Kijkje bij cliënten- en familieraad ZorgCentra Meerlanden

Zorgcentra Meerlanden heeft op alle drie de locaties een cliënten- en familieraad (CFR) en een centrale cliënten en familieraad (CCFR). Hoe zien de raden eruit, wat is hun rol en wat voor initiatieven nemen zij?

Lokale cliënten en familieraad

Naast de bewoners, kunnen familieleden van dementerende bewoners hen vertegenwoordigen in de raad. De lokale raad behartigt de belangen van de cliënten en hun directe relaties op locatieniveau. Op de drie locaties wordt wisselend bij elke vergadering een medewerker uit het huis uitgenodigd om iets te vertellen.  Dat is bijvoorbeeld een EVV’er of een coördinator facilitair. Tevens is de locatiemanager bij de vergadering aanwezig. Vervolgens gaan zij met elkaar in gesprek over wat goed gaat en tegen welke problemen ze aanlopen.

Initiatieven en taken van de lokale cliënten-en familieraad

De drie lokale raden zijn zeer actief. Initiatieven en taken zijn bijvoorbeeld:

 • Het Alzheimer Café. Deze bijeenkomsten worden regelmatig georganiseerd door een medewerker en vrijwilligers van de locatie en een medewerker/vrijwilliger van Alzheimer Nederland. Deze bijeenkomsten voldoen aan een grote behoefte. Vele familieleden van intramurale bewoners en wijk- en dorpen maken hiervan gebruik.
 • Het aanschaffen van een videofiets, een braintrainer, een tovertafel en een quickviewer voor de dagbesteding op de locatie. De bestuurder regelde hiervoor subsidie in het kader van een zinvolle dagbesteding.
 • Het opzetten van verbeterteams. De CCFR werd geïnspireerd tijdens een bijeenkomst van Waardigheid en Trots. Verbeterteams voeren met elke bewoner een gesprek aan de hand van de staalkaart. Daarnaast zijn er een gesprekken waar per locatie zonodig de verbeteracties worden besproken. Hier is de CFR ook bij aanwezig.
 • Een vrijwilliger schrijft het levensverhaal op van bewoners van de somatische afdeling. Voor de afdeling PG gebeurt dat met familie. Dit levensverhaal is de basis voor activiteiten op het gebied van welbevinden. Lees hier het boekje met twintig levensverhalen. De CFR zorgt ervoor dat het steeds in het vizier blijft en niet in de la verdwijnt.
 • De CFR is ook de vertegenwoordiging van de locatie naar buiten. Inmiddels hebben al veel mensen in de wijk een zorgpas. Daarmee maken ze gebruik van het alarmeringssysteem, gezamenlijk eten en andere activiteiten van Zorgcentra Meerlanden.
 • Er zijn drie ontmoetingscentra. Van elk is een klankbordgroep waarmee wordt afgestemd of de activiteiten die worden aangeboden ook passend zijn.
 • De CFR houdt regelmatig  spreekuur. Problemen worden in gesprek met elkaar opgelost. De klachtencommissie ontvangt dan ook zelden klachten.
 • Er is ook zeer goed contact met de pastor die de geestelijke verzorging verzorgd.

Centrale cliënten- en familieraad

Twee afgevaardigden van elke lokale raad zijn vertegenwoordigd in de centrale cliënten- en familieraad. Deze centrale raad heeft dus zes vertegenwoordigers van de drie lokale raden en een onafhankelijke voorzitter. De raad luistert naar de wensen van de cliënten en stelt deze aan de orde. De algemeen directeur of bestuurder van Zorgcentra Meerlanden vraagt de CCFR om advies bij zaken, zoals:

 • beleidsplannen ten aanzien van kwaliteit (Kwaliteitskader)
 • ontwikkelplannen (verbeterteams, leerplein en vitaliteit en bewegen)
 • wijziging m.b.t. nieuw voedingsconcept, receptietijden, waskostenregeling
 • besteding van extra middelen uit het programma Waardigheid en Trots (zinvolle dagbesteding en deskundigheidsbevordering) en begroting en jaarrekening.

De onderwerpen vragen vaak enig deskundigheidsniveau om de stukken te begrijpen. Deze gaan bijvoorbeeld over de begroting. Volgens de komende nieuwe wettekst moet de centrale cliënten- en familieraad ook meepraten over zorginkoop.

Rol, initiatieven en taken van de centrale cliënten- en familieraad

Het bestuur en CCFR hebben vertrouwen in elkaar en de partijen zijn gelijkwaardig. Het profiel van de nieuwe bestuurder is mede opgesteld door de CCFR en zij zijn betrokken geweest bij de selectie.
CCFR heeft duidelijk ook een eigen agenda naast de bespreekpunten van bestuur en management. De CCFR heeft onder andere drie commissies ingesteld:

 • Commissie Leerplein en kwaliteit
 • Commissie Inkoop en financiën
 • Commissie Bewegen en vitaliteit

Alle maandelijkse kwartaalcijfers deelt het bestuur met de CCFR, zowel financiën, Melding Incident Cliëntenmeldingen (MIC) als verzuimcijfers. Hierop wordt altijd een constructieve reactie gegeven.
De CCFR van ZorgCentra Meerlanden krijgt bij lastige vraagstukken ondersteuning vanuit LOC Zeggenschap in Zorg.

Onafhankelijk en cliëntgericht

Alle raden werken onafhankelijk van de directie en bekijken alle voorgenomen besluiten door de bril van de cliënt:

 • Welke gevolgen hebben besluiten voor de cliënten?
 • Wordt er voldoende rekening gehouden met hun belangen?

Kenmerkend

De lokale en de centrale cliënten- en familieraad kenmerken zich door:

 • Zelfstandig initiatieven nemen.
 • Gewoon doen.
 • Toegankelijk en open naar bestuur en management en zij ook naar de CFR en de CCFR.

Te doen

De raden zijn nog zoekende hoe ze de extramurale cliënten beter bereiken en vertegenwoordigen. Hiervoor wordt nog een goede structuur bedacht.

Meer weten


Geplaatst op: 1 december 2017
Laatst gewijzigd op: 5 december 2017