Wegwijzer zorgvernieuwing: Positionering en bekostiging specialist ouderengeneeskunde naast de huisarts

Zeven zorginstellingen zijn in het kader van Waardigheid en trots elk op hun eigen manier aan de slag gegaan met de positionering en de bekostiging van de specialist ouderengeneeskunde (SO) naast de huisarts.

Het resultaat van deze initiatieven is een ‘Wegwijzer zorgvernieuwing: positionering en de bekostiging van de specialist ouderengeneeskunde (SO) naast de huisarts’ waarmee we een impuls willen geven aan de samenwerking tussen de SO en de huisarts en aan een toekomstbestendige bekostiging.

Eenvoudiger inzet van SO in de eerstelijn en normalisatie van zorg

De inzet van de SO in de eerste lijn kan beter. Zorginstellingen hebben gemerkt dat de huisarts vaak niet weet dat hij de SO kan inzetten en dat de financiering complex is. Aan de andere kant hebben zorginstellingen ook ervaren dat de huisarts langer algemene geneeskundige zorg kan leveren, ook als iemand geclusterd gaat wonen of naar een zorginstelling verhuist.

Eenvoudiger inzet van de SO in de eerstelijn en normalisatie van zorg zijn dé nieuwe manieren van ondersteuning en zorg voor ouderen en kwetsbare mensen met een (complexe) zorgvraag. De huisarts en SO zijn hierin een belangrijk duo, in verschillende woonsituaties. De wegwijzer schetst de routes van drie verschillende groepen cliënten voor deze twee vormen van zorgvernieuwing.

routekaaart bekostiging so

Drie routes

De zorgvraag van de patiënt is de start van de wegwijzer. De huisarts maakt een inschatting van de zorgbehoefte. Zo nodig wordt een Wlz-indicatie aangevraagd. De huisarts en de SO maken gezamenlijk een afweging over welke behandelaar welke zorg levert op basis van zorgzwaarte en bekwaamheid. Of de patiënt een Wlz-indicatie heeft, bepaalt mede de woonsituatie van de cliënt en dus welke zorg door de huisarts en of de SO geleverd wordt en hoe dit betaald wordt. Zo zijn er drie routes tot stand gekomen voor drie verschillende groepen cliënten:

  • Groep 1: cliënt die thuis woont, zonder of met een Wlz-indicatie, zonder behandeling
  • Groep 2: cliënt die geclusterd woont, zonder of met een Wlz-indicatie, zonder behandeling
  • Groep 3: cliënt die in een zorginstelling woont, met een Wlz-indicatie, met behandeling

Per route worden de vagen beantwoord: Wat voor zorg wordt er door wie geleverd, hoe wordt dit gefinancierd en wat is ieders rol en taak? Daarbij worden goede voorbeelden, ervaringen en dilemma’s beschreven.

Meer weten

Geplaatst op: 12 juni 2017
Laatst gewijzigd op: 29 juli 2019