Presentaties workshopronde 5 – Congres ‘Een jaar later, ruimte voor verpleeghuizen’

Op 4 juli 2016 vond het congres ‘Een jaar later, ruimte voor verpleeghuizen’ plaats in het NBC te Nieuwegein. Bekijk hier de workshops van ronde 5, en download de presentaties.

5.1 Waardig verhuizen, wat is daarvoor nodig? – Pieter van Foreest

Vanaf de start van het programma Waardigheid en trots heeft Pieter van Foreest de ambitie om dé standaard voor verhuizen naar het verpleeghuis te ontwikkelen. Gaandeweg rijst de vraag: wat IS die standaard? Of is DE standaard juist dat er GEEN standaard is? Persoonsgericht werken door een klantkenner (wie dat ook is) lijkt de randvoorwaarde te zijn om echt goed in te kunnen spelen op de behoeftes van de toekomstige bewoners en diens mantelzorger(s) die, behalve een klein aantal overeenkomstige wensen, vooral ook uiteenlopende ideeën hebben over wat een waardige verhuizing is.

5.2 PG Privé – Insula Dei

Hoe kan je zorg leveren als ware het zorg thuis? Hoe realiseer je 50% meer inzet van mantelzorgers binnen de muren? Insula Dei bewerkstelligt dit door het nieuwe project PG Privé. Door al in de thuissituatie zorg te leveren leert men de client en zijn gewoonten optimaal kennen. De inrichting van het appartement lijkt zoveel mogelijk op thuis en ook het hoog-laag bed zou als het ware van thuis meegenomen kunnen zijn. Het meest in het oog springend is echter de bejegening van de client en zijn naasten. Hoe kunnen de woonassistenten (verzorgenden) de mantelzorgers ondersteunen i.p.v. de mantelzorgers de verzorgenden?

5.3 Zorg Innovatie Centrum, vliegwiel voor verandering – De Wever

Medewerkers en studenten werken binnen het Zorg Innovatie Centrum van De Wever samen om zorgverlening, opleiden, leren, innoveren en onderzoeken te combineren. Binnen Waardigheid en trots werkt de zorgorganisatie aan een verdere uitrol van het concept als broedplaats en multidisciplinair centrum. Allemaal met het doel hoogwaardige, effectieve en cliëntgerichte ouderenzorg te bieden. Tijdens deze workshop werd ingegaan op de werkwijze binnen het Zorg Innovatie Centrum.

5.4 Professionals en Kwaliteit – Zorgstroom & Zorggroep Ter Weel

Zorgstroom en Zorggroep Ter Weel organiseren de zorg zo dat haar klanten zo optimaal mogelijk ondersteund worden bij het inrichten van hun leven en het nemen van eigen regie en verantwoordelijkheid. De veranderende omgeving vraagt om andere professionals, die in staat zijn zowel de kwaliteit als de relatie met de bewoner (en familie) zo goed mogelijk in stand te houden. Zorgstroom vertelde hoe zij daar invulling aan geven.

5.5 ‘Os Thoes’ – kleinschalige woonvoorziening voor ouderen met dementie – ZuidZorg

Presentatie over kleinschalige woonvoorziening voor dementerende ouderen in de gemeente Cranendonck. Doel van het project is dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving. De betrokken partijen willen dit bereiken door de ontwikkeling en realisatie van een kleinschalige woonvoorziening voor dementerende ouderen in drie aan-een-
geschakelde woningen in een wooncomplex, te Budel. Visie: Kleinschalig zorg voor mensen met dementie is wonen zoals thuis.

