Presentaties workshopronde 2 – Congres ‘Een jaar later, ruimte voor verpleeghuizen’

Op 4 juli 2016 vond het congres ‘Een jaar later, ruimte voor verpleeghuizen’ plaats in het NBC te Nieuwegein. Bekijk hier de workshops van ronde 2, en download de presentaties.

2.1 Medewerkers aan zet – Zorgpartners Midden-Holland

Zorgpartners Midden-Holland kantelt de organisatie, van top-down naar bottom-up. Medewerkers krijgen de ruimte om samen met cliënt en cliëntsysteem vraagstukken op te lossen binnen het eigen team, hierbij krijgt het team de vrijheid (binnen kaders) hoe dit opgepakt wordt. Teams mogen zelf bepalen of ze meedoen aan het project.

2.2 Familiezorg: de kunst van het ontmoeten – De Wever

Zorgorganisatie de Wever voerde in 2012 het model Familiezorg in binnen woonzorgcentrum Reyshoeve. Binnen het programma Waardigheid en trots verbetert en borgt de zorgorganisatie de methode verder ten behoeve van de kwaliteit van leven van de bewoners. In deze workshop vertelde de zorgorganisatie alles over de effecten van het familiemodel: de bevordering van ‘open communicatie’ en ‘participatie’ tussen bewoners, cliënten, mantelzorgers en beroepskrachten.

2.3 Samenwerking driehoek cliënt, netwerk en professional. Hoe werkt dit nu in de praktijk? – DrieGasthuizenGroep

Door het opdrachtgeverschap bij de cliënt te leggen en de participatie van familie te stimuleren, streeft de DrieGasthuizenGroep naar een betere kwaliteit van leven voor de cliënten. De cliënt (of wettelijk vertegenwoordiger) stuurt de ondersteuning zelf bij, neemt de regie en bepaalt wanneer hij zijn mantelzorger, sociale netwerk, vrijwilligers of professionals in zet. Om cliënten, familieleden/mantelzorgers en professionals te laten ervaren welke veranderingen dit met zich meebrengt, zijn bijeenkomsten georganiseerd waarbij onder meer theater is ingezet om de aanwezigen een spiegel voor te houden. In deze bijeenkomst liet de DrieGasthuizenGroep deelnemers ervaren wat zij in deze bijeenkomsten hebben gedaan.

2.4 Belevingsgerichte zorg bij Maasduinen – Maasduinen

Zorg die Stichting Maasduinen levert draagt bij aan de eigen regie en de kwaliteit van leven/het levensgeluk van de cliënt. Maasduinen combineert belevingsgerichte zorg, progressiegericht werken en de methode familiezorg.

  • Belevingsgerichte zorg: aansluiten op werkelijke behoefte van de cliënt. Belevingsgericht werken vraagt om een andere manier van observeren, luisteren en waarnemen.
  • Progressiegericht werken: gaat ervan uit dat elk mens, elk team en elke organisatie het vermogen in zich heeft om zichzelf te verbeteren.
  • Methode familiezorg: heeft aandacht voor relaties met familieleden, afstemming tussen familie, zorgvrager en zorgverlener.

Stichting Maasduinen verzorgde een presentatie over hoe belevingsgerichte zorg, progressiegericht werken en de methode familiezorg binnen de organisatie vorm krijgen en welke effecten dat heeft op cliënten.

2.5 Chief Listening Officer – Amstelring

Amstelring zet een functionaris in, de Chief Listening Officer, die teams ondersteunt in het goed luisteren naar cliënten en verwanten en een nieuwe vorm van cliënttevredenheidsmeting introduceert.

2.6 Samen = met elkaar – Zorggroep Raalte

Sinds september 2013 wonen en werken op nieuwbouwlocatie Schuilenburg van Zorggroep Raalte verschillende doelgroepen: senioren met een (complexe) zorgvraag, mensen met een verstandelijke handicap en (jong)volwassenen met een stoornis in het autismespectrum. Schuilenburg is niet alleen een woon- en werkomgeving voor deze doelgroepen, maar ook een centrale ontmoetingsplek voor de buurt. Tijdens deze workshop gaf Ietje de Jong een presentatie over de veranderprocessen bij de locatie Schuilenburg om samen met de buurt een nieuwe invulling te geven aan de ondersteuningsvraagstukken.

2.7 Huisarts in the lead – De Zorgboog, Saffier De Residentiegroep, WelThuis, Zorggroep Liante

De organisaties die deelnemen aan het Waardigheid en trots-thema ‘Bekostiging specialist Ouderengeneeskunde’ zijn op zoek naar duidelijkheid rondom de positie van de Specialist Ouderengeneeskunde (SO). Om orde te scheppen hebben de organisaties twee patiëntjourneys uitgewerkt: De huisarts in the lead én De SO in the lead. In deze workshop stond het model ‘De huisarts in the lead’ centraal. De huisarts blijft hoofdbehandelaar, ook als een kwetsbare oudere geclusterd gaat wonen.

2.8 Natuur en gezondheid – Stichting Hervormd Centrum Pennemes

Zorgorganisatie Pennemes is graag een broedplaats voor nieuwe methoden die de kwaliteit van zorg verbeteren. Binnen Waardigheid en trots richten zij zich specifiek op het thema ‘Groen’. Pennemes is in samenwerking met milieu- en natuurorganisaties en academische partners gestart met een 7-tal innovatieve projecten. Tijdens deze workshop deelde de organisatie haar ‘best practices’ die bijdragen aan het welbevinden van cliënten en medewerkers én aan de lokale leefomgeving.

2.9 Wens zoekt talent – De Vijverhof

Inspiratie door de formule ‘wens zoekt talent’ van De Vijverhof. Hierbij brengt de zorgorganisatie – via vraag en aanbod – mensen met dezelfde hobby’s en interesses bij elkaar. Voor sociale contacten en cohesie, maar ook voor aanspraak, gezelschap, kennismaking en vriendschappen. Zingen, dansen, eten, reizen, bezoeken, spellen zijn een voorbeeld.  Ontmoeten en verbinden zijn de werkwoorden. Mensen benutten hun eigen talent en wensen gaan in vervulling. Iedereen wordt hier gelukkig van en blijft, ongeacht leeftijd of handicap waardevol.

2.10 Sint Anna kantelt; de ups en down in een tussenjaar – Sint Anna

Sint Anna wil met een uitgesproken besturingsfilosofie het zelfregulerend vermogen van bewoners en medewerkers bevorderen. Hiertoe is een aantal belangrijke stappen gemaakt in de eerste helft van 2016. In de bijdrage presenteerden zij hoe de weg naar de stip op de horizon verloopt en wat zij hierin tegenkomen.

2.11 Ontwikkelingen binnen Cordaan m.b.t. het W&t-jaar 2015-2016 – Cordaan

Cordaan wilde een beeld geven over een jaar W&t. Hierbij kwam het kort cyclisch verbeteren en de drie instrumenten aan de orde. Welk effect/uitkomsten dit heeft gehad bij verschillende teams werd toegelicht.

2.12 Leerplein voor cliënten, mantelzorgers, familie en vrijwilligers – Zorgcentra Meerlanden

Zorgcentra Meerlanden heeft een speciaal leerplein voor cliënten, familie, mantelzorgers en vrijwilligers met instructievideo’s, lesmateriaal en opdrachten ontwikkeld. Het doel hiervan is om hen beter toe te rusten en hiermee een evenwichtige inzet van professionals en niet-professionals mogelijk te maken.

2.13 Samen leven, samen leren en dus samen verbeteren en borgen – Zorgfederatie Oldenzaal

Zorgfederatie Oldenzaal is eind 2013 gestart met een transitie waarbij de regie van de cliënt wordt versterkt door uit te gaan van zijn dagritme en aan te sluiten bij zijn beleving en mogelijkheden. De organisatie is inmiddels zo ingericht dat cliënten, medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers de ruimte krijgen om samen een leefgemeenschap te vormen. De volgende stap is: maak kwaliteit van iedereen. Leren door reflectie, verbeteren en borgen op de werkvloer, met belangrijke invloed van cliënten, mantelzorger en vrijwilligers, is daarbij het leidende principe.

Zorgfederatie Oldenzaal nam deelnemers mee in een presentatie over de wijze waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan reflecteren, verbeteren en borgen van kwaliteit aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de projecten: welzijn, zinvolle daginvulling, mondzorg en bewegen.

2.14 De Zorgboog op weg naar familiezorgleefplan/familieparticipatie – De Zorgboog

De regie verschuift van de organisatie naar de cliënt, zijn familie en de professional. Dit zie je bijvoorbeeld terug in een familiezorgleefplan. Met een aantal zorgaanbieders ontwikkelde De Zorgboog voor de aanmeldingen van Waardigheid en trots een plan voor het familiezorgleefplan. Zij experimenteren met een familiezorgleefplan dat uitgaat van wie de cliënt is en vertalen dit naar de dagelijkse praktijk van wonen bij de organisatie. De Zorgboog vertelde over hun eerste ervaringen.

2.15 Eigenaarschap zorgplan: mijn leven, mijn plan – Zorgbalans

De doelstelling is dat over 2 jaar alle cliënten of hun vertegenwoordiger eigenaar van het zorg(leef)plan zijn. Dat wil zeggen dat de cliënt en zijn naasten de regie hebben over het opstellen en actueel houden van het zorgplan. In het zorgplan dient tot uitdrukken te komen wat de cliënt wil om waardig te kunnen leven. Het zorgplan wordt in een voortdurend gesprek tussen professional en cliënt en zijn verwanten op- en bijgesteld. Zij dienen voortdurend samen te bezien hoe kwaliteit van leven is te realiseren. Tijdens de workshop werd uiteengezet hoe organisaties hier invulling aan geven.

Meer weten

Geplaatst op: 4 juli 2016
Laatst gewijzigd op: 17 augustus 2016