Introductiebijeenkomst ‘kwaliteitsverantwoording’: derde groep deelnemers met regelruimte

Op 2 december 2015 vond in de avond de introductiebijeenkomst met de derde groep plaats van deelnemers aan het programma Waardigheid en trots – Ruimte voor verpleeghuizen, die extra regelruimte nodig hadden om met hun verbeterplan aan de slag te gaan. Deze groep bestaat uit 14 organisaties die geclusterd zijn op het thema ‘kwaliteit’.

De groep wisselde vol enthousiasme ervaringen uit met de Groninger Wellbeing Indicator (GWI), maar sprak ook de behoefte uit aan verbreding op dit kwaliteitsinstrument. Om deze ervaringen te verdiepen zijn de eerste afspraken tussen individuele organisaties al tot stand gekomen.

De instellingen worden welkom geheten door themacoördinator Frank Verheul. Na een korte introductie van het programma ‘Waardigheid en trots’ vindt er een interview plaats met Merel Gosens, projectleider Waardigheid en trots namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Interview: Nu samen stappen zetten

Merel is vanaf 1 november 2015 projectleider Ruimte voor verpleeghuizen, onderdeel van Waardigheid en trots. 3 juli was een goede dag met veel energie, waar binnen VWS veel over wordt gesproken. Intussen is er veel gebeurd. Vooral achter de schermen. Afgelopen tijd stond in het teken van veel organiseren: vormgeven van de regelruimte en commitment van alle partijen.

Wat wil het ministerie van VWS bereiken?
Programmabreed: de driehoek cliënt, informele zorg en professionals als uitgangspunt van de zorg nemen. Niet alleen in primair proces, maar ook bij andere organisaties als het ministerie van VWS, zorgkantoren en andere partners. De driehoek moet beter worden vormgegeven en er moet worden gezorgd dat processen, regelgeving in het teken staan van die driehoek. Dat is de stip waar we allemaal naar toe werken.

Doelen ruimte voor verpleeghuizen:

  1. Ruimte geven aan zorgaanbieders om best practice te worden.
  2. Aan de sector laten zien dat het anders kan.
  3. Beleidsvormend: belemmeringen wegnemen, prikkels aanbrengen, bijdragen aan kwaliteitskader.

Het gaat om samen optrekken. Alle partijen moeten samenwerken. Maar het gaat ook om besef en beeldvorming van de balans tussen veiligheid en welbevinden.

Waarom gaat dit succesvoller zijn dan andere programma’s?
Van elk programma leer je en eerdere programma’s hebben ervoor gezorgd dat we voor deze werkwijze hebben gekozen. Er is nu een duidelijke focus op kwaliteit. De thema’s zorgen dat we doelgerichter met elkaar in gesprek kunnen. Verder is betrokkenheid van de taskforcepartners uniek. Alle partners staan achter dit programma, waardoor we samen beter kunnen leren en het beleid verbeteren. Anders is ook dat de inhoudelijk medewerkers van VWS –  de dossiereigenaars – direct betrokken zijn en gekoppeld zijn aan de themagroepen.

Hoe wordt informatie uit de andere thema’s gedeeld naar deze themagroep?
Themacoördinatoren zien elkaar iedere 3 weken in een plenair overleg en hebben een rol in het ophalen van horizontale en/of thema-overstijgende ontwikkelingen. Op dit platform zullen zij verbindingen leggen waar mogelijk. Verder is er een ondersteunend systeem MyVox in ontwikkeling om informatie te delen en wordt gewerkt aan een praktische infographic om deelnemers mee te nemen in de ontwikkeling en status van de veranderingen per organisatie.

Na het interview lichten themacoördinatoren Renate Westerink en Machteld Koopmans de rol van de themacoördinator toe. Deze is ook uitvoerig beschreven in de Powerpoint-presentatie.

Pitch van de deelnemende organisaties

Deze groep bestaat uit 7 organisaties: De Hoven, Evean, Stiching Icare, Stichting Zuidzorg, Zorggroep Maas en Waal, Zorgverlening Het Baken en Alliade Zorggroep. 6 daarvan waren vandaag aanwezig en pitchten hun plan voor de groep.

Groepsfoto van kwaliteitsverantwoording groep 3

Alliade Zorggroep
Alliade beweegt zich van grootschalige, traditioneel georganiseerde zorg naar kleinschalige zorg. Ze bevinden zich in het beginstadium van het project: ‘(h)erken wie ik ben’. Vanuit de GWI-methodiek (Groninger Wellbeing Indicator) werkt de organisatie aan gespreksvoering met de cliënt. Er is een praktisch kaartspel gemaakt ter ondersteuning van de dialoog. Dit kaartspel is ook deelbaar. Alliade Zorggroep wil graag ervaring opdoen en leren van anderen om te komen tot een kwaliteitstool die in- en extern geschikt is voor monitoring/toetsing, maar dicht bij het perspectief van de cliënt blijft.

