Naar hoofdinhoud Naar footer

Kamerbrief kwaliteit van zorg – continu leren en verbeteren

Gepubliceerd op: 01-07-2022

Scherper kiezen voor zorg die aantoonbaar waarde toevoegt aan de kwaliteit van leven. Dat is één van de uitgangspunten die de ministers Kuipers en Helder van VWS geformuleerd hebben voor hun visie en aanpak op het thema ‘kwaliteit van zorg’. In hun brief aan de Tweede Kamer staan de uitdagingen voor de zorgsector beschreven en ook hoe kwaliteit samenhangt met verwachtingen en normen die binnen de samenleving bestaan. ‘Kwaliteit staat centraal in de aanpak voor de noodzakelijke verbeteringen van ons zorgstelsel. Waar je ook je zorgvraag stelt, iedereen moet toegang hebben tot goede kwaliteit van zorg.’

‘Het is in de verpleeghuiszorg van belang over te stappen van de huidige personeelsnormen op normen die gaan over de kwaliteit van leven van de oudere en aansluiten bij wat hij/zij wenst en nodig heeft. In een brede en veilige cultuur van continu reflecteren, leren en verbeteren.’ Hierover worden afspraken gemaakt in het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) dat minister Helder op 4 juli 2022 heeft gepresenteerd.

Leren en verbeteren

In de visie staan vijf leidende principes centraal zodat de sector eenduidig kan werken aan kwaliteitsverbetering. Eén van deze principes is het ‘continu leren en verbeteren’. Samen met werkgevers, de toezichthouders en verzekeraars wordt gekeken hoe zij (nog meer) kunnen stimuleren tot een veilige leercultuur.

‘Een belangrijk aandachtspunt is het versterken van vakmanschap van verplegenden en verzorgenden in alle sectoren. Dat moet hand in hand gaan met een veilige cultuur van leren, verbeteren en professionaliseren.’

Ministers Kuipers en Helder

In de kamerbrief over de kwaliteit van zorg geven de ministers weer hoe zij samen met de sector aan de slag willen op het gebied van leren en verbeteren.

Doorontwikkeling Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

De kwaliteitskaders Verpleeghuiszorg en Gehandicaptenzorg waar leren en verbeteren een belangrijke plaats inneemt worden doorontwikkeld.

‘Het is van belang dat zorgverleners voortdurend kunnen leren en verbeteren aan de hand van die informatie, zoals bijvoorbeeld centraal staat in de kwaliteitskaders Verpleeghuiszorg en Gehandicaptenzorg. En door eenvoudigweg in gesprek te zijn met patiënten, cliënten, naasten en collega’s om van elkaar te leren en voortdurend de vraag te stellen of de zorg past bij de werkelijke vraag.’

Inzicht in Wat werkt

Dit jaar nog komt het wetsvoorstel kwaliteitsregistraties zorg waarmee meer inzicht verkregen kan worden in ‘Wat werkt’. Ook wordt ingezet op het (versneld) updaten van richtlijnen en meer systematisch implementeren van uitkomsten van evaluatieonderzoek in de zorgpraktijk.

Verminderen administratieve lasten

Ook het verminderen van administratieve lasten blijft een aandachtspunt. Door meer in te zetten op uitkomstinformatie en minder op structuur- en procesindicatoren en bijvoorbeeld door automatische registratie en hergebruik van data.

Meer weten

Deel deze pagina via: