Waardigheid en trots voor de toekomst

Afbeelding bij Waardigheid en trots voor de toekomst

Samen voorbereid zijn op de toekomst. Daar helpt ‘Waardigheid en trots voor de toekomst’ bij. Samen brengen we in kaart wat nodig is en zetten we stappen om de ondersteuning en zorg toekomstbestendig te maken bij locaties, organisaties en de keten. We richten ons daarbij op het sneller en makkelijker benutten van kennis en op het versterken van het leer- en verandervermogen van de sector, zodat er ook in de toekomst flexibel kan worden ingespeeld op ontwikkelingen.

Toekomstbestendige verpleegzorg

Programma Waardigheid en trots voor de toekomst
De voorkeuren van ouderen veranderen. Zij willen zo lang mogelijk zelfstandig zijn, regie houden op hun eigen leven en wonen op een plek waar ze zich thuis voelen. Daarnaast bestaat er een noodzaak voor anders georganiseerde zorg en ondersteuning door vergrijzing, toename van complexere zorgvragen en het groeiend personeelstekort.

De overheid heeft in het programma WOZO actielijnen beschreven om ondersteuning en zorg aan te passen aan de veranderde voorkeuren van ouderen en financiële en personele houdbaarheid te bevorderen.

Er zijn al veel goede voorbeelden van deze nieuwe vormen van zorg en ondersteuning voor de toekomst. Deze verandering kunnen en moeten we versnellen.

‘Waardigheid en trots voor de toekomst’ helpt bij deze opgave. Door het faciliteren van samen leren, kennis en goede voorbeelden te delen en organisaties te ondersteunen bij de toepassing.

Focusthema’s

Het programma Waardigheid en trots voor de toekomst heeft de volgende focusthema’s:

Toekomstbewust

De zorgkloof die door de toenemende zorgvraag zal ontstaan, vraagt om anders kijken. Trekken we de huidige ontwikkelingen door tot 2040? Dan staan we voor een haast onhoudbare situatie. Met enkel meer van hetzelfde doen, komen we er niet. Verandering vraagt om een goede focus op anders georganiseerde zorg, maar ook om het bijstellen van die focus als dat nodig blijkt te zijn. Gaandeweg zullen er namelijk ook nieuwe inzichten ontstaan. Van zorgorganisaties vraagt het in ieder geval om anders kijken en doen.

Dialoog over je strategische uitgangspunten vanuit een toekomstperspectief

Met welk thema of project je als organisatie ook aan de slag gaat, het wordt steeds belangrijker om dit vanuit een toekomstperspectief te doen. Daar helpen vooral de juiste vragen bij. Wat beweegt de toekomstige samenleving? En welke vormen van samen zorgen en ondersteunen passen daarbij? Wat is houdbaar op de langere termijn? Wat voor organisatie willen we in de toekomst zijn? Wat zijn belangrijke trends en ontwikkelingen om rekening mee te houden? En waar liggen kansen om te versnellen? De aanpak kan bestaan uit een toekomsttraject. We organiseren een dialoog binnen jouw organisatie waarin we jullie strategische opties gaan spiegelen aan de toekomst.

Een greep uit ons aanbod:

Contact

Meer weten over toekomstbewust? Of heeft jouw organisatie interesse in deelname? Neem contact op met Saartje Sondijker (s.sondijker@vilans.nl) of Bart van Mierlo (b.vanmierlo@vilans.nl).

Samenwerken met informele zorg

Door beter en intensiever samen te werken met mantelzorgers, naasten en vrijwilligers (informele zorgverleners) wordt het welzijn en de zelfredzaamheid van cliënten vergroot. Omdat de zorgvraag toeneemt, wordt dit steeds belangrijker. Gelijkwaardig samenwerken met informele zorgverleners vraagt om een duurzame aanpak in de structuur en cultuur van jullie organisatie.  En om aandacht voor contact met familie in alle belangrijke fasen van het leven van een cliënt.

Van ‘zorgen voor’ naar ‘samen zorgen dat’

Een duurzame aanpak begint met het ophalen van de behoeftes en perspectieven van zorgmedewerkers, naasten en vrijwilligers. Hierdoor kun je een gedragen visie op informele zorg formuleren die wordt geïntegreerd in de algehele visie van jullie organisatie. Daarna is het van belang om de vertaalslag te maken naar de praktijk. Hoe kom je van ‘zorgen voor’ naar ‘samen zorgen dat’? Welke cultuuromslag is nodig? Over welke competenties moeten medewerkers beschikken? En welke werkafspraken moeten worden aangepast?

