Toolkit personeelssamenstelling – Strategische personeelsplanning

Samen met teams, managers en bestuurders is een toolkit personeelssamenstelling ontwikkeld die helpt om inzicht te krijgen in de huidige en gewenste personeelssamenstelling, en deze beter af te stemmen op de zorgvraag, wensen en behoeften van de cliënten. Eén van de tools uit deze toolkit is de tool Strategische personeelsplanning. De tool Strategische personeelsplanning is een roadmap voor vormgeving en inrichting van toekomstgerichte personeelsplanning.

Vorm

De Strategische personeelsplanning (SPP) is een praktische beschrijving welke processen moeten worden ingericht, welke fundamentele keuzes dienen te worden gemaakt en welke randvoorwaarden binnen een organisatie vervuld moeten zijn om toekomstgerichte personeelsplanning te kunnen vormgeven.

De SPP neemt u stapsgewijs mee in wat nodig is voor NU: een direct aanpak voor de huidige uitdagingen in de teams; en voor STRAKS: een organisatie-breed perspectief op de toekomstige personeelssamenstelling.

Functie

Het duurzaam leveren van passende en hoogstaande kwaliteit van zorg en ondersteuning vraagt zicht op de kwaliteiten en competenties van de huidige medewerkers in de organisatie, een visie op wat er in de toekomst nodig is en een plan hoe medewerkers daar naartoe kunnen groeien. De zorg en de arbeidsmarkt vragen bovendien om een andere manier van binden, boeien en ontwikkelen van medewerkers.

De Strategische personeelsplanning stimuleert een gerichte dialoog over de inzet van voldoende medewerkers en de benodigde competentiemix, op alle niveaus in de organisatie: team, HR, management en bestuur.

Inzicht

De Strategische personeelsplanning bestaat uit twee fases. Iedere fase omvat vier stappen. De SPP voorziet in ondersteunende tools voor elke stap.

Fase 1: NU. Een direct aanpak voor huidige uitdagingen in de teams (tijdshorizon 0 – 6 maanden).

Uitgevoerd in teams in samenwerking met HR.

  1. Bespreken inzicht in cliëntmix en zorgvraag, wensen en behoeften.
  2. Vastleggen richtinggevend kader met (beleids)uitgangspunten personeelssamenstelling.
  3. Bepalen sterktes en knelpunten huidige personele situatie; verkennen mogelijke verbeteringen.
  4. Opstellen actieplan op teamniveau.

Afspraken over richtinggevende kaders met management en bestuur.

Fase 2:  STRAKS. Organisatie-breed perspectief op toekomstige personele bezetting in aantal en juiste mix aan competenties (tijdshorizon 6 maanden – 3 jaar).

Uitgevoerd door management en bestuur.  

  1. Bespreken dynamiek ontwikkeling cliëntpopulatie.
  2. Formuleren van strategische doelstellingen op basis van organisatie identiteit.
  3. Vertalen in gewenste toekomstige personeelssamenstelling; verschilanalyse met huidige personele situatie.
  4. Opstellen toekomstgericht personeelsplan.

Doorvertaling van het plan in samenwerking met teams.

Ondersteuning

De Strategische personeelsplanning ondersteunt de formulering van een actieplan voor het huidige personeelsbeleid en een visie op de toekomstige personeelsplanning.

Meer weten

Bekijk ook de andere tools uit de toolkit personeelssamenstelling 

Geplaatst op: 22 januari 2019
Laatst gewijzigd op: 10 december 2019