Kwaliteit Verbetercyclus voldoet aan set van eisen voor meetinstrument

Geplaatst op: 29 mei 2018
Laatst gewijzigd op: 18 januari 2021

De Kwaliteit Verbetercyclus (KVC) van Waardigheid en trots voldoet aan de set van eisen die de stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg stelt. Het instrument betrekt bijvoorbeeld cliënten en naasten door het stellen of invullen van vragen, gesprek of observatie.

Geen vaste set van instrumenten, maar set van eisen

De stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg heeft besloten dat verpleeghuizen de vrijheid houden om zelf te kiezen hoe zij de ervaringen van hun cliënten meten. Er komt daarom geen vaste set van instrumenten. Er is wel een set van eisen opgesteld. De stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg biedt de set eisen officieel aan voor opname in het Register van Zorginstituut Nederland. Op deze manier kunnen zorgorganisaties een instrument kiezen dat maximaal helpt om in hun lokale setting te leren, te verbeteren en cliëntervaringen in beeld te brengen. Deze werkwijze past bij het gedachtegoed van het kwaliteitskader waarin leren en verbeteren en de eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgorganisatie centraal staat.

Hieronder vindt u alle gestelde eisen van de stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Lees per eis waarom de KVC daaraan voldoet.

Eis één: Het instrument betrekt cliënten en naasten door middel van het stellen of invullen van vragen, gesprek of observatie.

Het gesprek met cliënten, naasten en alle andere betrokkenen in de organisatie is het primaire uitgangspunt van de KVC. Het betrekken van cliënten en naasten gebeurt tijdens de Verbetermeting 360 en tijdens het werken van de teams met de Verbetertool. Dit kan op vele momenten en in verschillende vormen, passend bij de situatie. Bijvoorbeeld tijdens dagelijkse zorgmomenten, groepsgewijs, via de computer, telefoon of iPad.

Eis twee: De onderwerpen uit het instrument sluiten aan bij wat cliënten en naasten belangrijk vinden.

De vragenlijst van de Verbetermeting 360 is gebaseerd op de acht thema’s van het Kwaliteitskader. Deze vragenlijst wordt onder andere ingevuld door cliënten en naasten. Op basis van deze uitkomsten gaat het team aan de slag met de Verbetertool om tot daadwerkelijke verbeteringen in de praktijk te komen. Het team kiest hierbij onderwerpen waarvan bewoners, familie of het team hebben aangegeven dat het belangrijk is. In deze fase worden in samenspraak met cliënten en naasten verbeteracties verkend die aansluiten bij hun wensen.

Eis drie: Het instrument geeft zicht op ervaringen en wensen van de individuele cliënt.

De KVC is ontwikkeld voor kwaliteitsverbetering en leren en verbeteren op teamniveau. In eerste instantie is het doel om teams op basis van de Verbetermeting 360 inzicht te geven in de beleving van verschillende groepen betrokkenen, denk aan cliënten, naasten, vrijwilligers, teamgenoten, teamleider en bestuurder. Zowel de Verbetermeting 360 als de Verbetertool worden anoniem uitgezet, maar in de gesprekken die erop volgen kan worden nagegaan wat dit betekent voor individuele cliënten en naasten. Een mogelijkheid is om de Verbetermeting 360 te koppelen aan het ECD waarin de antwoorden van de individuele cliënt bv. ook worden besproken in het MDO en er wordt gekeken wat er op cliëntniveau kan worden aangepast/ verbeterd. Met de huidige software van de KVC is dit al mogelijk.

Eis vier: Het instrument biedt alle cliënten, en als cliënten het zelf niet kunnen naasten, de mogelijkheid hun ervaringen in te brengen.

Dit is het doel van de KVC. De ervaring in de praktijk is echter dat het voor niet-wilsbekwame cliënten lastig is om de vragen van de Verbetermeting 360 en de Verbetertool in te vullen. Hiervoor vragen we naasten en medewerkers, zodat het perspectief van de cliënt vanuit verschillende invalshoeken aandacht krijgt.

Eis vijf: Ervaringen en resultaten zijn actueel. Ze gaan over de huidige situatie en zijn in ieder geval niet ouder dan één jaar. Ze zijn en anoniem en publiekelijk toegankelijk op locatieniveau.

Een cyclus van de KVC duurt idealiter tien weken. Een organisatie of team kan dit naar eigen inzicht aanpassen. Dit betekent dat ervaringen en resultaten actueel zijn. Tevens wordt de informatie anoniem verkregen. Kortcyclisch verbeteren met de KVC bereikt namelijk alleen zijn doel als de uitkomsten van de Verbetertool snel (binnen één a twee maanden) worden opgevolgd met acties en vervolgens herhaald wordt. Het advies is om de Verbetermeting 360 één á twee keer per jaar te herhalen. De uitkomsten van de Verbetermeting 360 kunnen worden geaggregeerd naar locatie niveau.

Eis zes: Het instrument helpt bij het gesprek over wensen, behoeften en ervaringen van cliënten en is bruikbaar voor leren en verbeteren.

De Verbeterdialoog is de kern van de KVC. Het is een steeds terugkerend gesprek waarbij de feedback van cliënten wordt gebruik voor leren en verbeteren op het gebied van kwaliteit.

Meer weten