Presentaties workshopronde 7 – Congres ‘Een jaar later, ruimte voor verpleeghuizen’

Op 4 juli 2016 vond het congres ‘Een jaar later, ruimte voor verpleeghuizen’ plaats in het NBC te Nieuwegein. Bekijk hier de workshops van ronde 7, en download de presentaties.

7.1 Warm welkom: van thuis naar verpleeghuis – Magentazorg

Magentazorg is bezig met de inrichting van het proces in de overgang van thuis naar verpleeghuis. De ambitie is om dit zo plezierig en soepel mogelijk te maken voor de cliënt en zijn naasten. Ze bespraken in deze presentatie de veranderingen die ze van eerste contact tot het wonen in verpleeghuis Zuyder Waert willen bewerkstelligen en de ervaringen tot nu toe. Zij werken hierbij samen met Geriant. Vanuit Geriant zijn casemanagers werkzaam die nog enige tijd in contact blijven met de cliënt en zijn familie na verhuizing naar het verpleeghuis.

Magentazorg is deelnemer van het thema indicatiestelling en zij legden uit hoe deze versnelde procedure van indicatiestelling onderdeel wordt van het totale intakeproces. De impact van een verhuizing naar een verpleeghuis is en blijft fors, maar via de uitgangspunten van warm welkom kunnen ze deze overgang soepeler laten verlopen.

7.2 Leven zoals thuis, met toezicht op maat – De Lange Wei

In De Lange Wei hebben de cliënten maximale regie, waarbij zij en hun netwerk worden ondersteund door zelfstandige, integrale, professionele teams. Er wordt een doorlopende lijn gecreëerd om het leven zo voort te zetten als de cliënt het wenst en/of altijd heeft gedaan. De Lange Wei biedt dit in een omgeving waar de cliënt vrij is om te kiezen hoe hij zijn dag doorbrengt. Passend bij deze mogelijkheden en gewenste activiteiten wordt toezicht op maat geboden. Dat kan zowel individueel als in groepsverband zijn, vast of wisselend per moment, van enkele uren tot de gehele dag. In 2015 kantelde de zorgorganisatie en werd de basis gelegd voor dit nieuwe werken, in 2016 wordt het verder doorontwikkeld. In de presentatie vertelde De Lange Wei hoe zij dit aanpakken en waar zij nu staan.

7.3 Onderwijs en Praktijk samen op koers voor de ouderen(zorg) van morgen – QuaRijn

QuaRijn presenteerde het werkleerconcept van de Koekoek, een kleinschalige woonvorm voor cliënten met een dementieel beeld. Daarna ging men in subgroepen in gesprek en wisselde ervaringen uit over leren, onderwijs en het trainen van studenten binnen de praktijk en de wijze waarop ze daar samen met de scholen invulling aan geven.

7.4 Spiegelgesprekken als basis voor de cliënt centraal – Het Parkhuis

Belevingsgerichte en vraaggestuurde zorg leveren vraagt om een andere werkwijze van Het Parkhuis. Door middel van spiegelgesprekken komt Het Parkhuis tot een organisatieverandering waarbij de cliënt en mantelzorgers centraal staan. Hoe dit functioneert binnen de organisatie lichtte Het Parkhuis toe in de workshop.

7.5 De klant in regie en als medebestuurder – Schakelring

Schakelring geeft de bewoner alle ruimte, ook als medebestuurder: de bewoner bepaalt de agenda. Dat betekent voor de organisatie vraaggericht en belevingsgericht werken. Wat dit betekent en op welke wijze Schakelring deze visie waar maakt lichtte de organisatie toe in de workshop.

7.6 De Heikanteling: regie bij naasten en minder regels – Sensire

Sensire presenteert het onderzoek dat zij samen met naasten uitvoert bij locatie De Heikant naar de ruimte om regels minder rigide na te volgen. Het doel is om de eigen wensen en gewoontes van cliënten een plek te kunnen geven in het verpleeghuisleven, zoals een borreltje drinken, twee keer per dag warm eten of lekker uitslapen.

7.7 Gastvrijheidsbarometer – De Hanzeheerd

Hoe kan de gastvrijheidsbarometer bijdragen om klanttevredenheid in kaart te brengen? Ervaringen uit de praktijk.

7.8 Ouder worden zoals je hebt geleefd – Norschoten, Opella, Mariaoord, NNCZ, Savant Zorg & Elisabeth

Zes zorgorganisaties richtten een experiment in voor kwetsbare ouderen met dementie waarbij met één financieringskader alle leveringsvormen kunnen worden bekostigd: van wijkverpleging tot domotica, van begeleiding tot de Specialist Ouderengeneeskunde. Er wordt samengewerkt met gemeenten, Wlz-uitvoerders en verzekeraars. Het doel van het experiment is er voor te zorgen dat deze groep mensen zo lang mogelijk kan blijven leven zoals ze hebben geleefd. Binnen de eigen context met behoud van eigen gewoonten en preferenties. De workshop ging in op het experiment en deelde de gekozen aanpak.

