Naar hoofdinhoud Naar footer

6 gespikkelde woonvormen maken samenredzaamheid al mogelijk

Gespikkelde woonvormen dragen bij aan samenredzaamheid en zorgzame buurten en daardoor aan toekomstbestendigheid van de verpleegzorg. Bij deze woonvorm wonen ouderen die zorg nodig hebben verspreid tussen de andere bewoners. Een extra plus is als de betrokken professionals ook een dynamiek van onderlinge ondersteuning in het wooncomplex realiseren. Lees hier meer over 6 gespikkelde woonvormen.

In dit artikel beschrijven we de gespikkelde woonvormen die in de onlangs gepubliceerde handreiking ‘Geclusterde woonvormen voor senioren’ staan genoemd en een mantelzorghof dat momenteel in Utrecht wordt gebouwd.

1. Hof van Leeuwesteijn

Ambitie

Het Hof van Leeuwesteijn zal straks het eerste mantelzorghofje in Utrecht zijn. Zomer 2024 zal de bouw van dit complex zijn afgerond. Naast ouderen die zorg nodig hebben en fittere ouderen, komen hier ook gezinnen wonen.

Samenwerking

Corporatie Wooning zoekt actief bewoners die bewust kiezen om te wonen in Hof van Leeuwesteijn en moedigt hen aan om zich actief op te stellen in de gemeenschap. Zij zetten daarvoor community builders in. De community builder zal helpen bij het beheer, met het verbinden van de bewoners en het oprichten van verschillende commissies. Daarnaast is deze medewerker een soort opbouwwerker. De community builder regelt de verhuur en zorgt voor een goede balans in de samenstelling van de huurders, om te voorkomen dat een complex vergrijst. AxionContinu zal als zorgaanbieder vooral een faciliterende rol hebben in zorg en ondersteuning.

Aantal woningen, bewoners en medewerkers

Ruim 100 sociale huurwoningen waarvan 17 ruime gezinswoningen, 40 appartementen voor fitte 55-plussers en 40 appartementen voor senioren die zorg nodig hebben.

Meer weten

2. Hart van Austerlitz - Zeist

Ambitie

De coöperatie Austerlitz Zorgt is een burgerinitiatief dat werd opgericht naar aanleiding van een leefbaarheidsonderzoek onder inwoners. Zij hebben het toekomstbestendig wonen vormgegeven met het inmiddels gebouwde Hart van Austerlitz. Er wordt ingezet op de ontmoeting tussen jonge en oudere mensen. Zo komt er een dorpshuis, basisschool en peuterspeelzaal. Daarnaast zijn er corporatiewoningen, zorgwoningen en koopwoningen. Oudere bewoners kunnen gebruik maken van maaltijden, een klusservice en bijvoorbeeld vervoer naar de dagbesteding. Austerlitz Zorgt heeft ook vrijwilligers die bij mensen langsgaan die dreigen te vereenzamen.

Samenwerking

Austerlitz Zorgt werkt samen met de gemeente, school en de woningcorporatie. Zij willen 8 van de 15 koopwoningen opkopen om daar zorgwoningen van te maken. Het zorgarrangement wordt door Austerlitz Zorgt gefaciliteerd, al zijn bewoners straks vrij om te kiezen. De dorpsondersteuner verbindt vraag en aanbod met elkaar, onderhoudt contacten, is het Wmo-loket, verbindt formele en informele zorg, signaleert, informeert en is het centrale aanspreekpunt. De provincie steunt het project en heeft het ondergebracht onder het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (zie link naar de publicatie op website RVO) waardoor het project ook een adviseur toegewezen heeft gekregen.  

Aantal woningen

25 corporatiewoningen (waarvan 17 zorgwoningen) en 15 koopwoningen, waarvan 8 voor Austerlitz Zorgt.

Meer weten

Over ‘Geclusterde woonvormen voor ouderen’

Deze handreiking van Platform 31 beschrijft onder andere belangrijke aandachtspunten bij het ontwikkelen van geclusterd wonen. Het helpt gemeenten, marktpartijen, corporaties, zorgaanbieders, sociaal ondernemers en burgerinitiatieven van senioren om keuzes te maken in de vormgeving van een specifiek project. Per onderdeel zijn er tips en praatballonnen opgenomen om het gesprek aan te gaan. De handreiking is tot stand gekomen in opdracht van het Ministerie voor Volkshuisvesting voor het programma Wonen en Zorg.

3. Zuiderschans-Den Bosch

Ambitie

Woonzorglocatie Wij zijn Zuiderschans bestaat uit appartementen waar plek is voor mensen met en mensen zonder zorgvraag. De Butterfly buurtverbinders zijn bewoners die zich meerdere dagdelen per week als vrijwilliger inzetten voor andere bewoners. Zij organiseren workshops, wandelingen en andere activiteiten om bewoners te verbinden vanuit eigen interesses en talenten. Familie, vrienden, buurtbewoners en vrijwilligers ontmoeten elkaar op het centrale plein waar steeds weer iets nieuws te beleven valt.

Samenwerking

Wij zijn Zuiderschans is een samenwerkingsproject van zorgaanbieder Van Neynsel, woningcorporatie Zayaz en sociale onderneming Butterfly effect in Den Bosch. De communitycoach en zorgmedewerkers van ouderenzorgorganisatie Van Neynsel ondersteunen de buurtverbinders bij hun vrijwilligerswerk. Buren kijken naar elkaar om en doen samen actief leuke dingen. Het team van Van Neijnsel bestaat ook uit medewerkers zonder zorgachtergrond. Denk aan mensen met ervaring in de horeca of andere vormen van dienstverlening.