Een greep uit ons aanbod:

Contact

Meer weten over samenwerken met informele zorg? Of heeft jouw organisatie interesse in deelname in één of meerdere onderdelen? Neem contact op met Yvonne de Jong (y.dejong@vilans.nl).

Langdurende zorg thuis

Veel ouderen van nu willen meer regie houden op hun leven en zo lang mogelijk thuis wonen. Zij willen niet dat de zorg hun leven bepaalt, maar dat de zorg hen ondersteunt, zodat zij zoveel mogelijk hun eigen leven kunnen leiden. Het sociale netwerk kan de oudere hierin ondersteunen. Daarnaast is het van belang dat zorgorganisaties hun aanbod in verpleegzorg aansluiten op deze vraag van ouderen.

Beweging naar langer thuis wonen ook als Wlz-zorg nodig is

Het overheidsbeleid moedigt via het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) aan om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Maar als organisatie heb je die beweging niet zomaar gemaakt. Het vraagt om kennis op het gebied van vraagstukken die gaan over reablement, Volledig Pakket Thuis (VPT), Modulair Pakket Thuis (MPT) en het Persoonsgebonden Budget (PGB). Daarnaast is kennis nodig over de langdurende zorg thuis met inzet van technologie, in samenwerking met informele zorgverleners, en samen met het sociaal domein en met medische professionals zoals de huisarts en de specialist ouderengeneeskunde (SO).

Een greep uit ons aanbod:

Contact

Meer weten over langdurende zorg thuis? Of heeft jouw organisatie interesse in deelname in één of meerdere onderdelen? Neem contact op met Barbara de Groen (B.deGroen@Vilans.nl).

Technologie en digitale zorg

De inzet van zorgtechnologie kan bijdragen aan een meer toekomstbestendige ouderenzorg. Bij de inzet van zorgtechnologie is het belangrijk dat deze aansluit op de behoeftes van ouderen en medewerkers ontlast en zo bijdraagt aan kwalitatieve zorg. Binnen het thema technologie en digitale zorg verspreiden we kennis over nuttige inzet van technologische toepassingen én ondersteunen we bij de implementatie ervan.

Toekomstbestendig fundament voor technologie

Naast de implementatie van nieuwe technologie is het belangrijk om een toekomstbestendig fundament te hebben, de basis op orde. Onder de basis op orde verstaan we bijvoorbeeld de visie van jouw organisatie en aan de technische infrastructuur zoals centrale ICT-systemen en netwerken. Denk ook aan de organisatiestructuur en het scholen van medewerkers. Bij technologie die er al is (zoals een ECD of VOS) is het belangrijk aandacht te hebben voor het optimaal benutten van deze systemen.

Een greep uit ons aanbod:

Contact

Meer weten over technologie en digitale zorg? Of heeft jouw organisatie interesse in deelname aan één of meerdere onderdelen? Neem contact op met Simone Heilijgers (s.heilijgers@vilans.nl) of Sanne van der Weegen (s.vanderweegen@vilans.nl).  

Werken aan kwaliteit

Dagelijks dragen zorgmedewerkers aan de kwaliteit van bestaan van de cliënt die thuis of in het verpleeghuis woont. Kwaliteit is een breed thema waar veel onderwerpen onder vallen. Denk aan persoonsgerichte zorg, welzijn en veiligheid. Ook gaat werken aan kwaliteit over een proces van continu leren en verbeteren. Hiervoor is het nodig dat zorgorganisaties methodisch werken.

Een continu proces

Het werken aan kwaliteit van zorg en ondersteuning is nooit af. Hoe de kwaliteit van bestaan ervaren wordt, is voor alle cliënten anders en is afhankelijk van hun situatie en wat iemand wil en kan. Telkens ontstaan nieuwe vragen, wensen en behoeftes. Dat vraagt samenwerking van zorgorganisaties en om over voldoende verandervermogen te beschikken. Om te werken aan kwaliteit van zorg en ondersteuning, is aandacht nodig op het niveau van cliënt, team en organisatie.

