KIK-V: naar een betere uitwisseling van kwaliteitsinformatie verpleeghuiszorg

Geplaatst op: 1 juli 2020
Laatst gewijzigd op: 29 juli 2021

In het kader van de kwaliteitsverbetering van de verpleeghuiszorg werken zorgaanbieders en andere ketenpartijen in het programma ‘Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg’ aan een betere gegevensuitwisseling van kwaliteitsinformatie over de verpleeghuiszorg. Wat hebben hun gezamenlijke inspanningen de verpleeghuissector tot nu toe opgeleverd en wat kunnen kwaliteitsmedewerkers hiermee?

Beter benutten van kwaliteitsinformatie

Het doel van KIK-V is het beter benutten van de huidige kwaliteitsinformatie met minder administratieve lasten voor zorgaanbieders. Hiertoe maken zorgaanbieders en de deelnemende ketenpartijen NZa, IGJ, Zorgverzekeraars Nederland, zorgkantoren, ActiZ, PFN, VWS en het Zorginstituut onder andere de ‘afsprakenset KIK-V’. De eerste versie van de afsprakenset is gericht op de kwaliteitsthema’s ‘personeelssamenstelling’ en ‘veiligheid’ van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en wordt naar verwachting eind 2020 opgeleverd.

Nu wordt kwaliteitsinformatie vaak nog op verschillende plekken en manieren geregistreerd en uitgewisseld. Dat kost veel tijd en energie. De ‘afsprakenset KIK-V’ maakt dit proces slimmer, efficiënter en effectiever, met minder administratieve lasten voor zorgaanbieders.

Afsprakenset creëert stabiliteit

De afsprakenset zorgt ervoor dat het aanleveren van kwaliteitsinformatie goed te automatiseren is. De afspraken hebben onder meer betrekking op:

 • definities van gegevens;
 • momenten van uitwisseling van gegevens;
 • momenten van informatievragen van uitvragende partijen;
 • de wijze waarop gegevens en informatie technisch worden uitgewisseld;
 • afspraken over beheer, doorontwikkeling en besturing van de afsprakenset.

Als de afsprakenset klaar is en KIK-V deze in de praktijk heeft getoetst, kunnen de ketenpartijen de afspraken in hun werkprocessen gaan implementeren. Om KIK-V tot een succes te maken – en tot een betere uitwisseling van kwaliteitsinformatie te komen – is samenwerking met alle betrokken partijen essentieel, samen gaan we aan de slag!

Verschillende zorgaanbieders werken inmiddels mee aan het programma. Bekijk het filmpje over de deelname van Zorgbalans aan KIK-V:

Meer weten over KIK-V of over deelname? Bekijk dan deze informatie. Hier vind je ook nog een aantal filmpjes van zorgaanbieders over hun deelname aan KIK-V.

Bevindingen nulmeting

Om het proces van aanleveren van kwaliteitsgegevens s te kunnen verbeteren, is kennis van de huidige werkwijze van verpleeghuizen belangrijk. Hiervoor heeft KIK-V in 2019 een nulmeting uitgevoerd, waarbij er gesprekken zijn gevoerd met 24 zorgaanbieders. Er is onder meer gesproken over hoe zij de gegevensuitwisseling aanpakken, welke afdelingen en medewerkers erbij betrokken zijn, met welke systemen ze werken, welke keuzes ze maken en waarom. Ook is gevraagd in welke mate de zorgaanbieders administratieve lasten ervaren bij het verzamelen en aanleveren van de gegevens. Tijdens die gesprekken noemden zorgaanbieders enkele aandachtspunten die ook bij veel andere verpleeghuizen blijken te leven, zoals:

 • De gevraagde gegevens kunnen niet altijd rechtstreeks uit de systemen worden gehaald, of niet zonder arbeidsintensieve nadere bewerking.
 • De wens om gegevens op locatieniveau te kunnen vergelijken met andere locaties, om tot leer- en verbeterinzicht te komen.
 • Zorg dat de uitvraag hetzelfde blijft en niet jaarlijks verandert, zoals nu het geval is. Dan kan het systeem daarop ingericht worden.
 • Op basis van de input van de zorgaanbieders zijn negen bevindingen en enkele aanbevelingen geformuleerd. Deze zijn gebundeld in het onlangs gepubliceerde ‘Bevindingendocument nulmeting KIK-V’ en geven input voor het opstellen van de eerste afsprakenset.

‘KIK-V vind ik een mooie methodiek waarin je gezamenlijk vaststelt welke informatie je met elkaar wilt delen en welk afsprakenstelsel je maakt zodat je dat ook goed kunt uitwisselen. Ik zie dat binnen onze eigen organisatie KIK-V ook weer een vervolgstap is: hoe kijken we naar kwaliteit, welke informatie leggen we daarover vast, welke keuzes maken we daarin en hoe kun je daar ook verder in groeien.’

Wat biedt de afsprakenset voor kwaliteitsmedewerkers?

De afsprakenset vraagt van deelnemende zorgaanbieders dat zij, waar nodig, veranderingen doorvoeren in hun werkprocessen en mogelijke aanpassingen in techniek en software. Dit levert een aantal concrete voordelen op:

 • Een betere afstemming van uitvragen en hergebruik van gegevens maken het aanleverproces duidelijker, met beter gedefinieerde gegevens en meer afgestemde aanlevermomenten.
 • Meerwaarde voor eigen organisatie. De verzamelde gegevens leveren belangrijke informatie voor de eigen organisatie, die bijdraagt aan het leren en verbeteren.
 • Sterkere motivatie bij medewerkers. Zij zullen gemotiveerder zijn om kwaliteitsinformatie te verzamelen als zij zoveel mogelijk gebruik kunnen maken van al aanwezige gegevens en beter inzicht krijgen in wat er met de gegevens gebeurt.

Al deze punten leiden uiteindelijk tot het hoofddoel: verbetering van de kwaliteit van de zorg voor de bewoners! 

Begeleiding op maat voor KIK-V

KIK-V zoekt zorgaanbieders die willen helpen de afsprakenset in de praktijk te toetsen. Op basis van deze praktijktoetsen geven we vorm aan de implementatie van de nieuwe werkwijzen en automatiseringsoplossingen bij zorgaanbieders. Als je deelneemt aan de praktijktoetsen, krijg je begeleiding op maat bij de voorbereiding op het implementeren van de eerste afsprakenset.

Doe je mee? Geef dan op dit contactformulier aan dat je interesse hebt in deelname aan de praktijktoets implementatie.

Meer weten