Afwegingskader Continuïteit en kwaliteit van zorg in fase 3 coronapandemie

Geplaatst op: 26 maart 2021
Laatst gewijzigd op: 4 januari 2022

Het ministerie van VWS heeft een beleidskader opgesteld met betrekking tot de ‘Continuïteit en kwaliteit van zorg in fase 3 van de COVID-19 pandemie’. Als fase 3 in werking treedt betekent dit dat door een grote toename van cliënten en/of een hoog verzuim onder medewerkers niet kan worden voorzien in de zorgvraag. Er moeten dan vergaande besluiten worden genomen over welke zorg nog wel en welke zorg niet meer verleend kan worden. In dat geval is het van belang om landelijk en regionaal afspraken te hebben gemaakt over het leveren van minimale zorg zodat aan zoveel mogelijk mensen zorg kan worden verleend. Wat dit betekent voor de verpleeghuissector staat beschreven in het ‘Afwegingskader voor Fase 3: code zwart in de verpleeghuiszorg, kleinschalige woonvoorzieningen, wijkverpleging, kortdurende zorg, begeleiding
en hulp bij het huishouden’ dat is opgesteld door de branchepartijen.

3 fases zorgverlening coronapandemie

In de coronapandemie zijn er drie fases van zorgverlening:

  • In fase 1 is er sprake van reguliere zorgverlening (met een eventuele piekbelasting in een enkele zorginstelling) zonder bedreiging van de zorgcontinuïteit.
  • In fase 2 is de druk op meerdere zorginstellingen in de regio’s hoog, vindt in oplopende mate afschaling van reguliere zorg plaats, en is (boven)regionale coördinatie nodig om de continuïteit van zorg te kunnen waarborgen.
  • Van fase 3 is sprake als alle capaciteit volledig is benut, alles maximaal opgeschaald en afgeschaald is en de samenwerking tussen zorgaanbieders zorgbreed volledig en maximaal is benut. Er zijn op dat moment geen lokale of regionale oplossingen meer mogelijk om de continuïteit van zorg te waarborgen.

Wanneer fase 3 in werking treedt wordt vastgesteld door de minister voor Medische Zorg en Sport op basis van het advies van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en de informatie van de IGJ (kwaliteit) en de NZa (toegankelijkheid). De maatregelen die gelden in fase 3 staan beschreven in het beleidskader ‘Continuïteit en kwaliteit van zorg in fase 3 coronapandemie’. Dit beleidskader bevat maatregelen die betrekking hebben op de prioritering van zorg, maximalisering van regionale ketensamenwerking, transparantie over toegankelijkheid van zorg en de bijbehorende financiële randvoorwaarden.

Afwegingskader fase 3 voor de verpleeghuissector

De branchepartijen Verenso, ActiZ, V&VN, en Zorgthuisnl hebben op verzoek van het ministerie van VWS een ‘Afwegingskader Fase  3: code zwart scenario’ opgesteld voor de VVT-sector. Dit afwegingskader biedt ondersteuning in de voorbereiding en wanneer er sprake is van het ‘fase 3: code zwart scenario’. Het is een handvat voor bestuurders/managers, zorgprofessionals,  regiebehandelaren, cliëntenraden en de ondernemingsraden/VAR/PAR van een zorgorganisatie.

Regionale afspraken

In veel regio’s zijn afspraken gemaakt hoe de zorg verleend kan worden in geval de continuïteit van zorg zwaar onder druk staat. Vaak is daarbij ook al een afwegingskader gemaakt indien het ‘fase 3 code zwart scenario’ in werking treedt. Dit landelijke afwegingskader is nadrukkelijk niet bedoeld om regionale afspraken en plannen te vervangen, maar dient als toetssteen en hulpmiddel voor hetgeen in de regio overeen is gekomen. In het geval er in een regio nog geen plannen liggen kan dit afwegingskader gezien worden als een document dat richting geeft aan het handelen binnen de regio.

Meer weten

  • Bekijk de CoronaWegwijzer met alle informatie, tools, handreikingen en praktijkverhalen over corona en vaccineren in het verpleeghuis.