Verslag: Startbijeenkomst zesde groep deelnemers aan Waardigheid en trots

Op 30 september 2015 vond de startbijeenkomst plaats van de zesde groep deelnemers aan Waardigheid en trots – Ruimte voor verpleeghuizen. Tien zorgaanbieders waren bij deze bijeenkomst aanwezig en maakten kennis met elkaar en hun themacoördinator, René Denis.

Manon Jansen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) was aanwezig om te luisteren naar de korte presentaties van de deelnemers (per deelnemer een pitch van maximaal 5 minuten) en het beantwoorden van vragen.

Verwachtingen

Na een welkom door de themacoördinator vond er een interview plaats tussen Manon Jansen en René Denis. Het vraaggesprek is een korte introductie op het programma Waardigheid en trots. Manon vertelt over de kwaliteit van zorg die in de verpleeghuizen veel mensen persoonlijk raakt. Het is niet voor niets een belangrijk onderdeel van het regeerakkoord.

Wat verwacht VWS van het programma? Waarom is het programma anders dan andere programma’s, hoe gaan we opgedane ervaringen breed verspreiden, en hoe trekken we met elkaar op om de transitie ook daadwerkelijk vorm te geven? Manon geeft aan dat dit een partnerschap is met zorgorganisaties wat betreft vernieuwing. VWS geeft de organisaties de (regel)ruimte. 600 locaties gaan aan de slag en laten zien hoe kwaliteit van zorg verbeterd kan worden. Maar er zijn in totaal 6000 locaties. Belangrijk is dat ook deze locaties inzicht krijgen in de ervaringen en het geleerde in praktijk gaan brengen.

Vernieuwing komt uit het veld

VWS wil de beweging van de deelnemende organisaties doorzetten naar landelijk beleid. Daarbij wil het ministerie graag leren van de zorgaanbieders. De beleidsmakers kijken mee, in plaats van de plannen zelf neer te zetten. De vernieuwing komt uit het veld, niet vanachter een bureau. De deelnemers dragen bij aan het beter zichtbaar maken van goede voorbeelden in de verpleeghuiszorg, waardoor een ander beeld ontstaat.

Ook mevrouw Henny Mulders van ActiZ  was bij de startbijeenkomst aanwezig. Voor ActiZ is het van belang dat praktijk niet alleen aan zet, maar ook aan het woord is. Stakeholders moeten niet alleen meekijken, maar ook meebewegen. De mensen die het doen moet je ook verantwoordelijkheid geven. De goede voorbeelden uit het programma Waardigheid en trots wil ActiZ ook gebruiken voor landelijke belangenbehartiging.

Dialoog met de cliënt

Na het vraaggesprek introduceerden de deelnemers hun projecten. In een korte pitch van 5 minuten vertelden de deelnemers van groep 6 waar zij aan gaan werken.

Veel projecten uit deze groep gaan over de dialoog met de cliënt door professionals. Ook het welzijn van bewoners staat bij veel aanbieders centraal. Misschien nog wel meer dan de zorg. Maar het gaat vandaag over het los kunnen én durven komen van regels en protocollen. En dan niet alleen de regels die extern worden opgelegd, maar ook de regels die aanbieders misschien zelf – in de loop der jaren –hebben gemaakt.

Het doel van dit programma is om uitwisseling van ervaring en kennis te stimuleren en te faciliteren en beeldvorming over de verpleeghuiszorg te veranderen. Het ministerie van VWS en de zorgaanbieders willen laten zien dat er wel degelijk hele goede verpleeghuiszorg wordt geleverd. Dit wordt dan ook een gezamenlijke opgave tijdens dit programma.

