Herschikking taken geeft specialist ouderengeneeskunde in regio Flevoland lucht

Regio Flevoland heeft net als andere regio’s grote moeite om voldoende specialisten ouderengeneeskunde aan te trekken. Om de medische zorg nu en in de toekomst duurzaam te organiseren, hebben vier VVT-organisaties onderzocht of taakherschikking bij kan dragen aan een duurzame oplossing. Tijdens het traject zijn alle betrokken adviesorganen van meet af aan uitgebreid geïnformeerd.

Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Coloriet, Talma Urk en Woonzorg Flevoland zetten 3 werkgroepen op die ieder een deel van het vraagstuk bekeken. Een van de werkgroepen verdiepte zich in de triage. In een workshop bij de bijeenkomst over duurzame medische zorg in de regio op 13 november vertelden projectleider Anne-marie Bakker (Oude en Nieuwe Land) en Jenneke Grendelman (Coloriet) over de ervaringen in regio Flevoland.

Vak teruggeven

‘We hebben met ondersteuning vanuit de Erasmus universiteit naar het hele takenpakket in de medische zorgverlening gekeken en taken verschoven van de SO naar de verpleegkundig specialist en de physician assistant’, maar ook welke taken onze verzorgenden en verpleegkundigen in het proces van triage kunnen verrichten’, zegt Bakker. ‘Zorgprofessionals zijn heel goed in staat om te beoordelen wat een cliënt nodig heeft. Eigenlijk hebben we een deel van hun vak weer aan hen teruggegeven.’ Deze taakherschikking gaat gepaard met extra training voor de verpleegkundigen en verzorgenden.

Vrijuit discussiëren

De werkgroepen in regio Flevoland liepen soms wat ver voor de troepen uit. ‘In de werkgroepen werd vrijuit gediscussieerd over hoe we zaken konden verbeteren en de SO konden ontlasten’, vertelt Grendelman . ‘Het gevolg was dat de gedachtenvorming soms sneller ging dan bij de bestuurders. Die hebben andere verantwoordelijkheden en een groot belang om alle betrokkenen in het proces goed mee te krijgen in de veranderende manier van werken. En zij zagen wel de output van de werkgroepen, maar niet de discussies die daaraan vooraf gingen.’

Creativiteit

Een uitdaging voor de projectgroep was om de bestuurders stap voor stap mee te nemen. ‘Ze gingen soms even op de rem staan. Niet om de boel te vertragen, maar wel om de dingen goed op een rijtje te zetten. Het vroeg soms enige creativiteit om het proces gaande te houden. We hebben onder meer een tussenstap gemaakt en de bestuurders hebben gesproken met de specialisten ouderengeneeskunde. Dat hielp. We zijn heel blij met de resultaten.’

Nieuwe verbindingen

De projectgroep stond ook voor de vraag hoe zij ondernemingsraden, cliëntenraden en verpleegkundige en verzorgende adviesraden bij het traject konden betrekken. ‘We hebben gekozen voor grote bijeenkomsten voor vertegenwoordig uit de vier betrokken organisaties , vertelt Bakker. ‘We hebben uitgelegd wat er gaat veranderen. Verandering van werkwijze kan van invloed zijn op de kwaliteitsbeleving voor cliënten (cliëntenraden), manier van werken (ondernemingsraden) en verantwoordelijkheid van verzorgende en verpleegkundigen (verzorgende en verpleegkundige adviesraden).  De opkomst was heel groot en er waren veel vragen. Veel casuïstiek: stel dat mijn moeder… Wat dan? Het mooi was dat er nieuwe verbindingen gelegd werden tussen organisaties.’

Risico’s beperken

Bakker vertelde dat de specialist ouderengeneeskunde door de taakherschikking minder visites aflegt en cliënten vaker op zijn of haar spreekuur ontvangt. Dit lokte discussie uit over de rol van de SO. Een deelnemer aan de sessie merkte op dat SO’s het risico lopen om aangeklaagd te worden als niet duidelijk is wat wel en niet mag en hoe de taken verdeeld zijn. Bakker vroeg zich af hoe vaak dat voorkomt.

Hoogleraar Roland Bal (Erasmus School of Health Policy & Management) begreep de verwarring bij de specialisten ouderengeneeskunde. ‘Je draait de triage-piramide als het ware om. Verzorgenden krijgen een grotere rol, maar die spreken een andere taal. Het is dus belangrijk dat er veel aandacht is voor de communicatie.’

Bal merkte verder op dat de letter van de wet niet altijd de juiste leidraad is en dat het beter is om te kijken naar de jurisprudentie. ‘Dat geeft een beter beeld van wat wel en niet mag. Het kan ook zinvol zijn om de Inspectie aan tafel uit te nodigen. Zaken zijn in ontwikkeling en er is een cultuuromslag nodig. Dat is een proces van de lange adem.’

Door: Jos Leijen

Meer weten

Geplaatst op: 9 december 2019
Laatst gewijzigd op: 16 juli 2021