Verslag: Startbijeenkomst vierde groep deelnemers aan Waardigheid en trots

Op 24 september 2015 vond in de ochtend de startbijeenkomst plaats van de vierde groep deelnemers aan Waardigheid en trots, rondom het thema ‘Cliënt centraal’.

Verwachtingen

Marcel Kruger, de themacoördinator van deze groep, start de bijeenkomst met een kort interview met Brigitte Verhage van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Wat verwacht het ministerie van VWS van dit programma?
‘We willen laten zien wat er allemaal gebeurt in de verpleeghuiszorg. Dat er heel veel goede dingen gebeuren. Een ander beeld dan wat er veelal in de media te zien is. Daarnaast willen we duidelijk maken wat nodig is voor tevredenheid bij cliënten in de verpleeghuiszorg. Met deze voorbeelden willen we andere zorgaanbieders meetrekken om de zorg verder te verbeteren. En tenslotte verwachten we te leren wat er mogelijk aangepast moet worden in de wet- en regelgeving, met als uitgangspunt zo min mogelijk regels.’

Waarom gaat dit programma slagen?
‘Wat het anders maakt is dat we met zo’n grote groep bezig zijn. Om de verandering te laten beklijven betrekken we zo zoveel mogelijk lagen uit de organisaties. Maar ook de betrokkenheid van de taskforce partners maken dit programma anders. Een deel van de regels waar zorgaanbieders last van hebben komen van deze organisaties. Door ze erbij te betrekken kunnen we echt in gesprek gaan met alle partijen.’

Wat wordt op verantwoordingsgebied verwacht?
“Dat weten we nog niet precies en wordt nu nog uitgewerkt. We willen het programma wel monitoren. Als je regels wilt aanpassen dan zul je dat moeten onderbouwen. Onze intentie is nadrukkelijk niet om extra monitoringsinstrumenten in te zetten. We willen uiteindelijk dezelfde dingen weten als de zorgaanbieders. Zij zullen ook willen weten hoe hun project verloopt. Daar sluiten we graag op aan.’

Ook de aanwezige mensen van V&VN en Actiz – als taskforcepartners – geven aan wat zij van het programma verwachten. Het belangrijkste is dat we met dit programma zichtbaar kunnen maken wat de kracht van de sector is en dat er al veel goede voorbeelden zijn.

Projecten

De deelnemers van deze groep zijn: ActiVite, Carintreggeland, De Zorgspecialist, Het Parkhuis, King Arthur Groep, Pieter van Foreest, Schakelring, Sint Jacob, Valkenhof, Vitalis WoonZorg Groep, Zorgcentra Meerlanden en Zorgpartners Midden-Holland.

Alle aanbieder vertelden in een korte pitch waar hun project over gaat.

Verhuizen naar een verpleeghuis
De verhuizing naar een verpleeghuis is voor cliënten en naasten een ingrijpende gebeurtenis. Toch wordt daar in de zorg weinig rekening mee gehouden. Het is vooral een periode waarin er veel formulieren ingevuld moeten worden en veel geregeld moet worden. Maar we vergeten dan vaak de impact die het heeft op de cliënt. Een aantal aanbieders heeft het proces voor, tijdens en na de verhuizing onder de loep genomen en gaat de procedures aanpassen.

 • Zo willen ze bij de Zorgspecialist de familie een iPad geven om een film te maken van hun naaste die straks gaat verhuizen: welke plekjes zijn voor hem/haar belangrijk? Hoe zag haar/zijn huis er uit? En welke personen zijn belangrijk? Dit alles met als doel cliënten beter te leren kennen om de zorg beter op die ene cliënt te kunnen afstemmen.
 • Bij Het Parkhuis noemen ze hun project ‘Hartverwarmend thuis voelen.’  Hoe kun je er voor zorgen dat cliënten zich thuis voelen in een huis dat je nooit zelf zou kiezen?
 • En Pieter van Foreest start hun project met een behoeftenonderzoek. De casus van Niek vormt de basis voor hun project. Niek is een tuinder en voor hem was de verhuizing naar het verpleeghuis een zwarte dag in zijn leven.

