Verslag themabijeenkomst Het nieuwe kwaliteitskader – subgroep 1

Op 16 februari vond de themabijeenkomst ‘Het nieuwe kwaliteitskader’ plaats. Na een plenaire start gingen de deelnemers in subgroepen uiteen. In subgroep 1 deelden Cordaan, Stichting Zorgcombinatie Marga Klompe, Thebe, Amstelring, Interzorg, ActiZ, Omring en Opella hun kennis en ervaringen.

In hoeverre is een kader voor kwaliteit behulpzaam?

Een kader is behulpzaam in het hebben van een stukje gezamenlijke referentie over wat goede zorg is. Organisaties hebben soms belangen en/of blinde vlekken. Dus een kapstok (zoals  veiligheid) en aandachtspunten voor kwaliteit vanuit een gezamenlijk referentiekader is prettig en gewenst. Verder is het belangrijk dat er een korte verbetercyclus geborgd is in de organisaties, van waaruit de dialoog met cliënt, familie en professional wordt opgestart en gestimuleerd.

De term ‘kader’ moet wellicht aangepast worden, omdat het de indruk wekt dat je als organisatie ergens aan moet voldoen. Het is belangrijk dat het een levend ‘kader’ blijft, continu in ontwikkeling door blijvende dialoog. Er wordt veel waarde aan gehecht in de groep om het kader niet te vullen met instrumenten. Dit is aan de organisaties zelf om in de relatie tussen cliënt-professional-financiers te verkennen. Het kader moet dus gaan over het resultaat, de hoe-kant is de verantwoordelijkheid en keuze van de organisaties.

Voorheen werd het kader gebruikt voor benchmarks. De deelnemers vragen zich af wat het doel is van het nieuwe kader. Wat wordt bijvoorbeeld de rol van ZorgkaartNederland hierin?

Wat zijn de sterke punten van het kwaliteitskader?

De driehoek en het van binnen naar buiten werken is mooi. En het sluit nauw aan bij de praktijk van de organisaties en de beweging die ze aan het maken zijn. Met name het feit dat de organisatie een faciliterende rol heeft in de relatie cliënt-professional wordt herkend en belangrijk gevonden.

Instrumenten en ervaringen

De deelnemers vertellen welke instrumenten zij inzetten voor het meten van kwaliteit en welke ervaringen zij daarmee hebben.

Cordaan

 • CQ light 2 keer per jaar: leidt tot aanpassingen in persoonlijk plan van cliënt.
 • Professionals voeren 2 keer per jaar zelfevaluatie uit, over hun werk/gedrag in relatie tot cliënten.
 • Teams op Kracht op basis waarvan verbeterpunten voor teams worden benoemd t.a.v. personeelsopbouw, scholing, financiën.

Amstelring

 • Chief listener: iemand van buitenaf die met cliënten en mantelzorger in gesprek gaat om verhalen op te halen. Deze worden middels een verslag teruggekoppeld over aandachtspunten binnen de woon- en leefomgeving van cliënten.
 • Ouderensystematiek (audit): onderwerp is hoe cliënten en mantelzorgers meer in regie kunnen komen. De uitkomsten worden in teams besproken en verbeterpunten worden afgeleid.
 • Rollen van zelforganisatie verkennen vanuit verschillende disciplines en perspectieven. Bv. Wat betekent de cliënt in regie voor jouw rol en handelen als professional?
 • Dialoogbijeenkomsten: 4 keer per jaar tussen cliënten, mantelzorgers en professionals. De opkomst is groot, omdat mensen zelf bepalen over welk thema ze in gesprek willen.

Opella

 • Geen CQ en HKZ meer, maar realtime ZorgkaartNederland met daaraan gekoppeld de PDCA cyclus.
 • Vernieuwende visie op kwaliteit die professionals vertalen in zichtbaar gedrag op de werkvloer.

Thebe

 • Paradigmashift op kwaliteit: er ligt een visie 2020 welke de teams samen met familie en cliënten vertalen naar hun eigen woongroepen. Zij maken tevens afspraken met elkaar over wat ze voor 2016 willen bereiken.
 • Symposium om kennis te delen met elkaar.
 • Participatiemodel.

Marga Klompe

 • Cliëntportaal als onderdeel van het ZLP.
 • Regelruimte: niet via regels werken en afrekenen, maar de vrijheid nemen om professionals samen met cliënten en familie te laten bepalen wat goede zorg is.

Omring

 • Anders kijken naar je werk in relatie tot cliënten en familie door zelforganiserende teams.
 • Veel plannen over kwaliteit van leven en zorg om cliënten daarin een sterkere stem en rol te geven.
 • Kwaliteitsdashboard waarin wordt geprobeerd om zowel de zachte/merkbare en meetbare kant erin te brengen.
 • Audits organisatiebreed waar de teams zelf mogen aangeven wat ze geaudit willen hebben.

Interzorg

 • Maandgesprekken tussen cliënt-professional om de gemaakte afspraken te monitoren en op te halen wat er speelt. Juist buiten alle organisatorische drukte voeling houden met wat er bij de cliënt speelt en daar meer regie leggen.
 • Spiegelgesprekken tussen mantelzorgers en professionals.

Reflectie Gerdienke Ubels (ActiZ)

In hoeverre is de cliënt, dus niet cliënt vertegenwoordigers, betrokken bij het herontwerp van het kwaliteitskader? Cliënten hebben namelijk een andere taal en het is goed om dit mee te nemen in de formulering van het kader. Vervolgens is het aan de organisaties zelf om de betrokkenheid van de cliënt te borgen in de uitvoering ervan. Het is belangrijk om te verkennen wat de cliënt hierin zelf wil.

Hartenkreten

 • Betrek nadrukkelijk de cliënt in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van dit nieuwe kader.
 • Laten we het kader niet laden met instrumenten, want dat worden normen. En voor je het weet gaan stakeholders ermee aan de haal. We verlangen naar een kader dat de ruimte geeft om zelf als organisatie -met cliënten en financiers- in te bewegen en te bepalen hoe we kwaliteit inzichtelijk maken.
 • De organisaties zijn aan het meebewegen in de omslag, maar dat zien ze niet (altijd) in de rol van de inspectie en zorgkantoren als het gaat om handhaving. Oproep: het is belangrijk dat de stakeholders samen met ons die slag maken!
 • Laat IGZ en zorgkantoren meedenken en meelopen in de organisaties om te zien hoe de organisaties kwaliteit van leven en welbevinden leveren en inzichtelijk maken.
 • Mooi kader, maar men vraagt zich af of dit kader nog wordt uitgewerkt in praktijknormen/veiligheidsnormen.
 • Wat is de status van het kader t.o.v. de lopende manier van toezicht en handhaving?

Deelnemers aan deze bijeenkomst waren: Danielle van Ee (Cordaan), Gemma Groot Severt (Stichting Zorgcombinatie Marga Klompe), Marleen Hurkmans (Thebe), Saskia Kraak (Amstelring), Janny van der Laan (Interzorg), Gerdienke Ubels (ActiZ), Nicola Offergelt (Omring), Nellie Pels (Opella).

Verslag door Saartje Sondeijker en Ted Kraakman

Meer weten

 


Geplaatst op: 1 maart 2016
Laatst gewijzigd op: 1 april 2019