Verslag workshop NCCZ – Domeinoverstijgend samenwerken versterkt formele en informele zorg

Hoe draag het experiment domeinoverstijgende bekostiging bij aan de samenwerking tussen formele en informele zorg?

Binnen het programma Waardigheid en trots heeft NNCZ het plan ingediend om een dorpsbudget te realiseren voor het dorp Hollandscheveld. De organisatie wil zich verbinden aan het burgerinitiatief; de zogenoemde dorpscoöperatie. De heer Ramon Snippe is beleidsadviseur en geeft tijdens het congres ‘Een jaar later: Ruimte voor verpleeghuizen’ op 4 juli 2016 een toelichting op de plannen.

Nadat de Ramon de organisatie NNCZ heeft voorgesteld aan de aanwezigen legt hij de kern uit van het plan. NNCZ wil een sterkere verbinding realiseren tussen de informele en formele zorg. Na een eerste verkenning met andere aanbieders van de themagroep Domeinoverstijgende bekostiging, gaan zij binnen een experimenteer-AMVB het plan realiseren.

Dorpsregisseur

Om de verbinding informeel en formeel te realiseren is er een dorpsregisseur. Deze is “in dienst” bij de coöperatie en wordt gefinancierd door de gemeente. De coöperatie bestaat uit 500 leden en 200 vrijwilligers. Hoewel de dorpsregisseur er in principe voor alle burgers is, lost hij samen met de wijkverpleegkundige veel vragen van kwetsbare ouderen op in samenspraak met de burgers van Hollandscheveld. De dorpsregisseur is tegelijkertijd Wmo-consulent. Daarmee kan hij de rol vervullen van linking-pin tussen de informele zorg en de door de gemeente collectief gefinancierde zorg.

De observatie op basis van de eerste ervaring is dat de zorg voor zeer kwetsbare ouderen aanmerkelijk kan verbeteren en efficiënter wordt als de financiering voor deze groep vanuit één pot komt. Nu is het zo dat oplossingen op basis van de financiering op veel verschillende manieren zijn begrensd, verschillende kwaliteitskaders hebben en een eigen vorm van verantwoording kennen. Dit levert de nodige bureaucratie op.

De conclusie van Ramon is dat er veel experimenteerruimte nodig is om voor kwetsbare ouderen vanuit één financieringsarrangement te kunnen werken. Het eenduidige aanspreekpunt in Hollandschveld is al geregeld. Inmiddels wordt met VWS gewerkt aan een experimenteer Algemene Maatregel Van Bestuur (AMVB). Hierin wordt geprobeerd om zo precies mogelijk vast te leggen wat de inhoud van deze zorg is, hoe deze wordt bekostigd en op welke wijze we kunnen nagaan of het een succes is. Dat is geen sinecure omdat deze Amvb uiteindelijk moet worden goedgekeurd in de Tweede Kamer. Dat betekent dat landelijk met alle partijen zoals de Nza, de NPCF en Zorgverzekeraars Nederland moet worden afgestemd. Voor NNCZ geldt dat er regionaal een goede verbinding is met de gemeenten. Zij hebben nu de eerste contacten met de Wlz uitvoerder en de zorgverzekeraar over dit plan.

Ramon eindigt zijn verhaal met de verwijzing naar de workshop ‘Ouder worden zoals je hebt geleefd’ later op de middag. In deze workshop wordt meer informatie gegeven over de experimenteer-AMVB.

Terug naar de oude AWBZ?

Na het betoog van Ramon volgt een geanimeerde discussie. Deze spitste zich vooral toe op de vraag of de experimenteer-AMVB niet de weg terug is naar de oude AWBZ. Het antwoord hierop is dat dit natuurlijk wel zo lijkt en toch is het niet zo. Juist voor de groep met vaak complexe vraagstukken op meerdere levensterreinen tegelijkertijd is samenhang geboden. Het gaat hierbij dus niet om alleen langdurige en chronische zorg die onverzekerbaar is. Hiervoor was de AWBZ voor bedoeld. Daarnaast wordt er anders dan in de AWBZ een veel meer heldere verbinding gelegd tussen de informele zorg en de collectief gefinancierde zorg.

Meer weten

 

 

Geplaatst op: 11 augustus 2016
Laatst gewijzigd op: 6 maart 2020