Opbrengsten

In februari 2015 presenteerde voormalig staatssecretaris Van Rijn zijn plan ‘Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ als startpunt om de verpleeghuiszorg in Nederland te verbeteren. Eén van de onderdelen uit het plan Waardigheid en trots is het geven van ruimte aan verpleeghuislocaties die de ambitie hebben om best practice te worden.  Ruim 150 zorgaanbieders namen met één of meerdere verbeterplannen deel aan het programma Ruimte voor verpleeghuizen.

De zorgaanbieders leverden ieder op hun eigen wijze een bijdrage aan vernieuwing en betere kwaliteit in de verpleeghuissector. Zij waren ingedeeld in themagroepen, waarin kennis en ervaring onderling wordt uitgewisseld om van elkaar te leren. De verbeterplannen hebben geleid tot inhoudelijke resultaten op zowel het niveau van individuele verbeterplannen (resultaten voor cliënten, naasten en professionals), als op themaniveau door het verzamelen van inzichten en informatie van meerdere deelnemers die voor alle verpleeghuizen relevant kunnen zijn. Bekijk de eindrapportage Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen en bekijk het overzicht van alle factsheets.

Hieronder vindt u het overzicht van de opbrengsten van Ruimte voor verpleeghuizen: de opbrengsten van de individuele verbetertrajecten van de deelnemende zorgaanbieders én de gebundelde opbrengsten van de themagroepen.

Bekijk de opbrengsten per thema

 • Overzicht
 • Deskundigheid professionals
 • Technologie
 • Medezeggenschap
 • Cliënt centraal
 • Indicatiestelling
 • Vrijheid en veiligheid - BOPZ
 • Leren en verbeteren van kwaliteit
 • Voedselveiligheid - HACCP
 • Persoonsvolgende bekostiging
 • Bekostiging specialist ouderengeneeskunde buiten de verpleeghuizen
 • Kwaliteit meten en verantwoorden
 • Mantelzorg, cliënt, professional
 • Zorgplannen

Deskundigheid professionals

Het programma Waardigheid en trots richt zich op waardige betrokkenheid van cliënten en naasten  én trotse professionals. Het werk van professionals in de (verpleeghuis-)zorg verandert wezenlijk op dit moment.

De schuivende panelen in de langdurige zorg hebben effecten op professionals en vragen om andere rollen. Hoe kunnen professionals, cliënten, familie, organisaties en het onderwijs invulling geven aan deze nieuwe rollen? Op welke manier kunnen professionals met trots, gemotiveerd en deskundig hun vak uitoefenen? Hoe zien deze nieuwe rollen er uit? Welke professioneel werkgedrag hoort daar bij en wat  zijn de randvoorwaarden om deze nieuwe rollen effectief te vervullen?

Het vraagt veelal een andere manier van kijken die zich vertaalt in professioneel handelen en andere taakopvattingen. De veranderingen hebben gevolgen voor de organisatie, inhoud en vorm van de huidige (beroeps)opleidingen en  bij- en nascholing. Het proces van leren en ontwikkelen moet passen bij de veranderingen en het primaire proces.

Technologie

Technologie is niet meer weg te denken uit onze maatschappij en de mogelijkheden zijn eindeloos. Ook binnen de verpleeghuiszorg wordt technologie steeds vaker ingezet als onderdeel van het zorgproces. Maar wanneer leidt de inzet van zorgtechnologie nu echt tot resultaat waar de bewoner blij van wordt? En waar wordt onze bewoner eigenlijk blij van? Wat vraagt de inzet van technologie van de organisatie, de projectmedewerkers, de zorgprofessionals, mantelzorgers? En wanneer worden zij er blij van?

Verschillende zorgorganisaties werken aan goede voorbeelden van zorg met ondersteuning van zorgtechnologie. In dit themadossier is daar alles over te vinden.

Medezeggenschap

Houdt u zich bezig met medezeggenschap voor individuele cliëntbelangen en collectieve organisatiedoelen bij een zorgorganisatie? Dan komt u vast dit soort vragen tegen: Is onze vorm van een centrale cliëntenraad met lokale raden nog passend? Hoe gaan wij om met de veranderende groep bewoners met complexe zorgvragen die soms maar kort bij ons wonen? Hoe vinden wij de juiste mensen voor de cliëntenraad? Een pasklaar antwoord is er niet. Daarom ondersteunen wij u met voorbeelden en dilemma’s van zorgorganisaties rondom medezeggenschap.

Cliënt centraal

Cliënt centraal betekent dat bewoners zelf beslissen over de manier van leven, over het wat, hoe en wanneer van waardevolle ondersteuning en hulpverlening. Zorg die de gezondheid, eigenwaarde en autonomie van mensen maximaal bevordert. Voor de professional betekent dit met oprechte belangstelling voor elke individuele cliënt samen met de cliënt en zijn/ haar sociaal netwerk invulling geven aan eigen regie, met daarbij op maat zorg en ondersteuning. Naast houding en gedrag van de medewerker betreft dit ook organisatie-inrichting, visie en leiderschap die deze grondhouding en aanpak ondersteunt.

Indicatiestelling

Ervaringen die zijn opgedaan binnen het Experiment Regelarme Instellingen (ERAI) laten zien dat op diverse punten het indicatieproces vereenvoudigd, efficiënter en sneller toegepast kan worden. Dat betekent veranderingen op het gebied van procedures en binnen de samenwerking tussen aanbieders en CIZ. Alles is er op gericht dat de klant zo min mogelijk hinder ondervindt van de administratieve processen en dat de juiste zorg zo snel mogelijk kan starten als dat nodig is.

