Coronavirus: (Behandel)advies voor specialisten ouderengeneeskunde (SO’s)

Geplaatst op: 18 maart 2020
Laatst gewijzigd op: 12 augustus 2021

Gezien de epidemie is het van groot belang dat SO’s alert zijn op een mogelijke uitbraak van het coronavirus binnen een verpleeghuislocatie. Daarom heeft Verenso een ‘behandeladvies acute zorg én nazorg’ opgesteld.

Blijf op de hoogte

Verenso wil met deze informatie specialisten ouderengeneeskunde handvatten geven voor de medische zorg aan kwetsbare ouderen. Zowel gericht op preventie als behandeling van kwetsbare cliënten met COVID-19. Geadviseerd wordt om regelmatig informatie op de website van rivm.nl  te checken aangezien alle relevante informatie van RIVM regelmatig aangescherpt en geüpdatet wordt.

Bij verdere verspreiding van het COVID-19 virus wordt de coördinerend specialist ouderengeneeskunde ook geadviseerd dagelijks een risico-inschatting te maken voor het verpleeghuis in het belang van zorgcontinuïteit voor cliënten.

Wees voorbereid

 • Zorg dat de vakgroep continu op de hoogte is van (nieuwe) informatie over het coronavirus. Wijs één specialist ouderengeneeskunde aan als coördinator. Dit is dan ook degene die contact onderhoudt met de GGD.
 • Neem contact op met de GGD, afdeling Infectieziekten, om af te stemmen.
 • Neem contact op met deskundige infectiepreventie, vaak ook werkzaam bij de GGD.
 • Zorg zo nodig voor aansluiting en overleg met (coördinerend) specialisten ouderengeneeskunde van collega-zorgorganisaties in de regio. Zorg voor (digitale of telefonische) betrokkenheid bij regio-overleg van GGD/GHOR.
 • Leg vast wie binnen de instelling/organisatie melding doet van een verdenking van een besmetting met het coronavirus bij de GGD. De GGD is leidend in de vervolgstappen en zal in overleg verdere stappen bespreken.
 • Verwijs collega’s, cliënten en familie naar de informatie op de site van het RIVM.
 • Adviseer het management van zorginstellingen voor duidelijk beleid t.a.v. medewerkers de RIVM site en GGD te raadplegen. Zeker als deze in risicogebieden zijn geweest en klachten hebben. Voor het testen van ‘verdachte’ medewerkers is overleg met GGD vanuit de organisatie noodzakelijk.
 • Benadruk bij het management dat voldoende hygiëne faciliteiten van belang zijn (zoals alcoholdispensers of handwasfaciliteiten) voor medewerkers, bewoners en bezoek.

Voor de coördinerende specialist ouderengeneeskunde:

 • Check of het uitbraakprotocol actueel is; zoek wie er indien nodig bij de GGD contactpersoon is. Zorginstellingen moeten zelf een paar testsets krijgen zodat zij zelf materiaal af kunnen nemen. Dit moeten ze in afstemming met de GGD regelen.
 • Beschouw n=1 (1 bevestigde cliënt) al als een uitbraak. Zie ook het hoofdstuk uitbraakbeleid in de Handreiking ‘Infectiepreventie en antibioticaresistentie: rol van de specialist ouderengeneeskunde’. Breng het protocol onder de aandacht van alle betrokkenen.
 • Zorg dat medewerkers op de hoogte zijn wanneer en op welke wijze zij een (mogelijke) besmetting moeten melden.

Wanneer een bewoner het virus heeft:

 • Een bewezen cliënt met COVID-19, dient direct gemeld te worden bij de GGD van de woon- of verblijfplaats van de cliënten. COVID-19 is per 28 januari 2020 aangemerkt als groep A-meldingsplichtige ziekte.
 • Bij verdenking op corona kan de specialist ouderengeneeskunde zelf materiaal afnemen en diagnostiek aanvragen.
 • De zorginstelling is verantwoordelijk voor het informeren van de contacten intern (cliënten/medewerkers). De contacten in de privé-situatie dienen geïnformeerd te worden in afstemming met de GGD.

Leidraad Triage behandeling thuis, verpleeghuis of ziekenhuis

Download de geüpdatete versie van de Leidraad: Triage thuisbehandeling versus verwijzen naar het ziekenhuis bij oudere patiënt met verdenking op COVID-19 (PDF). Deze Leidraad  biedt handvatten en aandachtspunten voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde om de juiste zorg te kunnen bieden aan de oudere patiënt met (verdenking op) COVID-19.

Medisch opname beleid

Het medisch opnamebeleid heeft tot doel de kans op ongecontroleerde introductie van COVID-19 op een afdeling door opname van een patiënt die (mogelijk) besmet is met COVID-19 zo klein mogelijk maken.

Lees meer over het medisch opname beleid in tijden van COVID-19 (25-08-2020)

Bron: Verenso.nl

Meer weten