7.9 Anders kijken naar kwaliteit: positieve gezondheid als handvat voor het aangaan van het gesprek met bewoners en familie – Thebe

Een waardevol en betekenisvol leven en zorgen voor de bewoners. Kwaliteit wordt samen bepaald vanuit de wensen en behoeften van de bewoner. Vanuit die gedachte doet Thebe met het project Paradigmashift mee aan het landelijke programma Waardigheid en trots. Paradigmashift gaat over de shift van kwaliteit van zorg naar kwaliteit van leven. Het anders kijken naar kwaliteit: niet vanuit de landelijke wet- en regelgeving en kwaliteitsindicatoren, maar samen op cliënt-, groeps- en locatieniveau gaan onderzoeken en bepalen wat kwaliteit nu werkelijk is.

In mei zijn 2 teams bij Thebe gestart met het traject Positieve Gezondheid als handvat om het gesprek samen aan te gaan over kwaliteit van leven. In deze workshop wilden zij delen, leren en inspireren. Enerzijds informeren over het project en de eerste ervaringen delen van het traject Positieve Gezondheid, anderzijds wilden zij de dialoog aangaan over veranderen vs vernieuwen, kwaliteit van leven en hoe doen ze dit nu samen doen. Waar loopt Thebe tegenaan, waar lopen jullie tegenaan?

7.10 Kwaliteit verbeteren in de praktijk – Zorggroep Groningen

In deze workshop ervoer men de kracht van onderzoekend werken (Actieonderzoek) aan verbetervraagstukken. Zorggroep Groningen gaf een proeve van haar aanpak met onder meer een afdelingshoofd en een familielid. En liet zien hoe traditionele implementatievraagstukken worden voorkomen door in samenspel met de betrokkenen uit de praktijk verbeteringen in de zorg in te voeren.

7.11 Schaalbare arbeidsbesparende innovaties in de zorg – Vivantes Ouderenzorg

De bijdrage van Vivantes Ouderenzorg ging over het realiseren van een arbeidsbesparing door gebruik te maken van slimme zorgtechniek.

7.12 Thuiskomen bij Sint Jacob – Sint Jacob

Aan de hand van een moodfilm liet Sint Jacob zien hoe bewoners, familie, mantelzorgers en professionals samen zorgen voor een leven zoals thuis. Sint Jacob sprak met de betrokkenen, interviewde stakeholders en organiseerde rondetafelgesprekken. Op basis van al deze input kwam de film tot stand die gebruikt wordt om nieuwe cliënten en hun familie te laten zien wat zij kunnen verwachten en om medewerkers te laten zien wat de bedoeling is van ‘Thuiskomen bij Sint Jacob’.

7.13 Ruimte, plezier en beter cognitief functioneren! – Bethanië

De workshop begon met een prikkelende presentatie over het proces om ruimte, plezier en functioneren te realiseren. De presentatie werd gevolgd door discussies aan de hand van een aantal stellingen.

7.14 De ambitie van SVRZ: Visiegedreven en een narratieve cultuur – SVRZ

Verhalen helpen SVRZ om te herkennen wat in het leven van mensen van waarde is, ook wanneer zij kwetsbaar zijn geworden en daarom zijn aangewezen op langdurige verblijfszorg. In de ondersteuning en zorg die SVRZ hen biedt, staat dat centraal. Zelfs wanneer dat betekent dat dit risico’s met zich meebrengt, waarvan de cliënt zelf vindt dat deze acceptabel zijn. Tijdens de workshop vertelde SVRZ hoe de visie het uitgangspunt is voor al het handelen en hoe zij de narratieve cultuur binnen SVRZ ontwikkelen. De ambitie en missie hebben zij weergegeven in een beeld. Dit beeld helpt hen om de visie op kwaliteit helder te maken voor alle medewerkers.

7.15 Doen wat nodig is! – Zorggroep Maas en Waal

Zorggroep Maas & Waal wil binnen het project ‘Doen wat nodig is!’ persoonsgerichte zorg en ondersteuning bieden. De organisatie wil de dialoog laten ontstaan tussen familie, medewerkers en cliënt, aan de hand van 10 criteria. Zorggroep Maas & Waal verzorgde een posterpresentatie waarin de betekenis van ‘Doen wat nodig is! ‘ werd bezien vanuit 3 invalshoeken:
1 Betekenis Doen wat nodig is! voor de cliënt/bewoner
2 Betekenis Doen wat nodig is! voor de medewerker
3 Betekenis Doen wat nodig is! voor de leidinggevende/management

Meer weten

Geplaatst op: 4 juli 2016
Laatst gewijzigd op: 16 augustus 2016