Een greep uit ons aanbod:

 • Kennisdossiers, waaronder Methodisch werken
 • Webinars en (online) bijeenkomsten.
 • LeerDeelDoetraject waarin organisaties intensief aan de slag gaan met een soortgelijke vraag. Het samen leren staat centraal.
 • Lerend netwerk waarin professionals gefaciliteerd worden in samenwerking en leren van elkaar. Zoals het lerend netwerk van kwaliteitsverpleegkundigen.
 • Maatwerkondersteuning

Contact

Meer weten over werken aan kwaliteit? Of heeft jouw organisatie interesse in deelname aan één of meerdere onderdelen? Neem contact op met Susan Keunen (S.Keunen@vilans.nl).

Slimmer werken

Als zorgorganisatie komen er een hoop ontwikkelingen op je af. Dit vraagt om na te denken over en het organiseren van de interne bedrijfsvoering op een slimme manier. Slimmer werken heeft tot doel het voorkomen van verspilling en het beter benutten van mensen en middelen. Wachttijden, corrigeren van werk, teveel voorraad of veel heen en weer lopen zijn voorbeelden van verspilling. Door dit in kaart te brengen, kun je processen efficiënter inrichten en mensen en middelen beter benutten.

Veel zorgorganisaties blijven puzzelen met alle veranderingen die er spelen. Hoe krijg je bijvoorbeeld de begroting sluitend met alle ontwikkelingen van het moment? Hoe krijg je zicht op welke ondersteuning er werkelijk nodig is? Hoe krijg je focus op de vele projecten binnen je organisatie? En hoe zorg je ervoor dat ad-hoc-problemen niet altijd leidend zijn in tijden van personeelskrapte? Om slimmer te werken en de bedrijfsvoering toekomst bestendig te maken is een goede afstemming nodig tussen interne onderwerpen, zoals hr, huisvesting en instroom/ en uitstroom van medewerkers en bewoners met externe ontwikkelingen. Wat heeft de verhoging van energielasten voor gevolg voor de interne bedrijfsvoering en wat kan een organisatie daaraan eventueel doen. Dit soort vraagstukken en de invloed daarvan op de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van werken voor de medewerkers is de basis van dit thema.

Een greep uit ons aanbod:

 • Kennisdossiers waaronder methodisch werken
 • Webinars en (online) bijeenkomsten
 • Maatwerkondersteuning

Contact

Meer weten over slimmer werken? Of heeft jouw organisatie interesse in deelname? Neem dan contact op met info@waardigheidentrots.nl.

Voorlichtingsbijeenkomsten


Wil je aan de slag met toekomstbestendige zorg of je organisatie klaar maken voor de toekomst, meld je dan aan voor één van de digitale voorlichtingsbijeenkomsten over het programma Waardigheid en trots voor de toekomst. In een uur tijd worden de belangrijkste aspecten van het programma toegelicht en is er ruimte voor vragen.

 • Bekijk onze agenda voor de actuele data van de voorlichtingsbijeenkomsten.

Ondersteuningsaanbod

Als organisatie bepalen jullie zelf de mate en de intensiviteit van jullie activiteiten en de vorm van ondersteuning die vanuit het programma nodig is. Dit kan variëren van nieuwsbriefabonnee, samen optrekken met en leren van andere organisaties, tot maatwerkondersteuning met een gericht plan van aanpak. Deelname is voor al deze opties kosteloos, maar kan qua tijdsinvestering wel variëren:

Meedenken en op afstand meedoen

Alle organisaties hebben toegang tot voorbeelden en toekomstgerichte informatie door deze website te bezoeken of door te abonneren op onze nieuwsbrief met agenda. Hiermee kunnen jullie gebruik maken van:

 • Instrumenten, goede voorbeelden en kennisdossiers.
 • Maandelijks de spot-on-week met diverse informatie en een bijeenkomst of webinar over een specifiek thema.
 • Webinars en andere digitale bijeenkomsten, korte leergangen en themabijeenkomsten met experts.

Samen doen

Er gebeurt veel in de sector en we kunnen en willen ook van elkaar en van de voorlopers leren. Daarvoor organiseren we op vraag:

 • Lerende netwerken, waarin je met anderen rond een thema of vraagstuk met elkaar kennis en ervaringen deelt.
 • Bijeenkomsten met andere organisaties rond een specifiek thema om met elkaar en van elkaar te leren.

Interesse? Dan kunnen jullie contact opnemen via: 030-7892300 of info@waardigheidentrots.nl.