Icare
Icare is gestart met het traject ‘steeds beter’. Daarmee is kleinschalig wonen in versneld tempo doorgevoerd. Er is een stip op de horizon geformuleerd en een pilot gedaan met de Groninger Wellbeing Indicator (GWI) en Achmea, genaamd ‘kwaliteit van leven’. Deze pilot heeft opgeleverd dat er wederom met een vragenlijst wordt gewerkt. Icare wil een verdiepingsslag aanbrengen. Hoe kan het echte gesprek worden gevoerd? Dit is het speerpunt voor het vervolg van het project: ‘Weet wie ik was en nog steeds ben’. Daarin is de organisatie vooral geïnteresseerd in kwaliteitsinstrumenten voor het meten van welbevinden – breder dan GWI of Achmea vragenlijst.

Stichting Zuidzorg
Stichting Zuidzorg is gespecialiseerd in zorg in de thuissituatie. De organisatie staat aan de start van de ontwikkeling van een kleinschalige woonvoorziening (nieuw te bouwen locatie). Dit is ontstaan vanuit een burgerinitiatief. Naar verwachting wordt in januari 2016 van start gegaan met de realisatie. Uitgangspunt is wonen met welbevinden, een vernieuwende manier van zorgverlening. Vrijwilligers/mantelzorgers krijgen de mogelijkheid om dichtbij hun familielid een woning te betrekken, en krijgen bij de zorgverlening ondersteuning van een probleemoplossend team. Deze teams zijn al actief in een wijkgerichte werkwijze en hebben volledige eigen regie. De organisatie is nog volledig blanco in te ontwikkelen instrumenten. Ze hebben kennisgemaakt met de GWI, maar nog geen inhoudelijke keuzes gemaakt.

De Hoven
‘Zorg zonder regel’ vormt de oorsprong van een verandertraject. Deze is nu vertaald naar ‘werken aan welbevinden’. Joris Slaets was betrokken bij de ontwikkeling van GWI binnen de Hoven. Deze is ingevoerd vanaf de intakefase en vormt de basis voor alle cliëntgesprekken. De organisatie zit volop in de doorvertaling naar: hoe voer je nu daadwerkelijk de dialoog?. In deze vervolgstappen wordt gewerkt met kartrekkers, coaches en ook met familie (samsam-traject). De Hoven ziet de GWI niet als een verantwoordingsinstrument, maar ze zijn wel op zoek naar manieren om transparantie en verantwoording aan te brengen. Dit willen zij graag gezamenlijk ontwikkelen en daarbij intercollegiale toetsing opzoeken.

Evean
Het plan van Evean heet ‘Thuis bij Evean’. In eerste instantie is deze gestart op 1 pilotlocatie. Vanuit deze pilot is veel ervaring opgedaan en input opgehaald om ‘echt’ invulling te geven aan het uitgangspunt ‘Thuis bij Evean’. Op dit moment is het pilotresultaat ook input voor herziening van de strategie (missie, visie, kernwaarden). In de pilot zijn 4 pijlers gehanteerd voor continu verbeteren. GWI is in de pilot gebruikt om te komen tot ontwikkeling en invulling te geven aan ‘Thuis bij Evean’. Op dit moment vindt o.a. een vertaalslag naar medewerkersinstrumenten plaats (functioneringsgesprekken). De pilotlocatie bevindt zich inmiddels in implementatiefase. Nu volgt de uitrol naar andere locaties (met oog voor lokale kleuring).

Het Baken
Aantal jaren geleden is de verandering bij Het Baken op gang gebracht. De organisatie had last van een groot ‘naaste-bovenste-virus’. Het Baken gaat inzetten op ‘schaarste’ (minder lagen, minder mensen), andere manieren van de dialoog voeren met alle lagen en betrokkenen van de organisatie en cliënt. (voorbeelden: managementberaad, Bakenbrede coalities). De organisatie is voor transparantie, want: je werkt met kwetsbare mensen en publieke middelen. Ze bevinden zich vooral in een zoektocht naar verbeteren van welbevinden, het versterken van zeggenschap, het vergroten van deskundigheid en gespreksvaardigheid. Het GWI-gedachtengoed is daarin een aangrijpingspunt.

Vervolgwensen

Na afloop van de pitches deelden de organisaties de wensen die zij hebben met betrekking tot deelname aan het programma en samenwerking. In het kort:

  • Hoe zet je instrumenten in zodat ze geen doel op zich worden? Dat het niet het volgende afvinklijstje maakt.
  • Uitwisselen en krachten bundelen om tot een externe verantwoording te komen zonder extra administratieve druk.
  • Verkennen van zelfevaluatie-methoden.
  • Expertise vanuit andere sectoren ophalen die aansluiten, prikkelen of inzichten kunnen versterken.
  • Elkaar snel weer zien om vervolg uit te werken, te verdiepen.
  • Joris Slaets uitnodigen voor uitwisseling waar nodig.

Om deze vervolgwensen te faciliteren zullen de themacoördinatoren, samen met VWS en de stakeholders, plenaire sessies organiseren. De deelnemers spreken de wens uit dat de stakeholders vanuit de IGZ en de zorgkantoren bij volgende bijeenkomsten ook aanwezig zijn.

De themacoördinatoren zullen in de begeleiding actief insteken op het faciliteren van de verandervraag van de organisaties en waar mogelijk verbindingen leggen tussen organisaties. Ook digitale instrumenten als MyVox en een infographic worden ingezet om te komen tot kennisuitwisseling.

Meer weten


Geplaatst op: 18 december 2015
Laatst gewijzigd op: 1 april 2019