Werken aan cultuursensitieve zorg

Cultuursensitieve zorg wordt steeds belangrijker omdat er een toename is van ouderen met een andere culturele achtergrond. Om cultuursensitieve zorg te agenderen, voerde Vilans een eerste verkenning uit naar wat er allemaal al bekend is over dit onderwerp in de literatuur. Dit heeft geleid tot de publicatie ‘Cultuursensitieve zorg’

Cultuursensitief werken is essentieel, ook in de zorg. Collega’s of cliënten met een andere culturele achtergrond dan de veelal witte middenklasse kunnen namelijk weinig aansluiting voelen bij de gebruikelijke omgangsvormen en de manier van ondersteunen. Om misverstanden te voorkomen helpt het als zorgmedewerkers meer rekening houden met de verschillen tussen zichzelf en de ander. Dit leidt tot een meer open houding en het stellen van ‘vragen’ in plaats van ‘invullen’.

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Cultuursensitief werken is eigenlijk ‘gewoon’ persoonsgericht werken, waarbij de cliënt als mens het uitgangspunt is met aandacht voor alle levensdomeinen die voor de cliënt van belang zijn. In het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg staan in zowel hoofdstuk 1 over persoonsgerichte zorg, als in hoofdstuk 2 over Wonen en welzijn een aantal criteria die specifiek raken aan cultuursensitief werken.

H1. persoonsgerichte zorg

  • De zorgverlener heeft respect voor de normen en waarden van de cliënt.
  • Er is aandacht voor wat de cliënt belangrijk en zinvol vind om te doen vanuit diens levensbeschouwing.
  • De cliënt kan zoveel mogelijk zijn leefstijl voortzetten.

H2. wonen en welzijn

  • Er is geestelijke verzorging beschikbaar voor cliënten en hun naasten en medewerkers passend bij hun levensovertuiging.
  • Er zijn maaltijden beschikbaar aangepast aan geloofs- of levensovertuigingen

Publicatie ‘Cultuursensitieve zorg’

In de publicatie ‘Cultuursensitieve zorg’ komen verschillende thema’s aan de orde:

  • multicultureel personeelsbeleid
  • medewerkers met een niet-westerse achtergrond
  • visie en beleid op cultuursensitieve zorg
  • mantelzorg
  • palliatieve zorg

Meer weten

Geplaatst op: 10 september 2019
Laatst gewijzigd op: 2 december 2019