Overzicht verplichte registraties in de langdurige zorg

Onnodig registreren willen we natuurlijk voorkomen. Zorgprofessionals moeten zoveel mogelijk van hun tijd direct aan bewoners kunnen besteden. Daarom is er een overzicht gemaakt van de wettelijk verplichte registraties.

Het eerste overzicht verscheen in 2017. Omdat wetten en regels veranderen, verschijnen er regelmatig nieuwe overzichten. Sinds juni 2021 is versie 4 beschikbaar.

Download het overzicht verplichte registraties voor de intramurale ouderenzorg (pdf, juni 2021).

Hoe gebruik je het overzicht?

Het overzicht is ingedeeld in 8 overzichtelijke hoofdstukken:

 1. Het dossier
 2. Het zorgplan of ondersteuningsplan
 3. Onvrijwillige zorg
 4. Medicatie
 5. Kwaliteit en veiligheid
 6. Voedselveiligheid en hygiëne
 7. Indicatiestelling Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en (on)vrijwillige opname
 8. Informatiebeveiliging en gegevensuitwisseling

Elk hoofdstuk bestaat uit een inleiding over het onderwerp en een korte beschrijving van de bijbehorende wetten en regelgeving. Daarna lees je de wettelijk verplichte registraties voor de zorgmedewerker. Aan het einde van ieder hoofdstuk staat een aantal praktijkvragen met daarbij het antwoord op de vraag ‘Is het verplicht?’

Wat is er nieuw in versie 4?

De meest in het oog springende wijziging is de komst van de Wet zorg en dwang en het verdwijnen van de Wet Bopz. Daarnaast zijn er de volgende wijzigingen: 

 • De afbakening van de overzichten is aangepast. Zo is het pgb geschrapt. 
 • Wetswijziging Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo) per 1 januari 2020 is verwerkt. 
 • Het Kwaliteitskader Overdracht van medicatiegegevens in de keten is toegevoegd. 
 • Het Afwegingskader huiselijk geweld is toegevoegd. 
 • De Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg is toegevoegd. 
 • De Gegevens Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zijn geactualiseerd en het Kwaliteitskader Addendum langdurige zorg thuis met Wlz-indicatie is toegevoegd.

De juridische inhoud van het overzicht is opgesteld door Zorg Zaken Groep. Vilans was verantwoordelijk voor de projectcoördinatie. Bij de actualisatie van het overzicht zijn verschillende partijen geraadpleegd, waaronder (alfabetische volgorde):

 • Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)

Bron: vilans.nl

Geplaatst op: 1 juli 2021
Laatst gewijzigd op: 24 januari 2022