5.6 Familieparticipatie: hoe verleid je familie om te participeren in de zorg? – Azora

Azora wil bereiken dat familieparticipatie een vanzelfsprekend onderdeel van de dagelijkse zorg is. Azora faciliteert en ondersteunt cliënten om met hun kwetsbaarheden om te kunnen gaan en mogelijk te maken wat nog kan met die kwetsbaarheden, waarbij zij zich richten op mogelijkheden in plaats van beperkingen. Medewerkers worden getraind om echt contact te maken met de client zodat de cliënt zich “gehoord en begrepen” voelt, veiligheid en geborgenheid ervaart. Om de hierbij naar boven komende verlangens en behoeften van cliënten mogelijk te maken spelen familie, vrijwilligers en medewerkers samen een belangrijke rol. Medewerkers van Azora worden alleen ingezet waar nodig. Familie wordt verleid om te participeren. Het is een continu proces om familie zich thuis te laten voelen. Medewerkers worden getraind om echt contact te maken met de client zodat de cliënt zich “gehoord en begrepen” voelt, veiligheid en geborgenheid ervaart. Om de hierbij naar boven komende verlangens en behoeften van cliënten mogelijk te maken spelen familie, vrijwilligers en medewerkers samen een belangrijke rol. Medewerkers van Azora worden alleen ingezet waar nodig. Familie wordt verleid om te participeren. Het is een continu proces om familie zich thuis te laten voelen.

5.7 De mens achter de cliënt leren kennen – De ZorgSpecialist & King Arthur Groep

Om de best mogelijke zorg te leveren moet je de cliënt kennen. Maar kennen we hem of haar wel echt? De ZorgSpecialist en King Arthur Groep lieten zien hoe je je veel meer kunt verdiepen in de persoonlijkheid en het leven van de cliënt, onder andere door dit te filmen en open gesprekken te voeren. Vanuit die opgedane kennis geeft men bewoners een waardevolle rol voor anderen door een beroep te doen op mogelijkheden die zij nog hebben.

5.8 ‘Serious gaming’ spel m.b.t. dilemma’s in de zorg – Carintreggeland

Voor Carintreggeland is het uitgangspunt dat mensen in staat worden gesteld de kwaliteit van hun bestaan zoveel mogelijk te verbeteren of zo te houden. Belangrijk is dat zij daarbij zelf de regie voeren. De relatie tussen de klant (en zijn omgeving) en de medewerker staat daarom centraal. In samenwerking met TNO en de Universiteit Twente is een zogenaamde ‘serious game’ ontwikkeld die zorgprofessionals helpt bij het maken van de juiste keuzes tijdens het werk. Dit kunnen zowel praktische vraagstukken als (ethische) dilemma’s zijn. De game ondersteunt de werkwijze en houding van de zorgverleners. Carintreggeland schetste het nut en de waarde ervan en liet zien hoe de game tot stand is gekomen.

5.9 Cicero Zorggroep en ZGE versterken elkaar in expertise onbegrepen gedrag – Cicero Zorggroep & Zorggroep Elde

Waar zorg de ziel ontmoet…Binnen ouderenzorg instellingen is er veel expertise op het gebied van psychogeriatrie, in het bijzonder onbegrepen (probleem) gedrag. Cicero en ZGE hebben hierin flink geïnvesteerd. Vanuit hun visie op zorg hebben zij een werkwijze ontwikkelt die werkt. Deze werkwijze wordt hoofdzakelijk intramuraal ingezet. Echter Cicero heeft, met steun van CZ, experimenteel de
mogelijkheid gekregen om deze expertise ook in de eerste lijn in te zetten. Het doel van deze inzet is het langer thuis kunnen laten blijven van deze groep mensen en het terugdringen van psychofarmaca.

5.10 Eigenaarschap zorgplan: mijn leven, mijn plan – De Blije Borgh

De doelstelling is dat over 2 jaar alle cliënten of hun vertegenwoordiger eigenaar zijn van het zorg(leef)plan. Dat wil zeggen dat de cliënt en zijn naasten de regie hebben over het opstellen en actueel houden van het zorgplan. In het zorgplan dient tot uitdrukken te komen wat de cliënt wil om waardig te kunnen leven. Het zorgplan wordt in een voortdurend gesprek tussen professional en cliënt en zijn verwanten op- en bijgesteld. Zij dienen voortdurend samen te bezien hoe kwaliteit van leven is te realiseren. Tijdens de workshop werd uiteengezet hoe organisaties hier invulling aan geven.

5.11 In gesprek – Van zorggericht naar leefgericht – De Gouden Leeuw Groep

De Gouden Leeuw groep is in transitie. Ze gaan van zorggericht naar leefgericht en krijgen daarbij hulp van het ROC Doetinchem. Samen hebben de organisaties een advanced care planning uit de 2e lijnszorg omgezet voor de 1e lijns ouderenzorg. Daarin zijn vijf competenties opgenomen die medewerkers nodig hebben om ‘in gesprek’ te kunnen gaan over de eigen regie, maar ook om de eigen regie van de cliënt te accepteren en centraal te zetten.

