Kwaliteit van zorg: Waardigheid en trots op locatie en PREZO

Als organisatie in de verpleegzorg ben je altijd bezig de kwaliteit van de geleverde zorg te bewaken en waar nodig te verbeteren. Om te achterhalen waar er eventueel verbeterpunten nodig zijn of om bevestiging te krijgen van de zaken die goed gaan, zijn verschillende wegen te bewandelen. Denk aan de scan van Waardigheid en trots op locatie of de kwaliteitsmodellen PREZO en PREZO Care van kwaliteitsinstituut Perspekt. Deelnemers aan het programma Waardigheid en trots op locatie vragen zich soms af wat het verschil is tussen deze twee en welke toegevoegde waarde het één en het ander heeft.

We vragen het Debbie Coenraats. Zij is zowel coach bij het programma Waardigheid en trots op locatie als PREZO VV&T 2017 auditor bij Perspekt.

Wat houden beide instrumenten in?

Waardigheid en trots op locatie

Waardigheid en trots op locatie is een ondersteuningsprogramma van VWS waarmee je kunt beoordelen in hoeverre een locatie van een verpleeghuis voldoet aan het kwaliteitskader. Dit gebeurt aan de hand van een scan. Na de inzet van Waardigheid en trots op locatie weet je dan waar je staat ten opzichte van de acht thema’s uit het kwaliteitskader. De resultaten van de scan zijn input voor het kwaliteitsplan en -verslag. Voor ontwikkelpunten die uit de scan voortkomen is ondersteuning op maat vanuit het programma mogelijk. Dit kan ondersteuning zijn in de vorm van expertsessies, coaching, inzet van netwerken of het aanreiken van tools en instrumenten om de kwaliteit te verbeteren. Daarnaast wordt het gesprek over kwaliteit binnen de organisatie gefaciliteerd. Je werkt samen met vertegenwoordigers van andere verpleeghuizen aan vraagstukken en bouwt daarmee één of meerdere lerende netwerken op.

Zorgplein Maaswaarden, deelnemer Waardigheid en trots op locatie: ‘Ik denk dat het zo belangrijk is om mee te doen om zo inzicht te krijgen in je eigen werk en de relatie met de bewoner. Wij hebben geleerd om niet meer zozeer voor onze bewoners te zorgen maar echt mét onze bewoners. Dat is iets wat wij iedereen wel gunnen.’

Perspekt en PREZO

Perspekt is een door de RvA geaccrediteerd kwaliteitsinstituut dat je met haar kwaliteitsmodellen PREZO en PREZO Care helpt te reflecteren op het totale kwaliteitsbeleid in de organisatie of op de locatie. Er zijn verschillende PREZO modellen beschikbaar zodat je kan kiezen voor een aanpak die het beste bij je organisatie past. Denk aan PREZO VV&T 2017 wat structuur en concrete handvatten biedt en aan PREZO Care waarbij op basis van verhalen uit de praktijk naar kwaliteit gekeken wordt.

PREZO kwaliteitsmodellen geven met hun prestaties of waarden en kwaliteitswijzers een concrete vertaling van de vereisten in het kwaliteitskader (en andere wet- en regelgeving, protocollen en richtlijnen) naar de praktijk. Aan de hand van waarden, prestaties of kwaliteitswijzers ga je met elkaar in gesprek over hoe deze waarden en prestaties betekenisvol worden ingevuld. De inzichten die je hiermee ophaalt vormen de basis voor het verdere leren en ontwikkelen in je team of organisatie. Tegelijkertijd is PREZO een instrument voor het uitvoeren van een interne en externe audit. Daarmee krijg je als organisatie inzicht in en een reflectie op het resultaat van je kwaliteitsbeleid. Door middel van deze verschillende benaderingen ondersteunt Perspekt organisaties, ieder op hun eigen manier, bij het realiseren van maximaal cliëntgerichte zorg. Hierbij draait het om samen leren, reflecteren en verbeteren op alle niveaus van je organisatie; methodisch en cyclisch.

Klant PREZO: ‘PREZO is geen papieren tijger, maar concrete hulp bij cyclisch verbeteren’

Wat is het verschil tussen Waardigheid en trots op locatie en PREZO?

