Naar hoofdinhoud Naar footer

Toegankelijkheid en continuïteit vastgesteld in visie eerstelijnszorg 2030

Gepubliceerd op: 01-02-2024

De eerstelijnszorg toegankelijk houden voor de mensen die dat nodig hebben en bijdragen aan gelijke kansen op goede gezondheid voor iedereen. Dat is het doel van de visie eerstelijnszorg 2030 die op 30 januari voor en door partijen uit het veld werd vastgesteld. Met de visie nemen de partijen van de eerstelijnszorg samen de verantwoordelijkheid om de toegankelijkheid en continuïteit te waarborgen.

De partijen die zich verenigen in deze visie werken samen aan het vernieuwen van de eerstelijnszorg en versterken de organisatie ervan. Dit moet ervoor zorgen dat de eerstelijnszorg in 2030 is gebaseerd op de principes van passende zorg, waarbij beschikbare capaciteit en middelen op de beste manier worden ingezet. 

Download rapport en praatplaat

Het volledige rapport en een overzichtelijke praatplaat kan je onderaan de pagina downloaden

Wat verandert de visie concreet?

  1. Verlagen van ongewenste druk op de eerstelijnszorg.
  2. Patiënten beter voorbereiden op en geleiden naar de eerste lijn.
  3. Passende eerstelijnszorg bieden met focus op gezondheid en kwaliteit van leven. Digitaal ondersteunen waar dat van meerwaarde is.
  4. De capaciteit binnen de eerstelijnszorg beter benutten en waar nodig taken anders organiseren.
  5. Een hechte samenwerking realiseren tussen professionals in wijken/dorpen, zodat er proactief kan worden ingespeeld op gezondheidsproblemen en knelpunten in de wijk.
  6. a. Zorgen voor een goede aanspreekbaarheid van de eerstelijnszorg in de regio.
    b. De samenwerking met het sociaal domein, de tweede- en derdelijnszorg en langdurige zorg verbeteren.
    c. Een 24/7 infrastructuur voor de eerstelijnszorg voor crisissituaties realiseren.

Nu deze visie is vastgesteld, kunnen de betrokken partijen starten met de uitvoering.

Deelnemende organisaties

De visie kwam tot stand met bijdragen van werd opgesteld door de Patiëntenfederatie, Landelijke Huisartsen Vereniging, Nederlands Huisartsen Genootschap, InEen, Zorgverzekeraars Nederland, ActiZ, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, ZorgthuisNL, Apothekersorganisatie KNMP, Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie, Paramedisch Platform Nederland, Verenso, NVAVG, VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), SWN, Nederlandse Zorgautoriteit, Zorginstituut Nederland, ZonMw, Federatie Medisch Specialisten, NLGGZ, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Zelfstandige klinieken Nederland en VWS. 

Meer weten?

Downloads

Deel deze pagina via: