Inkoopkader langdurige zorg 2021 – 2023 geactualiseerd

Geplaatst op: 31 mei 2021
Laatst gewijzigd op: 31 mei 2021

De zorgkantoren hebben het inkoopkader voor de langdurige zorg 2021-2023 geactualiseerd. In dit kader staat hoe de zorgkantoren met de zorgaanbieders in hun regio inkoopafspraken maken voor 2021-2023.  Vanaf 2022 werken de zorgkantoren voor alle sectoren en voor alle regio’s met één richttariefpercentage voor de vergoeding van langdurige zorg. Zorgkantoren gaan daarbij in hun regio aanvullende afspraken maken met zorgaanbieders over de zorg en de exacte financiering daarvan.

Inkoopkader aangepast aan actuele uitdagingen

In de afgelopen maanden hebben de zorgkantoren gesprekken gevoerd met de koepels van zorgaanbieders en cliëntenorganisaties over de zorginkoop voor de komende jaren. Op basis van deze gesprekken hebben de zorgkantoren het inkoopkader zo aangepast dat het zo veel mogelijk recht doet aan de actuele ontwikkelingen en uitdagingen in de langdurige zorg, waaronder de toename van de vraag naar (complexe) zorg door onder andere de vergrijzing en de krapte op de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel.

Eén richttariefpercentage per 2022

De zorgkantoren hanteren voor 2022 één richttariefpercentage voor de drie sectoren van de langdurige zorg: verpleging en verzorging, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. De zorgkantoren willen met deze aanpassing bijdragen aan meer gelijkheid, duidelijkheid en transparantie bij het inkopen van zorg. De inkoopsystematiek geldt voor alle zorgkantoren met uitzondering van DSW en Menzis die voor 2022 en 2023 al een eigen systematiek hadden vastgesteld. Per 2022 hanteren de overige zorgkantoren als uitgangspunt voor de zorginkoop een richttariefpercentage van 95,8% van de door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde maximumtarieven. Dit geldt ook voor prestaties van de sector verpleging en verzorging waarvan de maximumtarieven door NZa worden verhoogd met de kwaliteitsgelden. 

Regionale afspraken

Elke regio heeft andere knelpunten in vraag en aanbod van zorg. De zorgkantoren geven daarom zelf verder invulling aan de zorginkoop. Zij hebben binnen het landelijke inkoopkader de ruimte om in hun regio’s (kwaliteits)verbeteringen te stimuleren en aanvullende afspraken met zorgaanbieders te maken. Zij kunnen daarvoor zowel naar boven als naar beneden afwijken van het richttariefpercentage. Dit kan bijvoorbeeld als een zorgaanbieder specialistische zorg aanbiedt of extra investeert in innovatie. Ook kan rekening worden gehouden met de specifieke positie van een zorgaanbieder. In het regionale beleid geven de zorgkantoren aan hoe zij hiermee omgaan. Alle zorgkantoren stimuleren aanbieders om te werken aan passende zorg, innovatie, goede en efficiënte bedrijfsvoering en duurzaamheid. 

6 vragen over het geactualiseerde inkoopkader

Zorgverzekeraars Nederland heeft op haar website 6 vragen en antwoorden over het geactualiseerde inkoopkader gepubliceerd. Deze gaan onder andere over de nieuwe landelijke systematiek, het richttariefpercentage, het maken van regionale afspraken en de kwaliteitsgelden.

Bron: zn.nl