Verslag themabijeenkomst Vrijheid en veiligheid (BOPZ) – 17 maart 2016

Op 17 maart 2016 vond bij Present te Ameide de tweede bijeenkomst plaats voor de Waardigheid en trots-aanbieders die actief zijn binnen het thema Vrijheid en Veiligheid (BOPZ). In aanwezigheid van VWS en IGZ bespraken zo’n 25 deelnemers met elkaar over hoe om te gaan met de BOPZ-regelgeving bij het ontwikkelen van leefconcepten waarin het organiseren van veilige en verantwoorde zorg centraal staat.

Inventarisatie

In een eerste inventarisatie vertelden de aanwezige organisaties wat hen bezighoudt en waar men behoefte aan heeft.

 • Cicero Zorggroep draagt het idee aan om domotica uit de MofM-registratie weg te halen.
 • ZGE zoekt houvast wat op welk moment te laten prevaleren, vrijheidsbeperking of risico’s, de mening van de familie of die van de specialist ouderenzorg. Ook ervaren zij dat de waarde van een handtekening niet altijd groot is en dat mensen soms blind tekenen.
 • Zorgspectrum het Zand vraagt zich af welke risico’s te nemen en wat af te dekken middels het zorgleefplan?
 • Woonlandschap de Leyhoeve zou meer willen weten over de gevolgen voor de relatie met je cliënten van de inzet van bepaalde technologie.
 • Stichting tanteLouise stelt: ‘Er is vrijheid. Vrijwilligers in de wijk krijgen een sms en worden zo nodig ingezet, met succes. Waarom is vrijheidsbeperking het uitgangspunt.’ De stichting zou dit liever omdraaien voor de kleine groep verantwoordelijken.
 • Zorgstroom heeft gemerkt dat behandelaars angst hebben om de verantwoordelijkheid te nemen. ‘We moeten het procesverloop op orde hebben,’ geeft Zorgstroom aan.
 • Joriszorg vraag zich af hoe men de omgeving kan meenemen.
 • Voor Omring is vrijheid het uitgangspunt. Afspraken worden met familie vastgelegd in het zorgleefplan. PG en somatiek wonen samen op één afdeling en casussen worden besproken.
 • Amsta geeft aan dat de dialoog over het geheel gevoerd moet worden en dat vrijheidsbeperking daar één onderdeel van is. Behandelaars vinden dit lastig.
 • Vivent wil aandacht voor keuzevrijheid en regie op bestaan.
 • Bethanie voert tweemaal per jaar een gesprek over de inzet van MofM in plaats van een maandelijkse verantwoording.
 • RSZK wil inzet vanuit het individu en niet vanuit het collectief.

Transparantie

VWS en IGZ reageerden vervolgens op de opmerkingen van de zorgaanbieders. Marianne Bobeldijk van IGZ: ‘Werken en communiceren vanuit een visie is erg belangrijk, waarbij transparantie in het proces om verantwoorde vrijheid te organiseren aandacht moet krijgen. Ditzelfde geldt voor het vastleggen van gemaakte afspraken in het zorgleefplan met een cliënt of diens vertegenwoordiger.’

De deelnemers kregen het advies om bij de aanvang van de zorg hun visie te delen met de cliënt en naasten. Dit draagt eraan bij dat een cliënt met zijn historie op een passende plek komt te wonen. Ook moet de werkwijze gedeeld worden en afspraken vastgelegd – beide multidisciplinair en in samenspraak met de cliënt en zijn naasten.

Domotica

Deelnemers spraken over hoe om te gaan met alle technische mogelijkheden, zoals polsbanden, GPS en andere domotica. Wanneer is iets een MofM en wanneer niet. Waar worden we op getoetst? Deelnemers gaven aan een kader te missen met normen: veldnormen gemaakt door het veld passend binnen wet- & regelgeving.

De Waardigheid en trots-aanbieders waren het eens over de meerwaarde van het samen ontwikkelen van (multidisciplinaire) veldnormen en deze te laten toetsen bij VWS en IGZ: Bieden deze normen de basis en voldoende toetsing om een dialoog aan te gaan bij inspectiebezoeken? Kan het zorgleefplan dienen als uitgangspunt aangevuld door zorgvuldige registratie en rapportage als het gaat om de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen? Kunnen deelnemende organisaties elkaar toetsen met wet-/regelgeving als uitgangspunt?

Dorien Hoppener van VWS ging hier in mee en vulde aan:

 • Wat moet wanneer geregistreerd worden, Middel of Maatregel en hoe vaak moet dit gemeld worden?
 • Hoe gaan collega-organisaties om met intercollegiale toetsing?
 • Wat zijn knelpunten en hoe lossen we die op?

Men nodigde IGZ en overige taskforceleden uit voor een bezoek en een adviserend over hetgeen er al is. Is dit afdoende of is dit misschien zelfs wel overbodig? Kan dit als voorbeeld genomen worden bij inspecties? Dit verzoek wordt neergelegd bij de projectleider VWS en de hoofdinspecteur van IGZ.

Vervolg

Vervolgacties van deze bijeenkomst zijn gericht op het toetsen van huidige werkwijzen in relatie tot inspectieverwachtingen en het maken van een aanzet tot het formuleren van veldnormen.

Naast deze vervolgacties zullen in 2016 de volgende thema’s aan de orde komen:

 • Domotica
 • Wettelijke kaders
 • Behandelaars
 • Showcases

Meer weten


Geplaatst op: 14 april 2016
Laatst gewijzigd op: 15 maart 2019