Kennisdossier Medisch-generalistische zorg

Er komt meer vraag naar medische zorg, omdat mensen die ouder worden langer zelfstandig wonen. Bovendien hebben zij meer complexe medische vraagstukken. Tegelijkertijd is er krapte op de arbeidsmarkt van alle artsen die medisch-generalistische zorg leveren: van huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Om toch voor iedere oudere medisch-generalistische zorg te garanderen, worden van zorgaanbieders acties verwacht om huisartsen én specialisten ouderengeneeskunde te ondersteunen. In het kennisdossier Medisch-generalistische zorg laten we zien hoe zorgaanbieders dit binnen de regio’s oppakken.

Ondersteuning vanuit programma MGZ

De regio’s krijgen ondersteuning bij het ontwikkelen van nieuwe wegen voor de medisch-generalistische zorg vanuit het programma medisch-generalistische zorg (MGZ) van Vilans en Erasmus Universteit. Het programma MGZ in de regio vloeit voort uit het programma Duurzame Medische Zorg (DMZ) en loopt tot en met eind 2025. De regio is bij de MGZ-benadering altijd in the lead: op geleide van de regio wordt bepaald wat nodig is om MGZ in de regio toekomstbestendig te ontwikkelen. Bestuurders, beleidsmakers en zorginkopers die MGZ in hun regio willen helpen ontwikkelen, kunnen aanschuiven bij de regiotafel in hun regio.

Vilans kan u ook in contact brengen met de MGZ-adviseur in uw regio. Deze kan u informeren over hoe u uw innovatieve MGZ-plannen kunt agenderen, voorbereiden en met ondersteuning kunt uitvoeren. Mail naar: MGZinderegio@vilans.nl

Vilans-programmaleider Joyce Theunissen: ‘De urgentie is hoog.  We zien dat regio’s aan de slag zijn met een toekomstvisie op medische zorg en behandeling. Bij het zoeken naar nieuwe wegen staat goed beschouwd niet de schaarste centraal. Het gaat over anders kijken naar samenwerken rond medische zorg. Het anders benutten en organiseren van kennis en expertise van de verschillende behandelaren rondom een cliënt.’

Bijeenkomsten: uitwisseling voorbeelden duurzame medische zorg

Domeinoverstijgend samenwerken voor duurzame, kwalitatief goede ouderenzorg – 2022

Domeinoverstijgend samenwerken is volgens Zuidoost Friesland dé manier om te komen tot duurzame, kwalitatief goede ouderenzorg. In deze regio werken ziekenhuis, huisartsen, ouderenzorg en zorgkantoor al meerdere jaren nauw samen. Tijdens de (online) netwerkbijeenkomst van Duurzame medische zorg op 17 november 2022 lichtten bestuurders, zorgkantoor en verschillende behandelaren in deze regio toe waarom en hoe ze dat doen en wat ze hiermee hopen te bereiken. Een mooi voorbeeld voor andere regio’s, zeker als die nog niet zo ver zijn, maar wel graag (meer) domeinoverstijgend willen samenwerken. Lees: Zuidoost Friesland als voorbeeld van domeinoverstijgende samenwerking

Mechanismen van regionale samenwerking: wat werkt en wat niet? – 2022

Hoe organiseer je duurzame medische zorg voor ouderen in de regio het beste? Die vraag staat centraal in een groeiend aantal regio’s waarin partijen steeds meer gaan samenwerken. De regio’s spraken erover op een netwerkbijeenkomst in juni 2022. Lees over de mechanismen in die samenwerking. Er werden door verschillende regio’s presentaties gegeven over hun aanpak en de resultaten:

Netwerkbijeenkomst: Verder bouwen aan Duurzame medische zorg in de regio – 2021

In november 2021 namen meer dan 160 belangstellenden deel aan de Landelijke Netwerkbijeenkomst: Verder bouwen aan Duurzame medische zorg in de regio. Lees hoe de regio’s samen knelpunten oplossen.

Online bijeenkomst Duurzame medische zorg – 2020

Ruim 150 deelnemers waren op 19 november 2020 live aanwezig bij de online bijeenkomst over Duurzame medische zorg. Plannen om de medische zorg aan ouderen in de regio te verduurzamen, zijn in 2020 duidelijk concreet geworden. Deze werden tijdens de bijeenkomst gepresenteerd. Bekijk de opname van de online bijeenkomst Duurzame medische zorg. Er werden ook 3 praktijkverhalen gepresenteerd:

Publicaties: inzicht in resultaten en ontwikkelingen regionale samenwerking duurzame medische zorg

Publicatie: Actieonderzoek Duurzame medische zorg in de regio

In het najaar van 2021 is de eindrapportage van het actieonderzoek Duurzame medische zorg in de regio opgeleverd. Lees hoe duurzame medische zorg het vliegwiel is voor regionale samenwerking. In een serie van zeven verhalen lees je ook hoe de regio’s verder zijn gegaan:

Publicatie: Duurzame medische zorg aan ouderen in de regio

De ouderenzorg verduurzamen door meer samen te werken in de regio. Dat is het thema van de interactieve publicatie over duurzame medische zorg in een aantal pilot regio’s. Deze publicatie schetst de stand van zaken in 2020; benoemt de problemen in een aantal regio’s en laat zien hoe zij experimenteren met innovatieve vormen van ouderenzorg. Bekijk de interactieve publicatie Duurzame medische zorg.

Duurzame medische zorg in de praktijk

Deze 3 praktijkvoorbeelden geven een inkijkje in nieuwe manieren van het organiseren van medisch-generalistische zorg:

8 voorbeelden van anders organiseren van triage

Het anders organiseren van de triage bevordert de regionale samenwerking en ontlast specialisten ouderengeneeskunde (SO) van ouderenzorgorganisaties. Vooral in regio’s buiten de Randstad is hier vanwege het groeiende tekort aan SO’s behoefte aan. Acht regio’s laten zien hoe zij de triage organiseren om de langdurige ouderenzorg te verduurzamen.

11 praktijkvoorbeelden medisch-generalistische zorg

Vanuit het ministerie van VWS zijn acht aanbevelingen gedaan voor medisch-generalistische zorg (pdf). In een serie praktijkvoorbeelden laten we zien hoe medisch-generalistische zorg duurzaam georganiseerd kan worden. Initiatieven bijvoorbeeld waar huisartsen enerzijds en specialisten ouderengeneeskunde anderzijds, complementair aan elkaar werken.

Meer weten

Geplaatst op: 13 februari 2023
Laatst gewijzigd op: 17 juli 2023