CoronaAudit voor medewerkers

Aansluitend op de CoronaWegwijzer, die verpleeghuizen op organisatieniveau inzicht biedt in het naleven van de coronarichtlijnen, heeft Waardigheid en trots op locatie de CoronaAudit voor medewerkers ontwikkeld. De CoronaAudit is een hulpmiddel voor locaties, afdelingen, teams van verpleeghuizen om te checken of de inhoud en de voorwaarden voor goede coronazorg geregeld zijn. Uitgangspunt voor de audit zijn de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, maar dan gericht op coronazorg. Welk effect heeft het coronabeleid op persoonsgerichte zorg, op welzijn, op veiligheid of op leren en verbeteren van de zorg?

Download CoronaAudit en handleiding

De CoronaAudit is bedoeld voor afdelingen, teams, medewerkers die directe zorg verlenen aan een groep bewoners. In de beschrijving van de werkwijze gaan we uit van de CoronaAudit als een interne audit. De tool is gemaakt in een spreadsheet waarbij automatisch overzichten van de scores gemaakt worden na het invullen van de audit op meerdere momenten.

Werkwijze CoronaAudit

Voorbereiding CoronaAudit

 • Een stafmedewerker, kwaliteitsverpleegkundige of manager bereidt de audit voor (planning, informeren medewerkers, regelen voorwaarden).
 • Op basis van de voorliggende tool kiest men de speerpunten waarop getoetst gaat worden.
 • Het uitvoeren van de gehele tool kan ook, maar kost mogelijk te veel tijd. Deze keuze is aan de organisatie.

2. Uitvoering CoronaAudit

 • Bij de audit zijn aanwezig: 1-3 medewerkers van het team en een leidinggevende van het team.
 • Degenen die de audit uitvoeren zijn twee personen die niet direct verbonden zijn aan de te toetsen afdeling/ groep. De interne auditoren zijn hiervoor geschoold en doen vaker audits.
 • Men loopt de vragen langs en checkt wat er bekend is, waar de informatie te vinden is, of de werkwijzen correct zijn en of de voorwaarden geregeld zijn.
 • De auditoren bepalen met een frisse blik van buiten de scores.
 • De scores kunnen in de tool worden ingevuld en geven snel een overzicht.
 • De scores en de beoordeling van de situatie wordt z.s.m. na het auditen besproken met (een afvaardiging van) het team zodat duidelijk is wat goed ging, waar zorgen over zijn en wat er mogelijk kan verbeteren.

3. Verbeteracties opvolgen

 • Vervolgafspraken voor verbeteracties of aanpassingen worden gemaakt zodat voor iedereen duidelijk is wat er verbeterd kan of moet worden.
 • Afgesproken wordt wanneer op korte termijn geëvalueerd wordt of de acties opleveren wat men wil.

4. Bewaken en bijstellen

 • Als de verbeteracties goed resultaat opleveren wordt het verankerd in de dagelijkse werkwijze.
 • Als het resultaat  niet voldoende blijkt te zijn evalueert men en stelt het verbeterplan bij. Zo is de kwaliteitscirkel rond.

Tips Zorgpartners Midden Holland

Zorgpartners Midden Holland heeft ervaring opgedaan met de CoronaAudit. Els Voogt, beleidsadviseur kwaliteit: ‘De CoronaAudit is een instrument dat prima werkbaar is en een goed inzicht geeft of onze locaties klaar zijn voor een uitbraak.’ Lees de ervaring en tips van Zorgpartners Midden Holland.

Meer weten

Geplaatst op: 1 oktober 2020
Laatst gewijzigd op: 17 november 2020