Verslag themabijeenkomst bekostiging SO in de eerste lijn

Dinsdag 21 juni vond bij zorgorganisatie Norschoten te Barneveld de vervolgbijeenkomst plaats over de duurzame en structurele bekostiging SO in de eerste lijn. Bijna alle relevante stakeholders waren aanwezig. Alleen wat weinig deelnemers uit de praktijk. Aan de hand van de presentatie en het verslag van de bijeenkomst op 15 juni 2016 ontstond er een fundamentele discussie over de positie, doelen, bekostiging, winst experiment, monitoring en uitwerking van verrichtingen. Een samenvatting van deze discussie is hieronder weergegeven.

Positie specialist ouderengeneeskunde

Het overgangsgebied zou juist in de experimentperiode verder ontdekt moeten worden: wat is daarin succesvol? Hoe kunnen we overdracht goed laten verlopen? Hoe kunnen we met elkaar een stijgende leercurve ontwikkelen?

SO

Doelen experiment

De doelen kun je onderverdelen in:

  • inhoudelijke doelen;
  • organisatorische doelen;
  • randvoorwaardelijke doelen.

Bekostiging

ZINL verzorgt het deel gericht op de aanspraak en Nza op de uitvoering van de bekostiging. Dit wordt vaak door elkaar gehaald.

Experimenteer AMvB vraagt wetenschappelijke onderbouwing. En de vraag is of dit nodig is en niet onnodig ingewikkeld. Er is een Nza experimenteerregel die een overschrijding van 5 miljoen niet toestaan. Mogelijk is dit een optie.

Optie voor 2017: toch de extra ruimte opzoeken in de huidige bestaande regeling (is veel meer door de SO op te declareren dan nu wordt gedaan) voor extramurale behandeling en modulaire zorg (MPT met behandeling). VPT met behandeling zou ook kunnen worden benut, daarin zou de SO vorstelijk bekostigd kunnen worden. Daarmee kan de feitelijke verleende zorg opgeschaald worden.

Op basis van de regelingen die er nu zijn en de positionering van de SO zou je moeten komen tot 2 experimenten ‘SO in the lead’:

  1. SO in de eerstelijn in Zvw waarbij cliëntondersteuning plaats vindt (conform voorstel 15 juni)
  2. SO in Wlz voor Wlz cliënt die thuis woont en niet de huisarts maar de SO de zorg levert

De eerste variant kan ‘makkelijk’: Opella is een goed voorbeeld van een organisatie met een eerstelijnscontract. In de tweede variant zou zowel met en zonder behandeling uitgevoerd moeten kunnen worden; prestaties in de Wlz bestaan niet voor alle wenselijke verrichtingen.

We spreken af om de 14 verrichtingen van de SO (Zvw) aan te vullen en het schema compleet te maken. En een onderscheid te maken wat binnen de Wlz (H335) en binnen de Zvw (S335) bekostigd wordt. Daarnaast blijkt na deze discussie maar weer hoe belangrijk het is om de deskundigheid die er is binnen de verschillende stakeholder en de praktijk te delen. We spreken nog niet elkaars taal en er komt steeds weer een verandering boven tafel (nu de mogelijkheden van de VPT va 1 april 2016). Kennis geeft kracht: en daarom wordt een vervolgstap om samen op basis van concrete informatie (zie bijlage) in gesprek te gaan met de inkopers van de verschillende zorgverzekeraars die betrokken zijn bij dit mandje.

ZZP 4 – 8 zonder behandeling wordt nu gefinancierd vanuit MPT. Hierbij zou je aanvullende behandeling aan kunnen vragen (8.000-10.000 euro). Hier wordt nu weinig gebruik van gemaakt; huisarts levert dan basiszorg. De regelingen worden toegepast obv historie of er vanuit een verzorgingshuis verandert wordt of vanuit een verpleeghuis.

Laat de cliënt met professionals leidend zijn voor de indicatiestelling. En die professionals kan zowel een huisarts als een SO zijn.

Afspraak: We gaan aan de slag om een beslisboom te maken om per verrichting te zien welke regeling voor wat van toepassing is en wanneer niet. Met ondersteuning vanuit de stakeholders. (zie bijlage 2 eerste vingeroefening). Het is een goed idee om de casuïstiek die er ligt op basis van deze gegevens te analyseren.

Monitoren

Er is een voorkeur om voor alle experimenten in dit mandje dezelfde parameters te gebruiken die iets zeggen over de triple aim:

  • Kwaliteit van zorg
  • Kwaliteit van leven
  • Zorgkosten

Meer weten

Geplaatst op: 28 juni 2016
Laatst gewijzigd op: 29 juli 2019