Introductiebijeenkomst BOPZ, Bewegingsvrijheid en domotica: vierde groep deelnemers met regelruimte

Op 7 december heeft de startbijeenkomst plaatsgevonden voor de themagroep BOPZ. Centrale vraag in alle plannen is hoe het gewone leven zo veel mogelijk vorm te geven is voor de cliënten, ook al wonen ze niet meer ‘thuis.’  Met een opkomst van bijna 40 personen van 15 organisaties is stilgestaan bij de ondersteuning vanuit Waardigheid en trots, de rol van de themacoördinator (TC) en de meerwaarde van de goede plannen die de organisaties hebben opgesteld.

Na een korte voorstelronde langs de zorgorganisaties stellen ook Merel Gosens (projectleider Waardigheid en trots namens het ministerie van VWS) en de themacoördinatoren Angelique Noordeloos en Peter Hoekstra zich voor.

De rode draad in de projectplannen

Uit de plannen van de deelnemende zorgorganisaties wordt door de themacoördinatoren (TC’s) een heldere rode draad geconstateerd. De TC’s nemen de taak op zich om deze rode draad te benoemen, te verbinden met de deelnemers en stakeholders hierbij te betrekken.
Dit doen zij met behulp van de individuele contactmomenten en de gezamenlijke bijeenkomsten, bijvoorbeeld facultatieve bijeenkomsten (Samentafels). Daar kunnen ze verbinden en kennis bij elkaar brengen. De TC’s willen dat dynamisch gaan organiseren. Op individueel niveau gaat ook gekeken worden naar wat het haal- en brengniveau is en hoe daar dynamisch invulling aan kan worden gegeven.

Vraag aan de zaal: Wat verwachten jullie van ons als TC?
De aanwezige zorgorganisaties geven als antwoorden:

  • Stakeholders bij elkaar halen en betrekken bij Waardigheid en trots en onze projectplannen
  • Communicatie: ons helpen om te laten zien waar we mee bezig zijn
  • Agendasetting: waar moeten we het nu écht over hebben. Dus niet gewoon elk kwartaal een bijeenkomst, maar bijeenkomsten op tijden en met onderwerpen waar behoefte aan is.
  • We willen eigen regie houden over ons project. Maar jullie kunnen linking pin zijn tussen de verschillende organisaties.

Inhoud van de projectplannen

De zorgaanbieders pitchen hun plan. De themacoördinatoren benoemen een aantal rode draden in de projectplannen van de deelnemers. Eén daarvan is bijvoorbeeld: Cliënten/bewoners (bewegings-)vrijheid/leefruimte geven. De aanpak die de organisaties hiervoor hebben gekozen, is wat meer divers, ingrediënten zijn bijvoorbeeld:

  • Succesvol inzetten van domotica / domotica op maat.
  • Sociale netwerk/mantelzorg/woonomgeving betrekken en meenemen in de plannen
  • Kritisch bekijken van gebouwen
  • Teamleren, opleiden medewerkers

De organisaties met interesse in elkaars plannen worden aan elkaar gekoppeld.

Reacties van VWS en IGZ

Na de korte toelichting op de projectplannen door de deelnemers reageren VWS en IGZ.

Reactie Brigitte Verhage (VWS): ‘Veel organisaties zijn al goed in gesprek met hun omgeving. Advies is: neem je stakeholders mee in je plannen, direct vanaf het begin. Dan krijg je ze sneller mee. Wees je bewust van je mindset. We zeggen: we geven de cliënt meer bewegingsvrijheid. Nee, ieder mens heeft vanuit zichzelf die bewegingsvrijheid, maar die wordt ingeperkt door de zorg die ze krijgen, binnen het systeem dat we hanteren. In de plannen maken we de inperking alleen kleiner. De taal is verwarrend.’

De IGZ wil de deelnemers graag meegeven: ‘BOPZ en Zorg en dwang: pak je plannen over BOPZ/Zorg en dwang multidisciplinair aan. Dus niet alleen management, maar ook specialisten ouderen. Het kan meerwaarde hebben als je de andere disciplines bij betrekt, iedere discipline heeft zijn aandachtspunten. Niet om het lang en bureaucratisch te maken, maar om hobbels samen te nemen.’ RSZK geeft aan een BOPZ arts te hebben die van grote meerwaarde kan zijn voor dit traject. Er wordt afgesproken volgende keer ook een aantal SO artsen uit te nodigen.

Verloop van het programma Waardigheid en trots – Ruimte voor verpleeghuizen

De themacoördinatoren nemen de deelnemers mee in het verloop van het programma. Ze geven aan dat zij in juli 2016 een tussenstand willen opmaken. De TC’s denken hierbij aan werkbijeenkomst waar het delen van kennis en vraagstukken centraal staat.

Rol van de stakeholders

Naar aanleiding van enkele vragen uit de groep wordt de rol van stakeholders zoals NZa, IGZ en ZN besproken. De stakeholders zijn op 2 niveaus betrokken bij de supportteams en in de faciliteringsgroep (bestuurlijk overleg). VWS is daarnaast aanwezig bij periodieke overleggen met managers van zorgkantoren. Tussen de themacoördinatoren en het zorgkantoor wordt contact gelegd.

(Vraag uit de zaal): Soms conflicteert de werkwijze van stakeholders met ons ontwikkelplan voor Waardigheid en trots. Wij moeten in februari al de eerste resultaten laten zien van dit project aan de zorgkantoren. Dat kan niet met deze planning. Hoe gaan we daarmee om?
De themacoördinatoren geven aan dat zij de knelpunten bij organisaties zullen inventariseren en via VWS bij de zorgkantoren zullen terugleggen.

Meer weten

Geplaatst op: 11 januari 2016
Laatst gewijzigd op: 15 maart 2019