Verslag: Startbijeenkomst 17 nieuwe deelnemers aan Waardigheid en trots – Ruimte voor verpleeghuizen

Organisaties in de verpleeghuiszorg zijn allemaal “op zoek naar verbinding met de cliënt.” Dat zei Merel Gosens van het ministerie van Volksgezond, Welzijn en Sport (VWS) op 22 september 2016 in Utrecht. Hier waren 17 organisaties uit het hele land bij elkaar voor de aftrap van hun deelname aan het programma Waardigheid en trots – Ruimte voor verpleeghuizen.

Het is de derde lichting organisaties die instroomt in het programma, waarin ze werken aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Dat doen ze aan de hand van bestaande en nieuwe thema’s, te weten deskundigheidsbevordering van professionals, technologie als onderdeel van het zorgproces en medezeggenschap van cliënten(raden). De themacoördinatoren Ine Galle, Joyce Theunissen en Cecil Scholten begeleiden hen daarin.

Ruimte voor: verbinding

Tijdens de bijeenkomst ging Merel Gosens als projectleider van Ruimte voor verpleeghuizen kort in op de achtergrond en de doelen van het programma. Het draait om verbinding, vertelde ze. “Dat komt ook terug in de plannen van alle organisaties. Zij zijn allemaal op zoek naar verbinding met de cliënt en het uitrusten van de medewerkers om die verbinding te kunnen leggen.” Om je goed te kunnen verplaatsen in de leefwereld van cliënten is het belangrijk om anders naar hen te kijken. En dat kan best een opgave zijn, constateerde Merel Gosens.

De 17 organisaties gaan de komende twee jaar, uiterlijk tot 1 juli 2018, in de verschillende themagroepen aan de slag met hun eigen plannen. Ze worden daarin ondersteund door themacoördinatoren, VWS en de Taskforce W&t. Ook worden ze in de gelegenheid gesteld om onderling ervaringen uit te wisselen en samen te werken, onder andere in reguliere themabijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomst van 22 september lichtten de nieuwe deelnemers hun plannen in pitches toe. Zo werd duidelijk dat een aantal organisaties al een eind op weg is in projecten, andere organisaties zijn min of meer begonnen. De plannen sluiten bovendien goed aan bij projecten van organisaties die al eerder instroomden.

Groepsfoto van de deelnemers in WT3

De pitches

Ouder worden, wat betekent dat eigenlijk voor mensen? En dementie, hoe ga je daar nu het beste mee om? Stichting Ouderenzorg Wilgaerden wil medewerkers ondersteunen en scholen in wat de organisatie een sociale benadering van cliënten met dementie noemt. Bovendien kiest de organisatie er voor om hier ook andere in- en externe professionals in mee te nemen, evenals familie, mantelzorgers en vrijwilligers.

Voor de Stichting Cardia-Duinrust vormen het levensverhaal en de gewoontes van bewoners de basis voor de dagelijkse zorg. De organisatie wil dat medewerkers zich betrokken voelen bij het welzijn van bewoners en zich in hun handelen gesteund weten door op maat gemaakte afspraken. In een project dat zich op deze facetten richt, wil de organisatie graag leren van praktijkvoorbeelden in het land.

De ZZG Zorggroep zet zich in voor een optimale interactie van cliënten, hun familie en andere vertegenwoordigers en medewerkers. Op elke locatie een passende vorm van samenspraak is daarbij het uitgangspunt. Verder wil de organisatie op centraal niveau naar een structuur om zaken die de locaties overstijgen goed te kunnen bespreken.

Iedereen heeft behoefte aan intimiteit en seksualiteit, ook bewoners van verpleeghuizen. Oudshoorn, Alrijne Zorggroep onderzoekt in een project welke mogelijkheden zij hierin kan bieden en hoe zij die gestalte kan geven. Dat begint met het uit de taboesfeer halen van het onderwerp. Verder is het belangrijk dat medewerkers leren hoe zij de behoeften van bewoners herkennen en hoe daar mee om te gaan.

Sanare Zorg & Welzijn is een kleinschalige organisatie voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Het project van Sanare richt zich op de vraag hoe je zo goed mogelijk omgaat met de onzichtbare gevolgen van NAH, zoals vermoeidheid en snel overprikkeld zijn. Uiteindelijk wil Sanare zoiets als een digitaal platform waar alle betrokkenen informatie kunnen uitwisselen. En vanwaaruit scholingstrajecten georganiseerd kunnen worden.

ABC-Zorgcomfort heeft gekozen voor een project waarin een zinvolle dagbesteding voor cliënten de volle aandacht krijgt. Daarbij wil de organisatie expliciet inspelen op de behoeften van cliënten. Daarnaast wil de organisatie met trainingen en scholing de deskundigheid van medewerkers bevorderen.

De Stichting Warm Thuis staat in de top van meest cliëntvriendelijke verpleeghuizen in Nederland op een derde plaats. De organisatie wil de eigen werkwijze graag delen met andere organisaties. Een begeleider van de stichting kan andere organisaties bezoeken en verbeterpunten aandragen. Ook wil de stichting een film maken om kennis te delen.