Vrijheid en veiligheid - BOPZ

Binnen het thema Vrijheid & veiligheid – BOPZ hebben de deelnemers verkend hoe de bewegingsruimte van cliënten verruimd kan worden binnen de wettelijke kaders. Binnen dit vraagstuk speelden verschillende belangen een rol waarbij de afweging tussen veiligheid en vrijheid voor de cliënt steeds centraal staat. Er is gezocht naar methoden die cliënten en hun sociale omgeving helpt om in overleg met professionals tot duidelijke afspraken te komen over het verantwoord verruimen van de bewegingsvrijheid van cliënten. Een publicatie waarin de ervaringen met vrijheid en veiligheid van deelnemende zorgaanbieders zijn gebundeld volgt medio 2018.

Leren en verbeteren van kwaliteit

Zorgverleners en zorgorganisaties dragen op een lerende wijze zorg voor optimale zorg en verzorging voor bewoners. Zij maken daarbij gebruik van de best beschikbare kennisbronnen, zoals wetenschappelijke literatuur, professionele richtlijnen en kwalitatieve informatie.

Voedselveiligheid - HACCP

Binnen de themagroep voedselveiligheid – HACCP is de Hygiënecode voor woonvormen verduidelijkt en aangescherpt. Daarbij blijft veiligheid van eten en drinken voorop staan en is aandacht voor deskundigheidsbevordering van zorgprofessionals. Voor het leren omgaan met de Hygiënecode voor woonvormen zijn digitale leerinterventies over voedselveiligheid beschikbaar en hebben door heel Nederland 15 masterclasses plaatsgevonden.

Persoonsvolgende bekostiging

Persoonsvolgende bekostiging kan verpleeghuizen helpen bij het meer cliëntgericht werken. In het kader van Waardigheid en trots zijn er 2 thema-groepen ingesteld rondom persoonsvolgende bekostiging. De ene groep richt zich op persoonsvolgende bekostiging in de instelling waarbij de cliënt zeggenschap krijgt over de beschikbare middelen, zodat deze maatwerk krijgt. De andere groep richt zich op persoonsvolgende bekostiging in de keten warbij is ingezet op een omslag in het inkoopbeleid van zorgkantoren zodat cliënten terecht kunnen bij het verpleeghuis van hun voorkeur (als daar plaatsen beschikbaar zijn) in plaats van op de wachtlijst te komen of naar een ander verpleeghuis te moeten.

Bekostiging specialist ouderengeneeskunde buiten de verpleeghuizen

Binnen de themagroep ‘Bekostiging Specialist Ouderengeneeskunde’ zijn zeven zorgaanbieders samen met de verschillende stakeholders – NZa, ZIN, Actiz, VWS, Verenso, LHV, zorgkantoren en zorgverzekeraars – aan de slag gegaan met het beter positioneren en bekostigen van de specialist ouderengeneeskunde. Ze hebben gemerkt dat de huisarts vaak niet weet dat hij de specialist ouderengeneeskunde kan inzetten en dat de financiering complex is. Aan de andere kant hebben zorgaanbieders ook ervaren dat de huisarts langer algemene geneeskundige zorg kan leveren, ook als iemand geclusterd gaat wonen of naar een zorginstelling verhuist.

Kwaliteit meten en verantwoorden

Binnen het thema kwaliteit meten en verantwoorden werken deelnemers in zes thema-georiënteerde werkkamers aan de ontwikkeling van methoden en instrumenten voor het inzichtelijke maken, bevorderen en verantwoorden van kwaliteit. Daarbij is specifieke aandacht voor bruikbaarheid voor zelfevaluatie, onderbouwing van de methodieken, en werkende principes. De verschillende zorgaanbieders ontwikkelen hun individuele instrumenten, waarbij de kennisdeling in de werkkamers ervoor zorgt dat hun werkwijzen worden verrijkt en/of goede voorbeelden worden overgenomen.

Opbrengsten themagroep

Opbrengsten deelnemers

bekijk de opbrengsten van de deelnemers
Bekijk alle artikelen uit dit thema

Mantelzorg, cliënt, professional

De inzet van informele zorgverleners (mantelzorgers en vrijwilligers) is van onschatbare waarde in de langdurige zorg. Want bij het vaststellen van passende zorg zijn de cliënt en zijn sociaal netwerk altijd het uitgangspunt. Werken aan een goede relatie tussen mantelzorg, cliënt en professional is voor veel organsiaties dan ook een belangrijk speerpunt.

In voor Mantelzorg

In voor Mantelzorg is een programma voor zorgorganisaties die willen werken aan een betere ondersteuning van en een betere samenwerking met mantelzorgers. In voor Mantelzorg biedt zorgorganisaties innovatietrajecten op maat en verspreidt de hierin ontwikkelde kennis. Innovatie en implementatie staan centraal. De uitvoering is in handen van Vilans en Movisie. Het ministerie van VWS financiert het programma. Lees meer op: www.invoormantelzorg.nl

Opbrengsten themagroep

Opbrengsten deelnemers

bekijk de opbrengsten van de deelnemers
Bekijk alle artikelen uit dit thema

Zorgplannen

Het zorgplan is een middel om de wensen en behoefte van cliënten centraal te stellen. Het zorgplan gaat om een voortdurend gesprek tussen professional en cliënt. Zij dienen steeds samen met behulp van het zorgplan te kijken hoe kwaliteit van leven is te realiseren. We werken binnen het thema Zorgplannen samen met een aantal zorgaanbieders om tools te ontwikkelen die helpen bij het werken met het zorgplan.