Leren om het zelf te doen

Hebben jullie als Wlz-organisatie onvoldoende mogelijkheden of kennis om de nodige stappen richting de toekomst te kunnen zetten? Dan kunnen jullie in aanmerking komen voor maatwerkondersteuning. We gaan dan met je in gesprek en maken afspraken over ondersteuning met de eventuele inzet van een expert of coach. Dit kan afhankelijk van jullie vraag een kortdurend of langer durend traject zijn. Een van de mogelijkheden is bijvoorbeeld de ontwikkeling of de toetsing van een toekomstvisie en toekomststrategie. Daarnaast kan de thematranche een mooie mogelijkheid zijn. Hiermee gaan jullie samen met andere organisaties gericht met een thema aan de slag gedurende een aantal maanden. Aanmelden voor deze optie kan via het aanmeldformulier.

Hieronder staan de stappen weergegeven die je als organisatie kunt nemen om te onderzoeken of deelname aan Waardigheid en trots voor de toekomst iets voor jullie is.

stroomdiagram stappen interesse deelname Waardigheid en trots voor de toekomst

Kwaliteitsondersteuning

Is er sprake van urgente kwaliteitsproblemen binnen jouw organisatie of locatie zoals is vastgesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), of door jouw organisatie zelf? Dan komt jouw organisatie of locatie in aanmerking voor het kwaliteitsondersteuningsprogramma. Hierbij voeren we een Kwaliteitsscan uit om zicht te krijgen op de stand van zaken en het gesprek over kwaliteit op de locatie op gang te brengen. Vervolgens kijken we samen wat er nodig is. Hiervoor kun je als organisatie ook op eigen initiatief aanmelden. Dat kan via het aanmeldformulier.

Folder deelname Waardigheid en trots voor de toekomst

Informatie over deelname aan het programma en de verschillende vormen van ondersteuning staat ook uitgelegd in de folder: Ondersteuningsaanbod Waardigheid en trots voor de toekomst (pdf)

Aanmelden Waardigheid en trots voor de toekomst

Organisaties die zich direct willen aanmelden voor het programma Waardigheid en trots voor de toekomst kunnen het Aanmeldformulier deelname Waardigheid en trots voor de toekomst invullen. Bij aanmelding gaan wij ervan uit dat het bestuur van jullie organisatie akkoord is. De volgende stap is dat wij contact opnemen voor een adviesgesprek.  Daarbij kijken we gezamenlijk naar de best passende ondersteuningsoptie.

FAQ Waardigheid en trots voor de toekomst

Op de meest gestelde vragen over het programma Waardigheid en trots voor de toekomst hebben we alvast een antwoord geformuleerd.

Wat is ‘Waardigheid en trots voor de toekomst’?

Samen voorbereid zijn op een toekomst met waardigheid en trots voor de verpleegzorg. Daar helpt het programma ‘Waardigheid en trots voor de toekomst’ bij. De voorkeuren van ouderen veranderen namelijk. Zij willen zo lang mogelijk zelfstandig zijn, regie houden op hun eigen leven en wonen op een plek waar ze zich thuis voelen. Daarnaast bestaat er een noodzaak voor anders georganiseerde zorg en ondersteuning door vergrijzing, toename van complexere zorgvragen en het groeiend personeelstekort. Er zijn al veel goede voorbeelden van deze nieuwe vormen van zorg en ondersteuning voor de toekomst. Deze verandering kunnen en moeten we versnellen. 

‘Waardigheid en trots voor de toekomst’ helpt bij deze versnelling door kennis en goede voorbeelden te delen en organisaties te ondersteunen bij de toepassing. Samen brengen we in kaart wat nodig is en zetten we stappen om de ondersteuning en zorg toekomstbestendig te maken bij locaties, organisaties en de keten. We richten ons daarbij op het versterken van het leer- en verandervermogen van de sector, zodat er ook in de toekomst flexibel kan worden ingespeeld op ontwikkelingen. En we faciliteren het samen leren, onder andere door lerende netwerken en het verzamelen en verspreiden van goede voorbeelden. Waar nodig bieden we ondersteuning op maat. 

Wat kan ‘Waardigheid en trots voor de toekomst’ voor mijn organisatie betekenen?

We helpen organisaties op verschillende manieren om zich voor te bereiden op de toekomst. Als organisatie bepalen jullie zelf de mate en de intensiviteit van jullie activiteiten. Dit kan variëren van nieuwsbriefabonnee, samen optrekken met en leren van andere organisaties, tot maatwerkondersteuning met een gericht plan van aanpak. Deelname is voor al deze opties kosteloos, maar kan qua tijdsinvestering wel variëren.