Aantal woningen

127 appartementen waar plek is voor mensen met en mensen zonder zorgvraag. In totaal zijn er:

  • 44 studio’s voor bewoners met dementie
  • 75 woningen voor 65-plussers
  • 8 woningen voor Butterfly buurtverbinders

Meer weten

4. Eendrachtshof – Coevorden

Ambitie

De woon(zorg)vorm de Eendrachtshof voor senioren omvat 51 betaalbare levensloopbestendige hofjeswoningen, 42 inleunwoningen en een welzijns- en zorgsteunpunt voor de buurt. Bewoners van de hofjes zijn senioren met een kleine portemonnee en een lichte zorgvraag. De bedoeling is dat zij op de Eendrachtshof kunnen blijven wonen als hun zorgvraag toeneemt. Als zelfstandig wonen niet meer gaat, is verpleegzorg thuis een mogelijkheid.

Samenwerking

Het verouderde woonzorgcentrum de Voorde, met 56 aanleunwoningen en 100 zorgappartementen, bood kans voor vernieuwing. De zorgorganisatie was eigenaar van het gebouw en na een uitruil van gebouw en gronden ging het project van start. Inmiddels zijn de eerste 2 hofjes met 38 woningen bewoond.

Aantal woningen

  • 51 betaalbare levensloopbestendige hofjeswoningen
  • 42 inleunwoningen
  • een welzijns- en zorgsteunpunt

Meer weten

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg

Heeft jouw organisatie of initiatief ook plannen voor het realiseren van een kleinschalige innovatieve woonvorm voor 55-plussers? En kan er in die woonvorm straks ondersteuning en zorg verleend worden? Lees dan meer over de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ).

5. Zonnetij – Aarle-Rixtel

Ambitie

Zonnetij biedt een woonplek voor ouderen met en zonder zorg. Huurders, buurtbewoners en vrijwilligers regelen de activiteiten samen met lokale verenigingen, de dorpsondersteuner en zorgorganisatie de Zorgboog. In de speciale buurtkamer treffen mensen elkaar, kunnen ze desgewenst tussen de middag eten en organiseren ze activiteiten. Niet alleen bewoners, maar alle inwoners van Aarle-Rixtel, buren en vrijwilligers zijn welkom en schuiven aan wanneer ze willen. Nieuwe kopers of huurders krijgen een intakegesprek thuis met de wijkverpleegkundige en welzijnscoach. Mensen zonder zorgvraag weten vanaf dag één dat ze íets gaan inbrengen, al is het maar af en toe koffie schenken.

Samenwerking

Zonnetij is een initiatief van de Zorgboog, woningcorporatie WoCom en de gemeente Laarbeek. De bewoners huren hun appartement rechtstreeks bij Wocom en de Zorgboog regelt naar wens de zorgverlening via Volledig Pakket Thuis (VPT). Een deel van de bewoners heeft een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) en krijgt deze verpleeghuiszorg in het eigen appartement geleverd. De andere bewoners hebben geen zorg nodig of ontvangen thuiszorg. De medewerkers van de Zoogboog werken volgens de schijf van vijf. Wat kan de cliënt zelf nog? Welke hulpmiddelen kunnen er worden ingezet? Wat kan familie of mantelzorg? Wat kan het sociale netwerk of kunnen andere instanties? En als laatste stap: Wat kan de Zorgboog-professional?

Aantal woningen

98 appartementen voor senioren met en zonder een zorgvraag.

Meer weten

6. De Amandelbloesem – Wormerveer

Ambitie

In De Amandelbloesem kunnen mensen zelfstandig wonen met eventuele zorg en ondersteuning. In het complex wordt het onderhouden van sociale contacten gestimuleerd. Bijvoorbeeld door samen te eten in het restaurant of een praatje te maken in het Atrium: de centrale ontmoetingsruimte voor huurders en buurtbewoners. Alle woningen zijn gericht op mensen die 55 jaar of ouder zijn. Het gaat om beschut wonen met mogelijke voorzieningen die het zelfstandig wonen stimuleren. De helft van de woningen wordt toegewezen aan ouderen met een zorgindicatie, zoals een indicatie voor huishoudelijke ondersteuning, wijkverpleging of VPT (Volledig Pakket Thuis). De andere helft wordt toegewezen aan vitale ouderen, vrijwilligers van De Amandelbloesem en kandidaten op voordracht van het Sociaal Wijkteam.

Samenwerking

De Zorgcirkel biedt de benodigde zorg en ondersteuning in de vorm van thuiszorg. Zorgprofessionals stimuleren de bewoners om zoveel mogelijk zelf te blijven doen, eventueel met (digitale) hulpmiddelen en zorg op afstand (via beeldzorg). Is er fysieke hulp nodig? Dan komen ze bij bewoners op bezoek. Daarnaast biedt De Zorgcirkel ook hulp in de huishouding en een maaltijdservice en personenalarmering aan.

Aantal woningen

In totaal gaat het om 79 woningen. Woontoren ’t Vinkenest bevat 35 appartementen en woontoren Florissant bestaat uit 44 driekamerwoningen.

Meer weten

Deel deze pagina via: