Naar hoofdinhoud Naar footer

Kamerbrief: Bestuurlijke afspraken wonen en zorg voor ouderen

Gepubliceerd op: 08-06-2021

‘Ouderenhuisvesting is een van de meest urgente vraagstukken op dit moment.’, zo schrijft minister De Jonge in zijn brief aan de Tweede Kamer van 2 juni waarbij hij onder andere de ‘bestuurlijke afspraken wonen en zorg’ (pdf) aanbiedt. In dit document met afspraken tussen de branchepartijen zijn de ambities over ouderenhuisvesting voor de komende jaren geformuleerd. Ook is afgesproken wat de randvoorwaarden zijn om aan de benodigde capaciteit verpleegzorgplekken, geclusterde woningen en nultredenwoningen te kunnen voldoen.

Doelstellingen wonen en zorg voor ouderen

De branchepartijen ActiZ, Aedes, VNG, ZN en de ministeries van BZK en VWS stellen zich tot doel dat er voor ouderen in 2026:

  • 40.000 vrijkomende en nieuwe nultredenwoningen komen d.m.v. goede afspraken en specifieke toewijzingsregels voor ouderen beschikbaar;
  • 20.000 extra geclusterde woningen zijn, die aan ouderen worden toegewezen, waarvan 10.000 – 14.000 worden gebouwd door woningcorporaties;
  • 25.000 extra verpleegzorgplekken zijn.

In de periode tot 2031 zullen deze aantallen verder toenemen tot:

  • 110.000 extra nultredenwoning;
  • 50.000 extra geclusterde woningen, waarvan 34.000 worden gebouwd door woningcorporaties;
  • 50.000 verpleegzorgplekken.

De realisatie van deze opgave is mede afhankelijk van de invulling van de randvoorwaarden door een volgend kabinet. Met de nu geformuleerde werkafspraken wordt een volgend kabinet in positie gebracht hier beter geïnformeerd en sneller een besluit over te kunnen nemen.

Woonzorgvisies en regioplannen verbinden

Vanuit de Taskforce Wonen en Zorg wordt gewerkt aan de ambitie dat in elke gemeente een woonzorgvisie wordt opgesteld en dat de opgave die hierin staat beschreven als basis dient voor de prestatieafspraken over wonen en zorg. Een belangrijk onderdeel van het actieprogramma ‘capaciteit en wachtlijsten verpleeghuizen’ betreft de door de zorgkantoren opgestelde regioplannen. Een volgende stap is een nauwere verbinding te leggen tussen de regioplannen van de zorgkantoren en de lokale woonzorgvisies.

Werken aan toekomst ouderenzorg

Vanuit de Taskforce Wonen en Zorg wordt ondersteuning geboden om in alle gemeenten passende woonzorgvormen te realiseren. Lees meer over de Taskforce Wonen en zorg en bekijk ook de publicatie Samen oud. Lees ook hoe de ontwikkeling van een woonzorgvisie in Stede Broec tot stand komt.

Zorgkantoren werken tegelijkertijd aan regionale plannen voor capaciteitsontwikkeling, in samenspraak met zorgaanbieders en gemeenten. Lees meer over de randvoorwaarden voor de capaciteitsontwikkeling.

In de dialoognota ‘Ouder worden 2020 – 2040′ wordt een menukaart gepresenteerd met beleidsopties om de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de ouderenzorg in de toekomst te waarborgen. Het voeren van de maatschappelijke dialoog over Ouder worden 2020-2040 zal doorgezet worden tot eind 2021. Vanaf 2022 zal de uitkomst van deze dialoog resulteren in een gezamenlijke transformatieagenda.

Deel deze pagina via: