Kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg

Verslag bijeenkomst Persoonsvolgende bekostiging in de instelling

Op 3 mei 2017 kwamen de instellingen van het thema persoonsvolgende bekostiging in de instelling voor de 4e keer bijeen. Bestuurders, controllers/Head en projectleiders ontmoetten elkaar in een speciaal voor hen belegde bijeenkomst. Inmiddels een groeiende groep van deelnemende instellingen (lijst van deelnemers vind je hier). Tijdens de introductie van de bijeenkomst vertelde themacoördinator Herre van Kaam over hoe het de instellingen vergaat in het thema persoonsvolgende bekostiging in de instelling, de subgroepen die zijn ontstaan en de dilemma’s die we tegen komen.

Hilverzorg

Hilverzorg presenteerde hun werkwijze via Eigen Regie van de cliënt en de vorm zie zij hebben gevonden voor de persoonsvolgende bekostiging in de instelling. De controller van Hilverzorg gaf extra aandacht aan de implicaties van deze werkwijze voor de functie van control en een beheerste bedrijfsvoering in hun organisatie. Zij staan nu aan de vooravond van een brede implementatie van Eigen Regie als leidend principe in de gehele organisatie.

Na de presentatie van Hilverzorg gingen de deelnemers in de werkvorm “worldcafé” aan de slag met de dilemma’s van de instellingen, op 3 thema’s, aan de hand van de driehoek uit de inleidende presentatie:

  • de relatie tussen organisatie en professional,
  • de relatie tussen cliënt / verwant en de professional
  • de relatie tussen organisatie en cliënt / verwant.

Dilemma: de relatie tussen organisatie en professional

persoonsvolgende bekostiging

Stelling: Zelfsturing medewerker en eigen regie cliënt zijn onlosmakelijk verbonden. Hoe krijg je medewerkers mee als er nog geen zelfsturing is?
De eigen regie van de cliënt staat voorop, maar waar persoonsvolgende bekostiging toe leidt, moet wel medisch verantwoord blijven. Het oordeel van de professional is hierin zwaarwegend. Vanuit deze leidende principes is het de kunst aan de slag te gaan met juiste tools, coaching, facilitering (zowel in ruimte als tijd) en het vertrouwen in de professionals. Het is niet eenvoudig, volhouden op het moment dat het spannend wordt is erg belangrijk, en op dat moment houvast vinden in de uitgangspunten (belang van de cliënt, medisch verantwoord en gezonde bedrijfsvoering) helpt.

Dilemma: de relatie tussen organisatie en cliënt/verwant

persoonsvolgende bekostiging

Stelling: Hoe zorg je dat de wens van de cliënt leidend blijft, ook met een systeem van huishoudboekje met “coins” voor cliënten?
Het vraagstuk is breed en raakt aan veel andere vraagstukken, zoals ook blijkt uit bovenstaande figuur. We kozen voor het dilemma hierboven. Dit zijn de concrete handvatten die hierin helpen:

  • Periodiek met de cliënt bespreken of de wensen en afspraken nog in lijn zijn met de wensen van de cliënt. Het inventariseren van de wensen van de cliënt vindt bij voorkeur plaats bij de cliënt thuis. Het is van belang goed vast te leggen wat wordt afgesproken.
  • In het gesprek en in de werkwijze helpt het als helder is welk deel van het budget beschikbaar is voor inkoop en welk deel wordt afgeroomd voor gedeelde faciliteiten (zoals nachtzorg). De discussie over wat basiszorg is en wat niet, blijft lastig. Er lijkt overeenstemming te zijn cliënten bij te laten betalen voor welzijn, niet voor zorg. Als is het onderscheid niet altijd even helder.
  • Het gesprek tussen cliënt en professional goed ondersteunen met een onafhankelijke functionaris die de cliënt helpt zijn wensen goed kenbaar te maken bij de professional.
  • Training aan medewerkers om te helpen wennen aan deze nieuwe manier van werken. Ook training aan mensen die nieuw bij het team komen.
  • De systeempartijen, zoals zorgkantoor vragen / eisen meer en meer van organisaties op een of andere manier persoonsvolgend aan de slag te gaan met de behoeften van de cliënten. Het kwaliteitskader verpleeghuizen helpt hierin.
  • Daadwerkelijk het geld aan de cliënt geven.

Dillema: de relatie tussen medewerker en cliënt/verwant

persoonsvolgende bekostiging

Hoe gaan medewerkers om met de toenemende complexe (zorg)vraag van de cliënt met eigen regie om, als deze zorgvraag kwaliteit- en/of gezondheidsrisico’s met zich mee brengt?
Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk zoeken de deelnemers de grenzen van de eigen regie van een cliënt op. Belangrijk is de grens waar de eigen regie, de veiligheid van de medewerker en/of medebewoner overschrijdt. Verder valt het nauwelijks te voorspellen welke dilemma’s zich onderweg voor kunnen doen. Daarom is belangrijk als vraagstukken zich voordoen er ruimte is voor dialoog bijvoorbeeld een ethisch of moreel beraad met de collega’s, de cliënt met familie / verwanten.

Meer weten


Geplaatst op: 15 mei 2017
Laatst gewijzigd op: 15 mei 2017