Coronawet: wat betekent dit voor de verpleeghuiszorg?

Geplaatst op: 15 juli 2020
Laatst gewijzigd op: 15 juli 2020

Deze week heeft het kabinet het wetsvoorstel met de coronamaatregelen ingediend bij de Tweede Kamer. Deze tijdelijke wet gaat straks de noodverordeningen vervangen waarin de maatregelen op dit moment zijn vastgelegd. Noodverordeningen zijn bedoeld voor een acute crisis van beperkte duur, terwijl sommige maatregelen, zoals de anderhalve meter afstand, voorlopig nog nodig blijven. Dit voorstel komt tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer en de Raad van State om de juridische basis van de coronamaatregelen beter te regelen. Wat betekent dit voor de verpleeghuiszorg?

Coronawet en verpleeghuiszorg

In verpleeghuizen verblijven veelal kwetsbare bewoners, voor wie corona een grote bedreiging voor de gezondheid is. Niet alleen omdat zij fysiek kwetsbaar zijn, maar ook omdat zij doorgaans in groepsverband wonen en de kans op onderlinge besmetting groot is. Veel bewoners van verpleeghuizen zijn bijvoorbeeld niet instrueerbaar en begrijpen niet dat het belangrijk is afstand tot elkaar te houden of zijn daar fysiek niet toe in staat.

In dergelijke gevallen kan het naar het oordeel van de regering noodzakelijk zijn om maatregelen te treffen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarom biedt het wetsvoorstel de mogelijkheid om het bezoek aan verpleeghuislocaties te beperken. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als maatregelen die zorgaanbieders zelf treffen om de verspreiding van het virus tegen te gaan onvoldoende zijn gebleken. Het beperken van bezoek kan ook preventief gebeuren, bijvoorbeeld wanneer er een nieuwe uitbraak is of wordt verwacht. Daarnaast biedt het wetsvoorstel de mogelijkheid om voorwaarden te verbinden aan het toestaan van bezoek, door bijvoorbeeld bezoek in het geheel niet toe te staan, of alleen in bepaalde categorieën zorglocaties te beperken.

Impact

Dergelijke beperkingen kunnen een aanzienlijke impact kan hebben. In de verpleeghuiszorg is onderling contact tussen bewoners en hun naasten van groot belang. Daarom moet terughoudendheid worden betracht bij het beperken van de toegang tot zorglocaties en moet er rekening worden gehouden met de mogelijk ingrijpende gevolgen voor de bewoners van zorglocaties en hun naasten. Daarbij ligt het voor de hand dat bij vergaande maatregelen organisaties als de cliëntenraad, een verpleegkundige en/of verzorgende adviesraad (VAR/VVAR) of een multidisciplinaire professionele adviesraad (PAR) betrokken worden.  

Wetsvoorstel

De wet geldt in principe een halfjaar, met de mogelijkheid haar eerder buiten werking te stellen of met telkens drie maanden te verlengen. Het kabinet krijgt met deze wet geen extra of andere bevoegdheden. Het parlement krijgt die wel. Nieuwe maatregelen moet het kabinet straks eerst voorleggen aan de Tweede Kamer. De verwachting is dat het wetsvoorstel na het zomerreces behandeld zal worden.

Bron: rijksoverheid.nl

Meer informatie