Verslag: Startbijeenkomst tweede groep deelnemers aan Waardigheid en trots

Op maandag 21 september 2015 vond de startbijeenkomst plaats van de tweede groep deelnemers aan Waardigheid en trots. Elf zorgaanbieders waren bij deze bijeenkomst aanwezig en maakten kennis met elkaar en hun themacoördinator, Gerbrand Willemsen.

Anno Pomp en Manon Jansen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) waren aanwezig om te luisteren naar de pitches van de deelnemers (per deelnemer een pitch van maximaal 5 minuten) en om vragen te beantwoorden.

Verwachtingen

Na een welkom door de themacoördinator vond er een interview plaats tussen Anno Pomp en Gerbrand Willemsen. Het vraaggesprek was een korte introductie op het programma Waardigheid en trots. Anno vertelde over de  kwaliteit van zorg die in de verpleeghuizen veel mensen persoonlijk raakt.  Het is  niet voor niets een belangrijk onderdeel van het regeerakkoord.

En…. wat verwacht VWS van het programma? Waarom is het programma anders dan andere programma’s, en hoe gaan we opgedane ervaringen breed verspreiden en met elkaar optrekken om de transitie daadwerkelijk vorm te geven? Een partnerschap met zorgorganisaties wat betreft vernieuwing:

 1. Daarvoor geeft VWS de organisaties de (regel)ruimte
 2. VWS wil graag leren van de zorgaanbieders. De beleidsmakers kijken mee, in plaats van de plannen neer te zetten. De vernieuwing komt uit het veld, niet vanachter een bureau.
 3. VWS wil bijdragen aan de beeldvorming over de verpleeghuiszorg en laten zien dat het in de voorhoede al heel goed gaat met de kwaliteit van zorg.
 4. VWS wil beweging in de voorhoede van verpleeghuizen doorzetten naar landelijk beleid; van organisatie naar regionaal niveau en van regionaal naar landelijk – sector – niveau.

ActiZ

Ook mevrouw Tineke van Sprundel van ActiZ was bij de startbijeenkomst aanwezig. Voor ActiZ is het van belang dat praktijk niet alleen aan zet, maar ook aan het woord is. Stakeholders moeten niet alleen meekijken, maar ook meebewegen. Mensen die het moeten doen moet je ook in hun verantwoordelijkheid zetten.  De goede voorbeelden uit het programma Waardigheid en trots wil ActiZ gebruiken voor landelijke belangenbehartiging.

Ook andere samenwerkingspartners hebben vertrouwen in het slagen van dit vernieuwingsprogramma voor verpleeghuizen. Ze geven aan dat ze nog niet eerder hebben meegemaakt dat de overheid zo met ze meewerkt.

Na het vraaggesprek, introduceerden de deelnemers hun verbeterplan.

