag. Bekijk de sessies van de eerste ronde en download de presentaties.

Op het congres van Waardigheid en trots voor de toekomst volgden de deelnemers in drie rondes verschillende sessies. Lees over de sessies die in ronde 1 werden gegeven. Download de presentaties van de sessies in ronde 1 onderaan de pagina.

Sessies ronde 1

Mag een mantelzorger insuline spuiten bij een vader of moeder in een verpleeginstelling? Mag een dochter inzage in het zorgplan van haar moeder? En wat mogen vrijwilligers wel of niet doen als het om zorghandelingen gaat? Er is meer mogelijk dan je denkt.

Van papier naar praktijk. In deze sessie hebben we de wettelijke kaders naar de praktijk vertaald. Met goede voorbeelden, tips en een concreet stappenplan om direct aan de slag te gaan.

Samen optrekken met het sociale netwerk van bewoners in het verpleeghuis; de noodzaak wordt steeds groter, maar in de praktijk is het best lastig. Hoe doe je dat, zonder dat jouw vak wordt uitgehold? Je hebt niet voor niets gestudeerd en jouw bewoners hebben (jouw) specialistische zorg en begeleiding nodig.

De afgelopen drie jaar hebben Hogeschool Rotterdam en twee zorgorganisaties op zes locaties praktijkonderzoek gedaan naar dit ‘samen optrekken’.

In deze sessie kregen de deelnemers twee belangrijke handvatten die helpen om dit vorm te geven. Een voor jou: hoe maak je echt kennis met naasten? Het goede relatiegesprek blijkt een belangrijke voorwaarde voor verdere samenwerking. We gaven zes tips.

Het andere handvat voor jou en je team, om verder het pad op te gaan van Samen Optrekken: waar zitten jullie in de beweging van Weten naar Doen? Wat belemmert en wat helpt?

Een blijvende verandering in structuur en cultuur. Dat is nodig voor een gelijkwaardige samenwerking tussen beroepskrachten en informele zorgverleners. De stappen uit de wegwijzer ‘Samenwerken met informele zorg’ helpen hierbij. Hoe vergroot je bewustwording? Hoe kom je tot een gedragen visie en hoe werk je gelijkwaardig samen met informele zorgverleners in alle fasen van de bewonersreis? Zorggroep Elde Maasduinen nam de deelnemers mee in hun ervaringen en aanpak.

De Wlz-zorg thuis kan op verschillende manieren worden geboden: met een volledig pakket thuis, een modulair pakket thuis en zelfs in een combinatie met een persoonsgebonden budget. Het volledig pakket thuis kent zelfs vier verschillende vormen.

In deze sessie maakten de deelnemers kennis met de verschillende varianten binnen de Wlz-zorg thuis en vertelden medewerkers van Mijzo, Hof en Hiem en Cordaan hoe dit in de praktijk binnen hun organisatie wordt vormgegeven.

Zo maar wat hardnekkige overtuigingen in de zorg: ‘Langer thuis wonen is voor de meeste ouderen niet mogelijk.’ ‘Voor wlz-zorg thuis heb je hoogopgeleid personeel nodig.’ ‘Langdurende zorg thuis is complexer dan intramurale zorg.’

In deze sessie zijn de deelnemers aan de slag gegaan met overtuigingen die er leven over langer thuis wonen. Ze leerden overtuigingen te reframen naar kansen. Zo schep je ruimte voor andere manieren van kijken en denken. Zodat we samen beter voorbereid zijn op het langer thuis wonen van ouderen.

Net als in veel regio’s is er ook in Zuidwest-Friesland een stijgende zorgvraag en toenemende zorgzwaarte. De zorgaanbieders in de regio zijn daarom het project Duurzame Ouderenzorg Zuidwest-Friesland gestart, met de focus op het beschikbaar blijven van de regionale behandelfunctie voor intramuraal en consultatie eerstelijn.

Hoe hebben de zorgaanbieders dit aangepakt? Vooral door het regionaal inzetten van het ambulant verpleegkundig team en door taakherschikking. Eenduidige triage 24/7 en beschikbaarheid en inzetbaarheid in de avond-, nacht- en weekenddiensten voor de hele regio, vermindert onder andere de belasting van de specialist ouderengeneeskunde (SO) en vermindert ook de kwetsbaarheid in de regio.

In een unieke samenwerking tussen Hof en Hiem, Zorggroep Sint Maarten en Patyna worden 4 extra verpleegkundig specialisten opgeleid. Door taakherschikking neemt de ruimte voor de SO toe, waardoor duurzame inzetbaarheid mogelijk is.

Tijdens de sessie deelden betrokkenen uit de organisaties hun ervaringen. Waar zijn zij tegenaan gelopen? En hoe zorgden ze ervoor dat ze met elkaar in verbinding blijven om constant het maatschappelijk belang voor ogen te houden?

In deze sessie heeft VWS de deelnemers bijgepraat over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de langdurende zorg. Hoe staat het bijvoorbeeld met WOZO, het programma over Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen? Het doel van WOZO is te komen tot het anders organiseren van zorg en ondersteuning, passend bij de veranderende voorkeuren van ouderen. Dit vraagt om een omslag in denken en doen van (zorg)organisaties en medewerkers. Wat zijn goede voorbeelden die in dit kader zijn ontwikkeld? Welke andere ontwikkelingen zijn hierbij nog meer van belang?

Tijdens deze interactieve sessie gaf Anno Pomp, Coördinator Strategie langdurige zorg (Ministerie VWS), een toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen. Ook ging hij in gesprek over de zaken waar zorgprofessionals in de praktijk tegenaan lopen en haalde hij goede voorbeelden op die bijdragen aan toekomstbestendige ouderenzorg.

