Verslag: Duurzame en structurele bekostiging van de SO in de eerstelijn

De deelnemers bestaan uit een goede mix van uitvoerende organisaties, zorgkantoren/ zorgverzekeraars, Nza, VWS en Verenso. ActiZ en LHV hebben zich afgemeld.

Presentatie introductie op thema

Start is met een presentatie en gesprek over het onderwerp en naar aanleiding van de sheets. Hierdoor ontstaat al een levendige discussie. Zie voor presentatie aparte bijlage.

Een aantal opmerkingen:

 • LHV en Verenso komen medio juli met de handreiking over taken tussen huisarts en SO zoals de huidige praktijk is op basis van huidige financiering.
 • ZINL doet onderzoek naar 3 modaliteiten: alle behandeling in Zvw, alle behandeling in Wlz of alle behandeling voor Wlz klanten die opgenomen zijn. Zij gaat medio oktober 2 adviezen uitbrengen: 1. Wat blijft er in de Wlz voor Wlz-geïndiceerden; 2. Wat gaat naar extramurale behandeling voor niet Wlz geïndiceerden. VWS zal op basis van deze adviezen een keuze maken.
 • Eerstelijnsverblijf is een structurele regeling in de Zvw die in 2017 in gaat.
 • De sheet met een overzicht van een aantal verrichtingen van de SO en hoe dit gefinancierd wordt per organisatie vraagt nog om preciezere invulling; het verzoek is om deze sheet door de organisaties nog aan te laten vullen. Een van de organisaties geeft aan dat het lijkt dat zij er positief uitspringen maar dat betekent wel dat ze zelf ong. 40.000 euro eigen geld erin investeren. Dat is in dit overzicht niet zichtbaar en wel van belang.
 • VWS noemt dat het jammer is dat met de hervorming van de langdurende zorg niet meegenomen is wat binnen de Wlz en wat naar de Zvw zou kunnen schuiven (op macroniveau).
 • Inhoudelijke wordt er ook veel kennis uitgewisseld tussen kennis van de zorgkantoren en de uitvoerende partijen die betrokken zijn. Hier blijkt keer op keer dat de kennis die een ieder heeft niet volledig is, ieder vanuit zijn eigen perspectief kent een deel van de puzzel. Samen weten we meer.
 • Er zijn 1600 SO’s in Nederland waarvan 1/3 ook in de eerstelijn wil werken.

Opbrengst brownpapersessie – SO in the lead

 • Aanpassing subsidieregeling extramurale behandeling nodig, dus zonder CIZ indicatiestelling! SO maakt afweging / indicatie.
 • CIZ heeft geen plek; behandelaar dient autonoom te kunnen werken!
 • SO in dienst van de huisarts: alle activiteiten declareren in Zvw, Wlz middelen overdragen.
 • SO een Zvw contract, dan is de huisarts minder in the lead.
 • SO wil zelf kunnen declareren.
 • Subsidieregeling extramurale zorg wordt onvoldoende uitgenut. Praktijk: organisaties houden SO’s binnen en SO wil wel buiten de muren van de organisatie. Daarnaast commerciële SO/MD praktijken.
 • Kennis van huisarts soms onvoldoende over wat SO kan betekenen. Nodig regelruimte zit niet alleen in bekostiging maar hoe zorgen we dat iedereen op het (zorg)pad komt. Vraag om regelruimte ligt dus breder. Ook indirecte tijd en scholing et cetera.
 • Borging kennis in huisartsenpraktijk is nodig (preventie).SO eerder inschakelen.
 • Financiële kaders aan de hand van zorgpad kwetsbare ouderen: Drenthe, Friesland en Groningen hebben dit al ontwikkeld ism SO, ziekenhuis en UMC’s.
 • Ondeelbare zorg
  Voorafgaand daaraan – triage daarvoor overdragen van zorg van huisarts naar SO. Keuze is triage hoofdbehandelaar: tijdelijk of blijvend: dan keuze voor inschrijftarief SO en uitschrijven bij huisarts (gevolg is concurrentie). Voorbeeld: ervaringen van Norschoten 10 a 11 zorgactiviteiten – dat voldoet redelijk (bijv., MDO, familiegesprek, huisbezoek, visite 20 min., consult etc.) wat mist is inzet verpleegkundige en psycholoog, doktersassistente (medisch secretaresse) praktijkondersteuner

  • Discussie over duiden en indirecte tijd: moet declarabel zijn
 • Experimenteer AMvB opstellen, nog een paar bijeenkomsten voor uitwerking daarvan nodig.

Conclusie SO in the lead:

 • SO inzetten waar nodig onafhankelijk van de woonsituatie
 • Eén financiering binnen één domein
 • Komen tot experimenteerruimte (AMvB) voor hoofdbehandelaar SO; invulling hiervan nader uitwerken
 • Voldoende dekking voor de te leveren zorg
 • Voldoende aantal SO’s extramuraal
 • Geld naar SO wordt juist toebedeeld, bv verhouding tussen organisatie, scholing, overleg, intensief klantcontact etc

Opbrengst brownpapersessie – Huisarts in the lead

 • Directe tijd en indirecte tijd: financiering beiden
 • Bekostigingstitel uit één domein in Zvw. Hoofbehandelaar SO, ook ANW uren er zijn, alle typen behandelingen.
 • Bekostiging continue (blijvend!) en tijdelijk (hoe geef je dit af, per maand minder dan 5 maanden?); inschrijftarief?
 • SO praktijk is gelijk aan een huisartsenpraktijk.
 • Verhouding SO en basisarts, leveringsvoorwaarden ervoor.
  • Ongeacht de plaats

Conclusie Huisarts in the lead

 •  Regelruimte beperkt zich niet tot financiële deel / bekostiging
 • Regelruimte nodig voor proces:
  • Het klantpad: wie zorgt dat de juiste mensen aangehaakt worden op het juiste moment
  • En het goed georganiseerd wordt?
 • Waarbij de indirect cliëntgebonden tijd ook gedeclareerd kan worden
 • Dit vraagt aanpassing van de subsidieregeling

Afspraken

 • 15 juni komt een kleine geleding bij elkaar om de AMvB voor te bereiden.
 • 22 juni 9.30 – 11.30 bij Norschoten in Barneveld wordt vanuit Waardigheid en trots iedereen uitgenodigd om te werken aan de regelruimte die nodig is, voorbereiding vanuit 15 juni wordt nagezonden.

Geplaatst op: 13 juni 2016
Laatst gewijzigd op: 29 juli 2019