 • Locatie Erasmus van Noorderbreedte spreekt niet meer van afdelingen, maar van buurten. Deze buurten bestaan uit 20-25 buurtbewoners. De buurtkamers zijn zo ingericht dat ze een gevoel van thuis geven. In de buurtkamers kunnen bewoners koffie drinken en wordt elke dag vers gekookt, in samenwerking met leerlingen van het Friesland college. Ook wordt er aan de leerlingen van het Friesland college les gegeven op de locaties zelf.  Familie en vrijwilligers worden bij de activiteiten in de buurtkamers betrokken.
 • Volgens Zorggroep Groningen kun je veel schrijven over kwaliteit, maar kwaliteit wordt gemaakt in de praktijk, in de uitvoering van het werk. Herijking van gedachten over goede zorg is nodig, want de tijden zijn veranderd. Zorggroep Groningen gaat daarvoor aan de slag met de methode actieonderzoek. Dit doen zij op vier thema’s:
  1. naar familieparticipatie
  2. continuïteit van zorgverlening (samen met specialisten ouderenzorg, behandelideeën)
  3. complexere zorg verlenen
  4. elektronisch zorgleefplan (cliëntgericht werken met een zorgleefplan).
 • Westerholm is sinds het begin dit jaar bezig met de omslag naar zelforganisatie. Missie en visie worden verder uitgediept en thema’s die daarbij aan bod komen zijn eigen regie, partnerschap, respectvolle bejegening.
 • Zorggroep Charim is bezig met het verder uitwerken van hun zorgvisie.  Regie bij cliënt, familieparticipatie, informele zorg, kwaliteit van leven van cliënt.
 • Zorggroep Sint Maarten staat voor ‘Deel je leven’: het gaat om wat iemand nog wel kan, en niet beginnen bij ziekte. Om te kijken of ‘Deel je leven’ daadwerkelijk bijdraagt aan een gelukkiger leven, is er een onderzoek gestart in samenwerking met de Universiteit Twente (vakgroep positieve psychologie: ‘Nursing home  as a community’). Daarnaast is er de ontwikkeling van een Dashboard op het digitale platform Maarten Life. Er zijn veel harde gegevens (financiën, ziekteverzuim etc) beschikbaar. Maar hoe zit het met de ‘zachte’ gegevens? Wat zijn de ervaringen van cliënten? De organistie wil daar graag meer inzicht in om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren. Belangrijk uitgangspunt hierbij is: Keep it simple!
 • Sint Anna Boxmeer is een woonzorgcentrum met oude religieuzen. Het management team (MT) gelooft niet in top-down werken en belegt verantwoordelijkheden laag. De bewoners leven in een gemeenschap die zijn geïntegreerd met formele en informele zorg. Eenvoud en gelijkheid. Dat is een enorme uitdaging, met het vergroten van Eigen regie aan de andere kant. Sint Anna wil voor elke gemeenschap een sterrolhouder aanstellen. Zij zijn de aanjager.  De organisatie gaat verder met het maken van de omslag naar bottom-up werken.
 • STMR zet de klant daadwerkelijk in de regie. Vragen die hierbij aan bod komen zijn onder andere: Hoe kunnen we voor de klant zijn netwerk met elkaar in gesprek krijgen, zodat cliënt zo’n fijn mogelijk leven heeft?  Hoe kunnen we medewerkers daarin faciliteren? Hoe gaan we nu familie, patiënt, medewerkers met elkaar in gesprek krijgen? STMR gaat aan de slag met de methode Familiezorg.
 • Azora gaat werken aan familieparticipatie en mondzorg. Medewerkers worden uitgedaagd uit om zelf invulling te geven aan familiezorg. Dat is  tot nu toe al erg geslaagd. Er zijn twee onderdelen ingediend voor dit programma:
  – Familieparticipatie. Kracht van de medewerkers zelf, samen met familie en andere naasten. Veel expertise al in huis en mensen doen al veel.
  – Mondzorg. Een paar enthousiaste medewerkers hebben zelf een symposium georganiseerd met de samenwerkende tandarts, tandtechnicus, mondhygiënist, specialist ouderenzorg voor collega’s. Het blijven geloven in eigen medewerkers is iets wat Azora belangrijk vindt.
 • TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) heeft aandacht voor mentaal welbevinden. In 2014 is TMZ met stakeholders (ook cliëntenraden) in gesprek gegaan over thema’s die onder mentaal welbevinden vallen. Daar is een top 3 uitgehaald.
  1. Omgaan met onbegrepen gedrag
  2. Richtlijn pijn (Verenso) : hoe kan die bijdragen aan ervaren welbevinden
  3. Thema BewegenIn het kader van Waardigheid en trots willen zij deze drie met elkaar verbinden.  Hiermee willen zij medewerkers, familie en vrijwilligers beter toerusten bij het omgaan met onbegrepen gedrag, pijn signaleren en de juiste interventie inzetten, belangrijk om de ander te kennen.
 • Tangenborgh start met haar project ‘De liefdevolle dialoog’. Volgens Tangenborgh vormt een liefdevolle dialoog namelijk de basis voor goede zorg. Dat wil niet zeggen dat hun zorg nu niet  goed is.  Misschien veranderen ze hun werkwijze niet, maar Tangenborgh wil af van de routine. Is  goede dementiezorg voor hem of haar hetzelfde als voor jou? Dat gesprek wil Tangenborgh aangaan. Het streven is dat mensen mee gaan schrijven aan het zorgleefplan en deelnemen aan het MDO. Andere onderdelen van hun verbeterplan:
  – een incompany training naar niveau 4
  – een goed ECD als communicatieplatform. Hoe dat neerzetten?
  – Hoe past technologie erbij? (Tangenborgh doet ook mee aan de thematranche technologie van In voor zorg!).
 • De DrieGasthuizenGroep gaat aan de slag met het project ‘De cliënt als opdrachtgever.’ Voor Waardigheid en trots werkt de organisatie familiezorg en eigen regie verder uit.

Al met al een prachtige start waarbij alle organisaties laten zien dat zij, in het kader van het programma Waardigheid en trots, met volle kracht vooruit willen. De zorgaanbieders zien uit naar een constructieve en inspirerende samenwerking en willen met elkaar voor de sector, en in het bijzonder voor de cliënten, de benodigde omslag realiseren.

Verslag door Gerbrand Willemsen

Meer weten


Geplaatst op: 29 september 2015
Laatst gewijzigd op: 15 december 2015