Verslag: Startbijeenkomst vijfde groep deelnemers aan Waardigheid en trots

Op 24 september 2015 vond in de middag de startbijeenkomst plaats van de vijfde groep deelnemers aan Waardigheid en trots – Ruimte voor verpleeghuizen.

Anders dan bij de andere groepen richten de trajecten van deze deelnemers zich niet op één specifiek thema, maar zijn verschillende thema’s bijeengebracht. Vijftien zorgaanbieders waren aanwezig en maakten kennis met elkaar en met hun themacoördinator, Ted Kraakman. Namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) waren Brigitte Verhage en Anouk Segond Von Blanchet aanwezig en ActiZ werd vertegenwoordigd door Henny Mulders.

Verwachtingen

Na het welkomstwoord van Ted Kraakman ging de groep met Brigitte en Anouk in gesprek over de verwachtingen van het programma Waardigheid en trots in het algemeen, en dit onderdeel ‘Ruimte voor verpleeghuizen’ in het bijzonder. Daarnaast is van gedachten gewisseld over het beoogde resultaat van de trajecten.

De deelnemers spraken hun waardering uit over het initiatief ‘Ruimte voor verpleeghuizen’ en de ruimte en ondersteuning die zij krijgen om de trajecten tot een goed einde te brengen. Met name de focus op wat al goed gaat en welke verbeteringen er nog gerealiseerd kunnen worden, sluiten aan bij de energie en de veranderkracht van de sector. Er gebeuren immers al veel goede dingen. Belangrijk is om die energie vast te houden en zo de kwaliteit te verhogen en goede voorbeelden te laten zien die als inspiratie voor andere zorgaanbieders kunnen gelden.

Kennis delen vanaf het begin

De deelnemers van deze groep zijn: SVRZ, Treant Zorggroep, Zorggroep Meander, Bartholomeus Gasthuis, Cordaan, De Merwelanden, Zorgpalet Baarn-Soest, KwadrantGroep, LuciVer, Zinzia Zorggroep, Zorgbalans, Atlant Zorggroep, Avoord Zorg en Wonen, QuaRijn en Woonzorgcentrum De Westerkim.

Alle deelnemers zijn de uitdaging aangegaan om in vijf minuten uiteen te zetten waar het verbetertraject zich op richt, wat de organisatie wil bereiken en hoe zij dat gaan aanpakken. Een aantal verhalen en ambities worden hieronder uitgelicht. De projecten van alle organisaties zullen op korte termijn op deze website gepresenteerd worden. Elke organisatie krijgt een eigen deelnemerspagina waar het plan, de uitkomsten en observaties en inzichten worden gedeeld.

  • Treant Zorggroep heeft gekozen voor het opstellen van een integraal plan op basis van 3 thema’s: ‘meer regie bij de cliënt’, ‘anders organiseren en verantwoorden’ en ‘veilige en deskundige zorg’. Binnen elk thema worden meerdere projecten op meerdere locaties uitgevoerd. De projecten tezamen onderstrepen de ambitie van Treant om een daadwerkelijke bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van (zorgbehoevende) ouderen.
  • Cordaan wil het kwaliteitsbouwwerk rond het persoonlijk plan van de klant vereenvoudigen, de kwaliteit van de zorg verbeteren en de betrokkenheid en kwaliteit van medewerkers verhogen. Zij gaan daarvoor 3 concrete instrumenten inzetten: de (webbased) zelfevaluatie 2.0, de CQ-light en Teams op Kracht.
  • Wat is goede zorg? Wat vinden onze cliënten het belangrijkst en hoe kunnen wij daar het beste invulling aan geven? Vanuit die kernvragen begon Zorgbalans ruim twee jaar geleden met het formuleren van haar zorgvisie, haar identiteit en bijbehorende toekomststrategie. Deze zorgvisie moet worden vertaald naar de alledaagse handelingen op de werkvloer, in die zo belangrijke momenten van contact tussen cliënten, familie en vrienden van de cliënt en de medewerkers van Zorgbalans. Om de kernvragen te verzilveren in voor de cliënt concrete en zichtbare ‘situaties’, staat er voor de komende jaren een veranderprogramma in de steigers. De drie verbeterplannen Wonen 2.0, het woonconcept ‘Net zoals thuis’ en het Zorgplan maken hier onderdeel van uit.
  • QuaRijn heeft met de opening van locatie De Koekoek in 2014 stappen gezet om het gat tussen toenemende complexiteit en opleidingsniveau te dichten. De Koekoek is een leerbedrijf waar verpleegkundigen in opleiding (niveau 4 en 5) samenwerken met reeds gediplomeerde verpleegkundigen van hetzelfde opleidingsniveau. In een onderzoek over de samenwerkingsrelatie tussen de verpleegkundigen en de mantelzorgers binnen De Koekoek, wordt bij een aantal aanbevelingen ook het welzijnsaspect genoemd. Dit is aanleiding voor QuaRijn om op zoek te gaan naar de ideale teamsamenstelling voor de beste dementiezorg (kleinschalig wonen), wat moet resulteren in een toename van de kwaliteit van leven van cliënten door een juiste balans in verpleegkundige zorg en welzijn.
  • Woonzorgcentrum De Westerkim is met twee deeltrajecten gestart: Samen wonen en Samen werken. Het resultaat van de trajecten biedt een zorgorganisatie die een nieuw leef-woonconcept met een nieuwe werkwijze, gedragen door de Welkom thuis!-belofte, die in alles herkenbaar is. Door deze werkwijze staat de kwaliteit van leven en waardigheid van de bewoners centraal en kunnen medewerkers trots zijn op wat ze met hun eigen team kunnen betekenen voor bewoners en hun familie.
  • Het doel van het voorstel van De Merwelanden is versterking van de positie van de cliënt binnen de langdurige zorg. De cliënt en zijn naasten zijn sturend  bij de invulling van het leven van de cliënt. Tevens vernieuwt dit plan de positie van ‘het verpleeghuis’ in de wijk. Deze doelen wil De Merwelanden bereiken door verdere uitbouw van de gedachte van genormaliseerd wonen. De inzet van de onafhankelijke wijkverpleegkundige is de sleutel in het verbetervoorstel. Binnen een kleinschalige woonomgeving, een woning dus, krijgt de wijkverpleegkundige een bepalende rol. Zij wordt gepositioneerd als coördinator van de zorg. De drempels tussen intra- en extramurale zorg worden verder verlaagd.

Een feest van herkenning

De pitches waren vaak een feest der herkenning, soms omdat het traject vergelijkbaar is, maar ook omdat andere organisaties al een stap verder zijn. Bijna automatisch werd informatie uitgewisseld en ervaringen gedeeld. En dat is precies zoals het programma is bedoeld! Elkaar inspireren en op basis van de beste voorbeelden de sector een stap verder brengen. Met deze bijeenkomst zijn we écht gestart. De zorgaanbieders worden de komende periode ondersteund bij o.a. het uitwisselen van kennis en ervaringen en het wegnemen van drempels.

Verslag door Ted Kraakman

Meer weten

Geplaatst op: 19 oktober 2015
Laatst gewijzigd op: 28 oktober 2019