Hebben jullie interesse in maatwerkondersteuning? Dan is de eerste stap een gesprek met jullie om inzicht te krijgen welke uitdagingen er zijn voor nu en de komende tijd en wat jullie zelf al in gang hebben gezet. We kijken wat we met elkaar kunnen organiseren om snel de juiste stappen te kunnen zetten en de ondersteuning te bieden die bij jullie organisatie past.  Denk daarbij aan:  

 • inzicht in kansen met een toekomstscan;
 • ondersteuning bij de ontwikkeling van een toekomstvisie;
 • deelname aan een lerend netwerk, masterclass of verdiepingstraject;
 • ondersteuning van een coach.

Mogelijke thema’s waar we naar kijken zijn: goed werkgeverschap, anders organiseren, bedrijfsvoering, inzet technologie, langer thuis en kwaliteit.  

Meer weten over het ondersteuningsaanbod? Bekijk dan onze folder: Ondersteuningsaanbod Waardigheid en trots voor de toekomst (pdf).

Op deze website, nieuwsbrief, sociale media-kanalen Facebook en LinkedIn en de door ons georganiseerde bijeenkomsten delen we daarnaast kennis en goede voorbeelden uit ‘Waardigheid en trots voor de toekomst’ voor de gehele sector.

Hoe kan ik op de hoogte blijven van ‘Waardigheid en trots voor de toekomst’?

Door je in te schrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Hierin vind je ook de agenda met de bijeenkomsten die wij organiseren. Daarnaast kun je ons volgen via de sociale media-kanalen Facebook en LinkedIn.

Wie kan er meedoen aan ‘Waardigheid en trots voor de toekomst’?

Het programma Waardigheid en trots voor de toekomst is bedoeld voor aanbieders in verpleegzorg, aanbieders van zorg die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) vallen en iedereen die betrokken is bij Wlz-zorg in de keten. Ook verpleegzorgaanbieders vanuit het persoonsgebonden budget (PGB) en ‘volledig pakket thuis’ (VPT) kunnen deelnemen.

Wij hebben interesse om mee te doen. Hoe kunnen we dat laten weten?

Heeft jullie organisatie interesse in maatwerkondersteuning of kwaliteitsondersteuning? Dan is het nodig dat jullie je als organisatie aanmelden. Dat kan door het Aanmeldformulier deelname Waardigheid en trots voor de toekomst in te vullen. Bij aanmelding gaan wij ervan uit dat het bestuur van jullie organisatie akkoord is. De volgende stap is dat wij contact opnemen voor een intakegesprek.  Daarbij kijken we gezamenlijk naar de best passende ondersteuningsoptie.

Informatie over deelname aan het programma en de verschillende vormen van ondersteuning staat ook uitgelegd in de folder: Ondersteuningsaanbod Waardigheid en trots voor de toekomst (pdf).

Ook organiseren we voorlichtingsbijeenkomsten over het programma op verschillende data. Kijk voor het actuele overzicht in onze agenda.

Wat wordt er van ons als deelnemer verwacht?

Wil jouw organisatie gebruik maken van maatwerkondersteuning of kwaliteitsondersteuning van ‘Waardigheid en trots voor de toekomst’? Dan is het belangrijk dat daar binnen jullie organisatie voldoende tijd en ruimte voor wordt vrij gemaakt. Samen kijken we daarin wat nodig is. Deelname is kosteloos. Wel verwachten we dat je als organisatie bijdraagt aan de communicatie over de ervaringen en resultaten van het programma. Ons doel is vooral om goede voorbeelden te delen en van elkaar te leren. Hierbij houden we wel rekening met privacy en wat jullie als organisatie wel en niet willen delen. We zullen dus nooit zonder toestemming vertrouwelijke data delen die tot jullie organisatie herleidbaar zijn.

Wat is het verschil met ‘Waardigheid en trots op locatie’?

‘Waardigheid en trots op locatie’ bood praktische ondersteuning bij de implementatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg ‘Waardigheid en trots voor de toekomst’ heeft voornamelijk als doel om organisaties toekomstbewust en toekomstbestendig te maken.

Hoe zat het ook alweer met ‘Waardigheid en trots’?

‘Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ is in 2015 de start geweest van de beweging waarin het verbeteren van kwaliteit van verpleeghuiszorg centraal staat. De best practices van deelnemende verpleeghuisorganisaties zijn een belangrijke kennisbron voor de vervolgprogramma’s: Waardigheid en trots op locatie, Waardigheid en trots in de regio en Waardigheid en trots voor de toekomst. Lees meer over de opbrengsten van Waardigheid en trots.