5.12 Eerste resultaten Persoonsvolgende Bekostiging in de keten – Bethanië, Dagelijks leven, De Koperhorst, Norschoten, Nusantara & Rosa Spier Huis

Binnen het Waardigheid en trots-thema ‘Persoonsvolgende bekostiging in de keten’ (PvB) hebben de samenwerkende deelnemers verschillende stappen gezet in de wijze waarop de cliëntkeuze ook financieel gehonoreerd worden.In samenspraak met zorgkantoren zijn afspraken gemaakt over scheiden wonen en zorg en de wijze waarop PVB kan plaatsvinden. In deze workshop vertelden deelnemers en zorgkantoren de wijze waarop huidige afspraken tot stand zijn gekomen en werd een inkijkje gegeven in de ideeën over PvB in de toekomst.

5.13 Hoe word ik als … ‘partner’ in zorg én wonen in een verpleeghuis – BrabantZorg

BrabantZorg heeft recent een nieuwe strategische visie ‘Samenspel in zorg’ gepresenteerd. Hierin wordt uitgegaan van een nieuwe definitie van gezondheid: ‘Gezondheid is het vermogen je aan te passen en zelf regie te voeren in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’. Met deze visie willen zij de omslag maken van een medisch model, waarbij de bewoner opgevat wordt als ziek met beperkingen, naar een woon/leef model, met de focus op mogelijkheden voor de cliënt. Een onderliggend element voor deze nieuwe strategische visie is de PG ambitie 2020, waarin onder meer uitgangspunten staan over eigen regie van een bewoner, partnerschap, familie en netwerk versterken van bewoners. Met het project ‘Samen sterk: bewoner én naasten’ ontwikkelt Brabantzorg deze elementen verder. Hierbij wordt dieper ingegaan op de ontwikkeling van de familiecoach en het effect hiervan voor families/verwanten. Afgerond wordt met inspirerende vragen over de onderscheiden rollen voor verzorgenden, vrijwilligers en behandelaren en de grenzen aan partnerschap in verpleeghuizen. De wijze waarop Brabant Zorg haar bijdrage leverde is vanuit een inspirerende presentatie met direct betrokkenen.

5.14 Zingevingsgericht werken vanuit de cliënt – Crabbehoff

Cliënten en familie krijgen met het project ‘Zingevingsgericht Werken’ een prominentere rol bij het formuleren van de zorgvraag. Het gaat niet alleen om het ‘probleem’, maar om wie de cliënt daadwerkelijk is en wat hij heeft meegemaakt. Om dat te bereiken creëren medewerkers ruimte en rust om in gesprek te gaan over identiteit en levensbeschouwing.

5.15 Een reisverhaal met Waardigheid en trots – St. Pieters en Bloklands Gasthuis

Gastvrijheid is een vanzelfsprekendheid die al eeuwenlang onderdeel is van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis te Amersfoort. Dit oudste verpleeghuis (sinds 1390) van Nederland heeft sinds een paar jaar een hippe locatie met dito buurtcafe in nieuwbouwwijk Vathorst. Gastvrijheid vroeger was echter anders dan gastvrijheid nu. Vanuit het verleden zijn we gewend te zorgen en de taken te doen waarvan we denken dat iedereen dat wil. Maar niet iedereen wil hetzelfde. Bij St. Pieters en Bloklands Gasthuis leren we iedere dag om eerst te luisteren. We leren om aandacht te hebben voor de cliënten die bij ons wonen. Door bewoners te leren kennen, kunnen we goed aandacht besteden aan hun wensen. Maar hoe stimuleer je een cultuur die deze aandacht voor de individuele wens van de bewoner mogelijk maakt? Hoe maak je een dergelijk cultuurtraject inzichtelijk en toetsbaar? Deelnemers van de workshop lieten zich meenemen op een cultuurreis met verhalen, beelden en ervaringen van Anneke en Maaike van St. Pieters en Bloklands Gasthuis.

Meer weten

Geplaatst op: 4 juli 2016
Laatst gewijzigd op: 11 augustus 2016