De mens achter de cliënt

 • King Arthur Groep noemt het ‘de mens zien’. De gedachte is dat ieder mens uniek is. Als medewerker moet je ruimte krijgen om jezelf te zijn, dan pas kan je de ander – in dit geval de cliënt – zien. Medewerkers, cliënten en naasten zijn continu in gesprek met elkaar.
 • Bij Schakelring noemen ze deze ontwikkeling een reis. En de klant bepaalt de route van de reis. Alle medewerkers krijgen de opdracht een krachtgesprek te voeren met bewoners om hen beter te leren kennen en erachter te komen waarin de bewoner meer regie wil voeren.
 • Bij Vitalis WoonZorg Groep uit zich dat in een vernieuwd multidisciplinair overleg. Zij streven naar een multi-samenwerking tussen de verschillende disciplines dat geïntegreerd is in het leven van de bewoner en zijn/haar zorgproces.
 • ActiVite noemt het ‘samen oud worden’. De eigen regie van de cliënt wordt samen met de cliënt en zijn of haar familie bepaald. Dit wordt ondersteund met 3 projecten: de ambitie om de bedhekken naar 0 te reduceren, een nieuw gebouw dat uitnodigt tot meer bewegen en mentaal welbevinden.
 • Stichting Sint Jacob ontwikkelde een nieuwe strategie: thuiskomen bij Sint Jacob. Het bijzondere is dat een grote afvaardiging vanuit de hele organisatie deze strategie samen heeft bedacht.
 • Carintreggeland gaat op zoek naar het geluksgevoel van bewoners.  Dit doen zij samen met de Universiteit Twente. Ook de uitrol van het mantelzorgbeleid is een onderdeel van hun project.
 • Zorgaanbieder Valkenhof werkt aan een volledig nieuwe koers waarbij het wonen centraal staat en niet de zorg. Met het motto ‘onze ouders moeten bij ons willen blijven wonen’ wordt er gewerkt aan verantwoordelijkheden laag in de organisatie leggen, een vernieuwd mantelzorgbeleid, het betrekken van vrijwilligers en het inzetten van domotica.
 • Zorgcentra Meerlanden gaat terug naar de bedoeling. Concreet betekent dat dat verbeterteams werken aan kwaliteit van leven door meer inzet van mantelzorgers en meer eigen regie van cliënten te stimuleren. Ook werken zij aan een leeromgeving voor verschillende doelgroepen met als doel het overdragen van skills en vaardigheden.
 • En tenslotte wil Zorgpartners Midden-Holland medewerkers die werken vanuit passie en betrokkenheid door echt in gesprek te gaan met cliënten. Die medewerkers zijn er genoeg in de organisatie alleen worden ze lang niet altijd gezien omdat ze vooral bezig zijn met lijstjes invullen.

Tijdens het presenteren van de projecten komt de kennisuitwisseling gelijk op gang, met mooie reacties op elkaar:

 • “Wat een goed idee, daar wil ik meer van weten.”
 • “Wij hebben al eens een spel gemaakt in die richting, dat kunnen jullie hergebruiken.”
 • “Als ik jullie hoor, dan denk ik dat wij ons project ook in die richting moeten aanpassen.”

En dat is precies zoals het programma is bedoeld! Elkaar inspireren en op basis van de beste voorbeelden de sector een stap verder brengen. Met deze bijeenkomst zijn we écht gestart. Het programma gaat de zorgaanbieders de komende maanden ondersteunen bij o.a. het uitwisselen van kennis en ervaringen en het wegnemen van drempels. Op naar mooie resultaten voor de cliënt!

Verslag door Marcel Kruger

Meer weten

Geplaatst op: 14 oktober 2015
Laatst gewijzigd op: 8 februari 2016