Waardigheid en trots op locatie

De scan van Waardigheid en trots op locatie is een zelfevaluatie door middel van een vragenlijst, en een analyse van de uitkomsten en relevante documenten door twee externe scanners (organisatieadviseurs met veel kennis van de verpleeghuiszorg). De scan laat zien welke onderdelen van het kwaliteitskader al heel goed zijn en brengt verbeterpunten aan het licht. Op basis van de uitkomsten vindt een dialoog plaats waar vertegenwoordigers van alle lagen in de locatie bij aanwezig zijn. Scanners begeleiden dit gesprek en laten de locatie goed naar zichzelf kijken. De uitkomst van de scan levert een beeld op van sterke punten en ontwikkelpunten. Op ontwikkelpunten die uit de scan voortkomen is ondersteuning op maat vanuit het programma mogelijk. Sommige deelnemers wordt gevraagd als voorbeeld te dienen of andere locaties te helpen.

PREZO

PREZO staat voor een aantal kwaliteitssystemen waarmee je enerzijds het kwaliteitsbeleid in je organisatie kan vorm geven en waar je een interne toetsing mee kan uitvoeren. Daarnaast kan je door onafhankelijke auditoren een audit uit laten voeren. Op basis van de getoetste prestaties (PREZO) of de reflectie van het huidige beeld (PREZO Care) krijg je inzicht in de kwaliteit en de effectiviteit van het kwaliteitsbeleid in je organisatie. Je krijgt een uitgebreid rapport en, bij een positieve uitkomst, een keurmerk. Dit keurmerk is drie jaar geldig waarbij de auditoren tussentijds tweemaal terugkomen om je kwaliteitsontwikkeling te volgen. Perspekt fungeert dus als een vertrouwde buitenstaander die onafhankelijk en integraal met je mee kijkt.

Klant PREZO: ‘Tijdens interne audits of controles kiezen we bewust voor een lerende en waarderende manier van kijken. Precies die manier van kijken heeft ook PREZO Care; dat spreekt ons aan.’

Kort gezegd:

Waardigheid en trots op locatie

De scan van WOL doe je om verbeterpunten aan het licht te brengen en eventueel ondersteuning te krijgen in de vorm van expertsessies, coaching, inzet van netwerken of het aanreiken van tools en instrumenten. Daarnaast krijg je bevestiging wanneer je bepaalde onderdelen van het kwaliteitskader goed op orde hebt.

PREZO

Een PREZO of PREZO Care audit gebruik je als kapstok in de dagelijkse praktijk en is geschikt voor het uitvoeren van interne audits. Daarnaast biedt PREZO een onafhankelijk middel om een externe, deskundige blik op jouw integrale kwaliteitsbeleid te werpen. Met de ontwikkelpunten uit het rapport ga je zelf aan de slag. Bij positieve resultaten leidt de audit tot een keurmerk.

Coloriet, deelnemer WOL: ‘Wij hebben de uitslag van de scan tijdens ons gesprek met het zorgkantoor erbij gepakt en alles doorgelopen. Daar is het ook een mooi instrument voor!’

Wat leveren beide op?

Beide middelen geven het bestuur van een organisatie inzicht in de kwaliteit en het effect van het kwaliteitsbeleid in de organisatie. Ook laat het zien in welke mate je voldoet aan het kwaliteitskader en andere wet- en regelgeving. Ieder vanuit een ander perspectief. WOL heeft een adviserende en ondersteunende rol en levert bruikbare informatie op voor onder andere het kwaliteitsplan en voor de leer­ en verbeterparagraaf van het kwaliteitsverslag. PREZO en PREZO Care zijn concrete instrumenten die een verandering in je organisatie op gang brengen die leidt tot verbetering van individuele kwaliteit van zorg. Daarnaast leveren ze een keurmerk op.

Lees meer over het programma, of neem contact op met één van de deelnemers om jouw vragen over het programma aan hen te stellen. Kijk op: Waardigheid en trots op locatie.

Meer weten

Geplaatst op: 16 september 2019
Laatst gewijzigd op: 2 december 2020