De pitches

  • Carinova trapt af met haar cliëntmodel 3.0. De cliënt centraal, maar hoe krijg je dit verankerd bij medewerkers? Carinova is gaan werken met cliëntenpanels om de wensen van cliënten meer eigen te maken.
  • De Wever werkt aan 3 verschillende projecten. Het eerste project betreft familiezorg waarbij medewerkers bewust leren om te gaan met de eigen regie van cliënten. Het tweede project gaat over bewust werken. Deze gedachte wordt uitgerold aan de hand van het boek ‘Van hard werken naar bewust werken’ waarvan de locatiemanager mede-auteur is. Het derde project gaat over het zorginnovatiecentrum, dat samen met Hogeschool Fontys wordt doorontwikkeld.
  • MeanderGroep zet het welzijn van cliënt centraal. De zorg komt pas na het welzijn. En om dat te realiseren neemt MeanderGroep haar eigen regels onder de loep met als doel regelarmer werken. Bijvoorbeeld door de HACCP te vereenvoudigen.
  • Riederborgh streeft naar een zorgleefgemeenschap. Hoe zet je de cliënt centraal terwijl indicaties en budgetten steeds krapper worden? Inspiratie vormt het boek ‘ODE aan de ouderen, ouderen DOEN er toe’.
  • Het project van Rivas Zorggroep heet ‘gewoonte getrouw’. Het welzijn van de bewoners staat centraal: ‘maar als we heel eerlijk zijn dan werken nog te vaak vanuit de systeemwereld’. Rivas gaat op zoek naar wat hen belemmert om echt vanuit de leefwereld van bewoners te werken.
  • Sint Jozefoord constateert dat ouderen die actief zijn vaak gezonder zijn. Toch nemen we in de zorg veel van bewoners over ‘omdat we graag voor onze bewoners zorgen’. Je kan bijvoorbeeld het kopje koffie naar de bewoner brengen maar je kan ook vragen of de bewoner het zelf haalt. Dat vraagt om een andere manier van denken en werken. En helemaal als het brengen van de koffie een stuk sneller is dan wanneer bewoners het zelf halen.
  • Surplus noemt het ‘zorgen zonder zorgen’. Deze visie wordt verbeeld door een huis waarbij het fundament, de basis, op orde is. De pijlers van het huis zijn: moreel beraad, klant in eigen kracht, respijtzorg en besturing. Het dak is de excellente zorg. Om deze excellente zorg expliciet te maken werkt Surplus met wauw- en au-kaarten. Tenslotte vraagt Surplus wel degelijk om regelruimte en wel om klanten zelf te kunnen laten rapporteren in hun zorgleefplan.
  • Swinhove Groep heeft zich met een heel concreet plan aangemeld voor dit programma. Zij hebben 2 comfortkamers ingericht voor de laatste fase van dementerende bewoners. De regels worden aan de kant gezet en er wordt gedaan wat goed en fijn is voor deze mensen. Handmassages en een sterrenhemel zijn voorbeelden van maximaal comfort in deze kamers.
  • De Vijverhof heeft een soort Marktplaats opgezet om wensen te koppelen aan talenten (bekijk de video van Vijverhof hierover). Het bijzondere is dat medewerkers 5% van hun werktijd mogen besteden aan hun talent om zo wensen van bewoners in vervulling te laten gaan. Een mooi voorbeeld is de afwashulp die een keer in de maand muziek maakt in de huiskamer op zijn elektrische gitaar.
  • Laverhof zet in op het vakmanschap van haar medewerkers om veel meer vanuit de vraag van de cliënt te werken. Dat betekent een andere indeling van teams, een andere manier werken met het zorgleefplan, intensievere dialoog met cliënt en familie en meer verantwoordelijkheid krijgen en nemen door medewerkers.

Met volle kracht vooruit

René Denis geeft in grote lijnen aan wat de zorgorganisaties mogen verwachten van het programma Waardigheid en trots. Al met al een prachtige start waarbij alle organisaties laten zien dat zij, in het kader van het programma Waardigheid en trots, met volle kracht vooruit willen. De zorgaanbieders zien uit naar een constructieve en inspirerende samenwerking en willen met elkaar voor de sector, en in het bijzonder voor de cliënten, de benodigde omslag realiseren.

Verslag door René Denis

Meer weten


Geplaatst op: 28 oktober 2015
Laatst gewijzigd op: 28 oktober 2019