Locatie Grubbeveld van Envida biedt specialistische verpleeghuiszorg, onder andere aan psychogeriatrische cliënten. Grubbeveld wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om bewoners meer zichzelf te laten zijn. Dat kan door zowel leef-en behandelruimten als activiteiten meer op de behoeften van bewoners af te stemmen. Daarnaast hebben medewerkers behoefte aan scholing en intervisie.

De Stichting Kalorama ontwikkelde een digitale leefwereld voor mensen met dementie: een tablet die een herkenbare wereld biedt, die het gevoel van veiligheid vergroot en die bewoners op de juiste momenten prikkelt om iets te doen. In het project wil de stichting deze digitale leefwereld verder ontwikkelen en de mogelijkheden ervan uitbreiden.

Medewerkers beter leren kijken naar de cliënt en vaker vragen hoe tevreden die is. Dat is de insteek van het project in Sint Annaklooster, een kleinschalig verpleeghuis. Bedoeling is dat medewerkers hierin worden geschoold.

Bewegen zo optimaal mogelijk integreren in het dagelijks leven van de cliënt. De zorggroep Oosterlengte doet dat door in het hele huis activiteiten en apparaten aan te bieden die dat bevorderen. In het project wil de zorggroep dit verder uitbouwen. Uitgangspunt is dat medewerkers het bevorderen van bewegen vanzelfsprekend gaan vinden en de familie hier meer bij betrekken.

Ananz wonen-welzijn-zorg wil een cliëntenportaal inrichten om cliënten en hun familie/mantelzorgers meer inzicht te geven in de zorgvraag. Ook wordt de interactie met zorgverleners zo vergroot, zodat zij nog cliëntgerichter kunnen werken. Ananz is zeer geïnteresseerd in de ervaringen die andere organisaties met een dergelijk portaal hebben opgedaan.

Bartiméus wil een belevingsruimte voor bewoners met dementie en een visuele beperking. Een ruimte die begeleiders helpt om het gevoel van nabijheid te vergroten. En die cliënten helpt om de dag betekenisvol in te vullen. Daarnaast wil Bartiméus medewerkers en familie/mantelzorgers laten ervaren hoe het leven van iemand met een visuele beperking en ouderdomsverschijnselen verloopt. Tot slot wil de organisatie de opgedane kennis graag delen.

Cliënten beter leren kennen, dat is de insteek van een scholingsprogramma van Zorggroep Almere. Dit programma, ‘Leren doe je samen’, ligt in het verlengde van het al lopende programma ‘Passende zorg en aandacht’. Met een integraal scholingsplan wil de zorggroep intramurale cliënten, familie, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers inspireren.

Stichting De Riethorst Stromenland wil dat bewoners zo waardig en zo vrij mogelijk kunnen leven, ook letterlijk. De stichting onderzoekt of het mogelijk is om met de inzet van zorgtechnologie de cirkels waarin mensen zich bewegen, te vergroten. Dus ook buiten het terrein van het verpleeghuis. Daarnaast wil de stichting een expertisecentrum voor dementie opzetten. Contact met andere organisaties en het delen van ervaringen is daarbij onontbeerlijk.

Een cliëntenportaal met een inlogmogelijkheid voor familie en/of andere vertegenwoordigers. De Zonnehuisgroep Amstelland werkt hier aan. Familie raakt zo beter geïnformeerd en betrokken bij de zorg en is daardoor meer gerustgesteld. Andersom biedt dit medewerkers meer inzicht in de cliënt en dat komt de zorg weer ten goede. In een tweede project richt de organisatie zich op het inrichten van een Leer en Innovatie netwerk: een krachtige leeromgeving waarin studenten samen met medewerkers de zorg voor cliënten verbeteren.

Seniorenresidentie Ruitersbos wil medewerkers beter leren kijken naar bewoners en betrokkenheid van familie, mantelzorgers en vrijwilligers vergroten. De organisatie is op zoek naar goede manieren om dat te bereiken. Met als uiteindelijk doel meer cliëntgerichte zorg en een beter leven voor de bewoners.

Kennis delen en ophalen

Na de pitches en een snelle lunch werden de vertegenwoordigers van de 17 organisaties opgesplitst in drie groepen. Onder begeleiding van de thema-coördinatoren gingen zij vervolgens op openhartige wijze het gesprek aan met elkaar. De behoefte aan meer contact met andere organisaties, bleek groot: het is duidelijk dat organisaties echt kennis willen delen en bij elkaar willen ophalen. Dat gebeurt nog onvoldoende, constateerden verschillende vertegenwoordigers. Het samenkomen onder de noemer Waardigheid & trots is een belangrijke stap in de goede richting, oordeelden zij dan ook tot slot.

Verslag door Karin Burhenne

Meer weten

Geplaatst op: 30 september 2016
Laatst gewijzigd op: 18 januari 2019