SVRO: Kwaliteit Verbetercyclus heeft geleid tot een leer- en ontwikkelklimaat

Geplaatst op: 11 oktober 2018
Laatst gewijzigd op: 6 september 2019

Tijdens het Waardigheid en trots-traject dat de Stichting voor Reformatorische Ouderenzorg (SVRO) heeft doorlopen, is de oorspronkelijke ondersteuningsvraag verbreed naar de implementatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Daarvoor is gebruik gemaakt van de Kwaliteit Verbetercyclus (KVC) die is ontwikkeld in het kader van Waardigheid en trots. Gebruik van de KVC heeft geleid tot en leer- en ontwikkelklimaat binnen SVRO waarin continu werken aan verbetering is ingebed in de organisatie. Met grote inzet van alle betrokkenen is hard gewerkt aan verbeter-maatregelen op acht pijler uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het thema zelf-organiseren. Op alle punten zijn grote stappen vooruitgezet, voorbij de streefwaarden. Nu de ondersteuning is afgelopen blijft SVRO met de KVC werken om ze continu leren en verbeteren te borgen.

Aanleiding

De Stichting voor Reformatorische Ouderenzorg (SVRO)  biedt zorg en ondersteuning aan cliënten vanuit twee locaties: Elim in Barneveld en Maranatha in Rijssen. In de zomer van 2016 heeft SVRO ondersteuning gevraagd bij Waardigheid en trots bij het realiseren van verbeteringen in de relaties tussen formele en informele zorgverleners.  Naar aanleiding van de verkennende gesprekken is besloten een scan uit te voeren op de vijf pijlers waarop Waardigheid en trots is gebaseerd. Uit een eerste scan bleek dat de basis voor goede, veilige en verantwoorde zorg (en welzijn) onvoldoende stevig in de organisatie was verankerd. Daarom werd een verbeterprogramma onder de noemer Doorleef de Zorg opgesteld, gericht op het verbeteren van:

 • Samenwerking tussen informele zorg en formele zorg
 • Veilige zorg
 • Ruimte voor professionals
 • Leiderschap
 • Openheid en transparantie

Verbinding

Toen kort daarop het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschikbaar kwam én Waardigheid en trots de eerste lokale en kleine proeven met de KVC presenteerde, is besloten deze zaken met elkaar te verbinden.
De kern van het verbeterprogramma én de veranderaanpak:

 • het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg implementeren, én
 • korte en lange termijn verbeteringen op het gebied van de kwaliteit van zorg kort-cyclisch en methodisch aan te pakken met behulp van de KVC.

Over de Kwaliteit Verbetercyclus

De KVC is een manier van werken die medewerkers helpt om te leren van ervaringen en om de kwaliteit van zorg en leven te verbeteren. In deze werkwijze is kwaliteit gedefinieerd aan de hand van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De KVC is erop gericht om lerend werken én kort-cyclisch verbeteren onderdeel te maken van de dagelijkse werkzaamheden van het team. Zo worden korte- en langetermijnverbeteringen kort-cyclisch en methodisch aangepakt en verankerd. De KVC bestaat uit de drie instrumenten:  de 360graden-verbetermeting, de Verbeterdialoog en de verbeterapp.

Meten en verbeteren (en weer meten)

Met behulp van de KVC is een leer- en ontwikkelklimaat gecreëerd binnen SVRO. Op acht pijlers van het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg én het thema zelf-organiseren zijn streefdoelen geformuleerd. Een nulmeting heeft de stand van zaken in kaart gebracht. Vervolgens zijn streefwaarden geformuleerd en is men op alle niveaus in de organisatie aan de slag gegaan met de KVC. Onder het motto ‘Leren door te doen’ is in kaart gebracht welke factoren een betere prestatie op de afzonderlijke doelen mogelijk maken. Belemmeringen zijn weggenomen, randvoorwaarden zijn verbeterd en teams zijn waar nodig getraind en ondersteund door coaches. Niet alleen de medewerkers waren een zet;  ook naar de rol van het management is gekeken. Met behulp van het instrumentarium van de KVC zijn de teams aan de slag gegaan met kort-cyclische verbeteracties. Een vervolgmeting heeft in kaart gebracht in hoeverre de gewenste resultaten bereikt zijn. Zo zijn in anderhalf jaar grote stappen voorwaarts gezet

Resultaten

De uitkomsten van de meting na de verbeteracties overtroffen op alle pijlers de gewenste resultaten. De waardering en beleving van zowel de bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers is op alle gestelde doelen vooruit gegaan.  Er zijn nog steeds aandachtspunten waaraan gewerkt moet worden; werken aan kwaliteitsverbetering is nooit klaar. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is geïmplementeerd en geoperationaliseerd. Bij aanvang van het traject was het voor SVRO belangrijk om te weten of de geleverde zorg, wonen en welzijn ook voldoet aan de basiseisen. Daardoor is de indicatorenset basisveiligheid – vooruitlopend op landelijke ontwikkelingen – reeds in het 2e kwartaal van 2018 ingevoerd. Met behulp van deze basisset wordt in objectieve zin uitspraken gedaan over veilige zorg. Op basis van deze meting kan worden gesteld dat SVRO ook voldoet aan de gestelde normen op de onderwerpen:

 • bespreken van incidenten in de teams;
 • de medicatiereview;
 • decubituspreventie;
 • middelen en maatregelen; het houden van reviews en in relatie tot vrijheidsverruiming en –beperking.

Borging

Nu de ondersteuning door Waardigheid en trots is afgelopen blijft SVRO systematisch en methodisch werken aan verbetering. De cultuur van leren en ontwikkelen is ingebed inde organisatie. Er is voor gekozen om met de KVC te blijven werken, zodat verbeterpunten en –wensen zichtbaar blijven en op de agenda blijven terugkeren.

Meer weten