7 principes voor goed bestuur en toezicht in de Governancecode Zorg 2017

Geplaatst op: 20 december 2016
Laatst gewijzigd op: 6 januari 2023

Op 15 december overhandigde Yvonne van Rooy (voorzitter Brancheorganisaties Zorg) de Governancecode Zorg 2017 symbolisch aan vertegenwoordigers van cliënt- en patiëntenorganisaties. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen. De code is onderdeel van een zelfregulerend mechanisme in het bestuur van de zorgsector. Wetgever en externe toezichthouders grijpen mede daardoor nog niet hard in. De code is vanaf 1 januari 2017 van kracht en is beschikbaar via www.governancecodezorg.nl.

7 principes

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. Die principes zijn vervolgens uitgewerkt  in bepalingen of gedragsregels die de concrete toepassing van het principe beschrijven.

 1. Goede zorg
  De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van goede zorg aan cliënten.
 2. Waarden en normen
  De raad van bestuur en raad van toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie.
 3. Invloed belanghebbenden
  De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden.
 4. Inrichting governance
  De raad van bestuur en raad van toezicht zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de governance van de zorgorganisatie.
 5. Goed bestuur
  De raad van bestuur bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling.
 6. Verantwoord toezicht
  De raad van toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie.
 7. Continue ontwikkeling
  De raad van bestuur en raad van toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid.

1 januari 2017

Actiz, NVZ, VGN, NFU en GGz Nederland zijn verenigd in de BoZ en hebben het lidmaatschap van de vereniging verbonden aan het onderschrijven van de nieuwe code. De BoZ zal in 2017 een Governance innovatie- en adviescommissie installeren, samengesteld uit in- en externe deskundigen, die zal bijdragen aan het levend houden en de blijvende vernieuwing van de code.

Meer weten