Fijn samenwerken in een gezellig team is een belangrijke bron van werkplezier. Dat wil iedereen, toch? Maar het gaat niet altijd vanzelf. Wat kun je doen als de samenwerking in het team niet zo goed verloopt? Dat bespraken we in deze sessie, speciaal voor zorgprofessionals, teamcoaches en teamleiders. Teamcoaches van IJsselheem vertelden vanuit hun ervaringen.

Goed werkgeverschap betekent begrijpen wat je medewerkers nodig hebben en samen zorgen voor een prettige werkomgeving. Maar waarom besteden we dan zo weinig aandacht aan een belangrijk onderwerp als de overgang? Is het omdat we niet weten hoe we ermee om moeten gaan, of is het zelfs nog een taboe? Van de vrouwelijke zorgmedewerkers tussen de 44 en 60 jaar heeft 80% last van overgangsklachten.

Dit leidt tot 34% van het ziekteverzuim en deze groep verandert vaker van baan. Vaak worden de problemen onterecht toegeschreven aan burn-out, long COVID of depressie, wat de aanpak van ziekteverzuim ineffectief maakt. In deze sessie deelde Menokracht kennis, inzichten en tools om uitval te voorkomen en het werkplezier te vergroten.

In deze sessie hebben we laten zien hoe rapporteren minder tijdrovend kan zijn, zonder afbreuk te doen aan zorgkwaliteit. Wat is wettelijk vereist en wat is niet meer nodig? De deelnemers kregen een voorbeeld van een zorgorganisatie die dit succesvol heeft aangepakt en praktische tools om dit met hun team of leidinggevende te implementeren. Met als doel: efficiënter rapporteren, meer plezier beleven en meer tijd besteden aan cliënten.

Zorgtechnologie als vanzelfsprekend onderdeel inzetten in de zorg gaat niet vanzelf, en vraagt om aandacht voor verschillende aspecten in de organisatie. Maar hoe pak je dat aan? De Innovatie-Route is een manier waarop je duurzaam zorgtechnologie implementeert in jouw zorgorganisatie. Met praktische stappen, tools en voorbeelden.

De doelstelling van de Innovatie-impuls is zorgtechnologie in te zetten om mensen met een beperking meer eigen regie en zelfredzaamheid te laten ervaren. De Innovatie-Route is gebaseerd op geleerde lessen en onderzoek in Innovatie-Impuls Hoe pak je dit het beste stapsgewijs aan? Daar maken nu circa 30 nieuwe organisaties gebruik van bij Innovatie-Impuls. De deelnemers werden tijdens deze sessie meegenomen langs deze geleerde lessen en mogelijkheden.

Wat zegt de regelgeving over financiering van digitale zorg zoals leefpatroonmonitoring, beeldschermzorg, het slimme incontinentiemateriaal? Deze zorgtechnologieën vallen onder de Wet langdurige zorg, inclusief het volledig pakket thuis en het modulair pakket thuis en onder de Zorgverzekeringswet. Hoe verloopt de financiering in de praktijk en wat zijn recente ontwikkelingen?

Zorgspectrum deelde tijdens deze sessie de resultaten van hun pilot met spraakgestuurd rapporteren. In februari 2024 zijn 120 medewerkers in de wijkverpleging en VPT gestart met spraakgestuurd rapporteren, de eerste resultaten zijn veelbelovend. In regio Utrecht werken 14 VVT-organisaties samen om de resultaten uit deze en andere pilots toe te passen in hun eigen organisatie. De deelnemers aan deze sessie van Anders Werken in de Zorg regio Utrecht leerden wat samen regionaal innoveren oplevert.

Vroegtijdig in gesprek met de cliënt gaan over wensen en doelen wordt steeds belangrijker in de zorg. Omdat het veel oplevert voor de cliënt én zorgverlener. Dat doen we in de wijkverpleging en in het verpleeghuis. Met proactieve zorgplanning ondersteunen wij het gesprek hierover tussen zorgverlener, bewoners en hun naasten. Icare deelde hun ervaringen tijdens deze sessie. Hun doel? Om altijd en zeker ook in de laatste levensfase het leven van de bewoner centraal te stellen. Door te praten over de eigen waarden, verwachtingen en ideeën van de bewoner en zijn of haar naasten. Door deze afspraken vast te leggen en hiernaar te handelen. Wat dat oplevert? Een concrete invulling van persoonsgerichte en passende zorg en welzijn. En een betere kwaliteit van leven en sterven.

Diversiteitssensitief werken houdt in dat zowel zorgprofessionals als zorgorganisaties zich bewust zijn van de diverse achtergronden van hun cliënten (zoals cultuur, geslacht, religie, sociale klasse) én deze verschillen in overweging nemen om zorg op maat te bieden. Met het oog op de uitdagingen in de langdurige zorg zal diversiteitssensitief werken steeds belangrijker worden. Niet alleen voor cliënten, maar ook voor zorgprofessionals. Welke impact heeft diversiteitsensitief werken op de gezondheid en het werkplezier van zorgprofessionals?

Deze vraag staat centraal in een onderzoek van Amsterdam UMC en Movisie. Tijdens deze interactieve sessie worden resultaten van het onderzoek gedeeld. Daarnaast reflecteren jullie als deelnemers aan deze sessie op jullie eigen ervaringen/perspectieven en gaan we met elkaar in gesprek over hoe deze inzichten bij kunnen dragen aan het werkplezier in jullie eigen organisatie.

Je sessies kies je hier

Downloads

Deel deze pagina via: